Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA JURKIEWICZ"

Analiza nacisków pomiędzy wałkami w arkuszowej offsetowej maszynie drukującej


  Nieodpowiedni nacisk pomiędzy wałkami w zespole drukującym, farbowym, nawilżającym czy w innych częściach maszyny offsetowej arkuszowej, w których występuje problem kontaktu między wałkami, ma wpływ na jakość zadrukowywanych opakowań tekturowych i papierowych oraz na inne ekonomiczne aspekty drukowania. Do tej pory nacisk bądź docisk wyznaczany był jedynie doświadczalnie, a poprawność jego ustawienia zależała od doświadczenia drukarza. Już w pierw szej czę ści ma szy ny, czy li w sa mo na kła da ku, a do kład niej na po cząt ku sto łu spły wo we go ma my do czy nie nia z za gad nie niem kon tak tu po mię dzy wał ka mi, gdyż znaj du ją się tam wał ki wpro wa dza ją ce. Dol ny wa łek wpro wa dza ją cy ma dłu - gość rów ną sze ro ko ści sto łu spły wo we go, na to miast gór ny jest znacz nie węż szy. Za leż nie od ma szy ny mo gą wy stę po wać dwa lub czte ry gór ne wał ki. Prze su wa ją one ar kusz, po da ny im przez gło wi cę sa mo na kła da ka, na stół spły wo wy. Ze wzglę du na róż - ną gru bość pa pie ru, przy każ dej zmia nie ro dza ju pa pie ru na le ży usta wić od po wied ni na cisk. Oprócz wał ków wpro wa dza ją cych na po cząt ku sto łu spły - wo we go znaj du je się urzą dze nie do wy kry wa nia po dwój nych ar ku szy, któ re rów nież jest wą skim wał kiem znaj du ją cym się nad dłu gim dol nym wał kiem wpro wa dza ją cym. W tym przy pad - ku od le głość mię dzy ni mi mu si zo stać od po wied nio usta wio na za leż nie od gru bo ści pa pie ru, jak rów nież od for ma tu ar ku szy. Przy mi ni mal nym for ma cie pa pie ru na cho dzą na sie bie dwa ar - ku sze, a przy mak sy mal nym for ma cie - trzy ar ku sze. Ko lej nym miej scem, w któ rym po ja wia się kon takt mię dzy wał ka mi jest mo ment prze ka za nia ar ku sza ze sto łu spły wo we go do ze spo łu dru ku ją ce go. Ist nie ją me cha ni zmy po da wa nia, w któ - rych wy stę pu ją dwa po daj ni ki ob ro to we (wał ki) po mię dzy sto łem spły wo wym a cy lin drem[...]

 Strona 1