Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Nagrabska"

Wdrażanie Dyrektywy Azotanowej w Polsce na przykładzie współpracy RZGW we Wrocławiu oraz RZGW w Poznaniu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono efekty współpracy RZGW we Wrocławiu i w Poznaniu w zakresie wdrażania Dyrektywy Azotanowej, wyniki doświadczeń zdobytych podczas pierwszego cyklu wdrażania dyrektywy, skalę wyznaczonych wód wrażliwych i obszarów szczególnie narażonych (OSN) na terenie województwa wielkopolskiego oraz w znacznej części wspólnych adresatów obowiązków określonych w "Programach działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych" (Programów działań). Katarzyn a Pastuszcz ak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Jo lant a Nagr abska Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Wdrażanie Dyrektywy Azotanowej w Polsce na przykładzie współpracy RZGW we Wrocławiu oraz RZGW w Poznaniu Jednym z wymogów warunkujących wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej była transpozycja przepisów Dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych [1], a następnie wdrożenie jej zapisów. Wśród aktów prawnych, przenoszących postanowienia Dyrektywy Azotanowej do prawodawstwa polskiego jest ustawa Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. [15]. W art. 47 wskazuje ona dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej jako organy właściwe w kwestii wyznaczenia, weryfikacji wód wrażliwych i obszarów szczególnie narażonych oraz opracowania programów działań. Pierwsze wyznaczenie wód wrażliwych i obszarów szczególnie narażonych (OSN) dokonane przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, w drodze rozporządzeń będących aktami prawa miejscowego, nastąpiło na przełomie roku 2003/2004. Od maja 2004 r. na wyznaczonych OSN obowiązywały już "Programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych". W zaistniałej sytuacji nie dysponowaliśmy przewidzianym w Dyrektywie Azotanowej 2-letnim okresem oddzielającym wyznaczenie wód wrażliwych oraz O[...]

 Strona 1