Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ZDZISŁAW EJMOCKI"

Badania nad zastosowaniem estrów kwasów fenoksyalkilokarboksylowych do syntezy 1,3-butano- i 1,3-pentanodionów

Czytaj za darmo! »

Stwierdzono, że kwasy fenoksyalkilokarboksylowe, które są dostępne na rynku, mogą być stosowane jako substraty do syntezy potencjalnych pestycydów z grupy 1,3-diketonów. Fenoksy-l,3-diketony można w prosty sposób przeprowadzić w układy heterocykliczne lub produkty podstawienia przy grupie metylenowej bądź karbonylowej. przeglądu danych zawartych w literaturze1÷4) wynika, że pochodne cyklicz[...]

Badania nad zastosowaniem izocyjanianu chlorosulfonylu do syntezy potencjalnych pestycydów

Czytaj za darmo! »

Zbadano reakcje izocyjanianu chlorosulfonylu z aminami prowadzące do l-chlorosulfonylo-3-fenylomoczników. Przedstawiono przemiany tych związków dające 1,2,4-benzotiadiazyny i l-fenylo-3-fenyloaminosulfonylomoczniki. Podano korzystne warunki przebiegu procesów i właściwości fizyczne zsyntezowanych nowych związków, które poddano testom na działanie pestycydowe. zocyjanian chlorosulfonylu (CSI[...]

 Strona 1