Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ELŻBIETA VOGT"

Badania rozkładu termicznego pyłów wapiennych hydrofobizowanych handlowymi modyfikatorami

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań termicznego rozkładu pyłu wapiennego surowego oraz hydrofobizowanych handlowymi modyfikatorami, takim jak kwas stearynowy oraz preparat silikonowy. Stwierdzono nieznaczne różnice w przebiegach wykresów TG, DTG oraz DTA dla wszystkich badanych materiałów. Otrzymane wyniki świadczą o tym, że charakter procesu dysocjacji termicznej dla próbek modyfikowanych jest taki sam jak dla pyłu surowego, co jest korzystne w przypadku wykorzystania pyłów hydrofobizowanych jako środka przeciwwybuchowego. Regular and stearic acid or methyl silicone resin-hydrophobized limestone powders were studied for thermal decompn. by thermogravimetry and DTA at 20—1100°C to det. their antiexplosive properties. Formation of CO2 was obsd. at 700-800°C during the decompn. Pył wapienny stosowany jest na szeroką skalę jako środek przeciwwybuchowy w górnictwie węglowym1-6). Opylanie pyłem wapiennym przodków oraz wyrobisk, to standardowe działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w kopalniach. Bardzo efektywne dla hamowania wybuchu są przeciwwybuchowe zapory pyłowe, wypełnione pyłem wapiennym. Rola pyłu wapiennego w systemie zabezpieczeń przeciwwybuchowych, w uproszczeniu sprowadza się do podwyższenia zawartość części niepalnych i fizycznego hamowania fali wybuchu w przypadku stosowania zapór, jednakże w rzeczywistości jest dużo szersza. Istotne dla stosowania pyłu wapiennego jako środka przeciwwybuchowego są również jego właściwości fizykochemiczne. Pod wpływem temperatury płomienia dochodzi do rozkładu wapienia na tlenek wapnia i tlenek węgla(IV). Ten endotermiczny proces zużywa część energii płomienia, oraz wzbogaca mieszaninę gazową w niepalny CO2 powodując obniżenie wybuchowości układu. Dzięki tej reakcji, to właśnie pyłowi wapiennemu przypisywana jest większa skuteczność niż innym środkom przeciwwybuchowym7). Tym samym analiza przebiegu termicznego rozkład wapienia modyfikowanego może mieć[...]

Badanie właściwości adhezyjnych piasku wapiennego hydrofobizowanego handlowymi modyfikatorami


  Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych siły adhezji kapilarnej na powierzchni proszków wapiennych kontaktujących się z parą wodną. Pomiary wykonano dla surowego oraz hydrofobizowanych handlowymi modyfikatorami piasków wapiennych. Stwierdzono możliwość wykorzystania pomiarów sił adhezji do charakteryzowania powierzchni drobnodyspersyjnych materiałów hydrofobowych. Uzyskane wyniki pozwalają również ocenić trwałość właściwości hydrofobowych modyfikowanych proszków wapiennych podczas kontaktu z wilgocią. Limestone sand was modified with gaseous stearic acid or a com. MeSi resin soln. to change the hydrophobic properties of the solid. Use of the resin resulted in a substantial increase in the adhesion power esp. in presence of moisture. Use of stearic acid contributed to retaining the sand hydrophobicity. Większość procesów fizycznych, fizykochemicznych oraz chemicznych, takich jak np. adsorpcja, efekt fotoelektryczny lub procesy katalityczne, zachodzi na granicy faz. Jest to szczególne miejsce, którego właściwości są funkcją zarówno struktury cząsteczek, jak i ich właściwości elektrycznych, a co za tym idzie oddziaływań międzycząsteczkowych1). Atomy i cząsteczki znajdujące się na granicy faz mają energię większą niż te we wnętrzu fazy, bowiem siły międzycząsteczkowe działające w fazie objętościowej równoważą się. Na granicy różnych faz efekt równoważenia się sił znika. Efektem makroskopowym tego typu oddziaływań jest zjawisko adhezji związane ze specyficznymi oddziaływaniami występującymi pomiędzy dwoma różnymi powierzchniami lub zjawisko kohezji związane z oddziaływaniami międzycząsteczkowymi występującymi "w głębi" fazy. Podczas opisu stanu energetycznego powierzchni międzyfazowej ciecz/gaz zazwyczaj stosuje się pojęcie napięcia powierzchniowego. Natomiast na granicy faz ciało stałe/ciecz/gaz właściwości powierzchni przyjęło się charakteryzować za pomocą kąta zwilżania ciała stałego przez ciecz. Oba wspomniane parametry[...]

Analiza metod wyznaczania gęstości pozornej porowatych ciał stałych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd sposobów wyznaczania gęstości pozornej porowatych ciał stałych. Za kryterium podziału metod przyjęto ich przydatność do określania gęstości w zależności od wielkości porowatych cząstek. Podano krótki opis każdej z metod oraz zakres jej stosowalności. Przedstawiono kilka najnowszych sposobów wyznaczania gęstości pozornej cząstek o średnicy < 0,5 mm, nieoznaczalnej meto[...]

Optimization of the composition of fuel flame-coloring fuels Optymalizacja składu paliwa barwiącego płomień DOI:10.12916/przemchem.2014.2077


  A flameless solid fuel was prepd. by compounding a basic fuel (consisting of PhOH/CH2O resin, paraffinic oil or painterąs naphtha and H2SO4 1:1:0.05 by vol.), CuCl2, Ba(NO3)2, LiCl, SrCl2 and optionally NH4HCO3, starch, charcoal or wood pellets, moulded as pellets and tested for burning both under lab. conditions and in fireplace. The best flame- -coloring effect was achieved when paraffinic oil was used for prepn. of the basic fuel and LiCl and CuCl2·2H2O were used as coloring agents. Analiza rynku dostępnych produktów stosowanych jako paliwa bądź dodatki palne w kominkach domowych wskazuje, że w handlowym asortymencie tego typu tworzyw brakuje materiałów, które podczas spalania się tworzą efekty dekoracyjne. Stwierdzono, że paliwa spalające się barwnym płomieniem w znaczący sposób uatrakcyjniłyby proces spalania paliw klasycznych. Otrzymano paliwo, na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej oraz oleju parafinowego, spalające się barwnym płomieniem w typowych warunkach klasycznego paleniska kominkowego. Przeprowadzono optymalizację składu otrzymanego paliwa. Otrzymany produkt charakteryzuje się długotrwałym efektem dekoracyjnym podczas spalania. Świadome poznanie i opanowanie przez człowieka pierwotnego możliwości, jakie dawało użycie ognia wywarło chyba najistotniejszy wpływ na rozwój cywilizacji. Zarówno współcześnie, jak i dawniej, procesy spalania są i były wykorzystywane w celu pozyskania energii. Na przełomie wieków ogromnym zmianom uległ sposób, w jaki ta energia jest wykorzystywana, ale niezmienny pozostał najmniej praktyczny, dekoracyjny aspekt ognia. W czasach, kiedy zaspokajanie potrzeb energetycznych rozwiniętych społeczeństw nie jest problemem jednostki właśnie ten aspekt stał się dla wielu ludzi bardzo ważny. Sytuacja taka stworzyła nowy obszar badań, związanych z procesami spalania, ukierunkowanych w głównej mierze na uzyskiwanie efektów dekoracyjnych. Instalowane w domach kominki są już nie tylk[...]

Zastosowanie miedziowych kompleksów chlorofilu jako barwników naturalnych DOI:10.15199/62.2019.5.6


  Powrót do barwników naturalnych w produktach codziennego użytku jest coraz bardziej powszechny, zwłaszcza w przypadku produktów mających bezpośredni kontakt z człowiekiem. Jest to wynikiem większej świadomości społeczeństwa w kwestiach ochrony zdrowia, ale również poszukiwań konkurencyjnych produktów przez producentów. Dotyczy to głównie produktów spożywczych, produktów dla dzieci i kosmetyków. Prowadzone są prace nad wykorzystaniem barwników naturalnych w rozmaitych dziedzinach, w tym w zastosowaniach specjalnych, w diagnostyce lekarskiej, mikroelektronice, technologiach fotowoltaicznych oraz nowoczesnych metodach terapii medycznej.Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników produkty spożywcze, kosmetyczne, perfumeryjne i zabawki dla dzieci podlegają szczególnym przepisom określającym rodzaje barwników dopuszczonych do barwienia żywności1, 2). W art. 8 rozporządzenia1) określono, że dopuszczone do barwienia żywności barwniki mogą nadawać barwę żywności pierwotnie bezbarwnej, przywracać barwę utraconą w czasie przetwarzania, przechowywania, pakowania i dystrybucji oraz mogą sprawiać, że żywność jest bardziej atrakcyjna pod względem wizualnego odbioru, z zastrzeżeniem (art. 6 rozporządzenia1)), że nie wpływają one na charakter, istotę i jakość żywności w sposób, który wprowadzałby w błąd konsumenta oraz nie mogą być stosowane w celu ukrycia skutków wykorzystania wybrakowanych surowców1, 3). W przypadku kosmetyków obowiązuje rozporządzenie4), w którym określono, że barwniki użyte w kosmetykach są substancjami przeznaczonymi wyłącznie lub głównie do barwienia produktu kosmetycznego, całego ciała lub niektórych jego części, przez absorpcję lub odbicie światła widzialnego. Zgodnie z przepisami za barwniki uważa się również prekursory barwników oksydacyjnych stosowanych w farbach do włosów. Wykaz 153 dozwolonych barwników zawarto w załączniku IV do rozporządzenia4). W wykazie tym znajduje się wiele barwników naturalnych pochodzenia roś[...]

Kinetics of flotation of fine grained coal from Staříč mine by using pyrolysis oils Kinetyka flotacji drobnouziarnionego węgla kamiennego z kopalni Staříč za pomocą olejów popirolitycznych DOI:10.15199/62.2017.4.24


  Two pyrolysis oils were added to a com. flotation collector used then for enriching the coal muds. The highest concentrate yields were achieved during the first 2 min. The maximum recoveries of coal concentrate were 70% and 80%. Przedstawiono opis kinetyki flotacji węgla kamiennego za pomocą funkcji Boltzmanna. Model kinetyki procesu opracowano na podstawie wyników flotacji drobnouziarnionego węgla kamiennego z kopalni Staříč w Czechach. Zaletą tego modelu jest dobra aproksymacja wartości rzeczywistych oraz możliwość określenia granicy pomiędzy flotacją wstępną i czyszczącą. Przeprowadzono badania flotacji z użyciem olejów popirolitycznych KOPD (9) i KOPD (11) z dodatkiem odczynnika Montanol 551 i środka pianotwórczego (spieniacza). Analiza wyników wykazała, że największy uzysk (wychód) koncentratu osiągnięto w ciągu pierwszych 2 min procesu. Wydajność flotacji wzrastała gwałtownie na początku procesu i osiągał wartość maksymalną. W technologii wzbogacania węgla kamiennego flotacja jest procesem wzbogacania najdrobniejszych klas ziarnowych, które powstają m.in. w procesach wzbogacania klas grubszych1, 2). Flotacja jest procesem złożonym, zachodzącym w kilku fazach (ziarna węgla, krople odczynnika zbierającego, pęcherzyki powietrza), które oddziaływują między sobą w obecności innych składników, np. cząsteczek odczynników flotacyjnych i jonów substancji rozpuszczonych w wodzie3, 4). Niektórzy autorzy5-7) twierdzą, że istnieje ok. 100 zmiennych wpływających na proces flotacji, m.in. charakterystyka próbki wejściowej (przepływ fazy stałej, skład mineralny, wielkość ziaren, gęstość, przepływ zawiesiny), parametry fizyczne i chemiczne (jakość wody, temperatura, rodzaj odczynników flotacyjnych i ich dawkowanie, oddziaływanie między ziarnami i odczynnikami), parametry hydrodynamiczne (typ maszyny flotacyjnej, napowietrzanie, dystrybucja pęcherzyków powietrza). Jednym z najważniejszych parametrów, który powin[...]

 Strona 1