Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN CICHOSZ"

Zastosowanie elektrodializy z membraną bipolarną w produkcji kwasu cytrynowego

Czytaj za darmo! »

W ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie elektrodializą z membraną bipolarną ze względu na możliwość produkcji związków, w tym kwasów organicznych. W przemyśle spożywczym najważniejszym kwasem jest kwas cytrynowy, wytwarzany w procesie fermentacji mikrobiologicznej. Przedstawiono różne warianty produkcji tego kwasu metodą elektrodializy z membraną bipolarną. A review, with 51 refs., of u[...]

Autoklawizowany beton komórkowy proekologiczny wyrób dla budownictwa


  Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) należy do najbardziej popularnych materiałów ściennych używanych w Polsce, Europie i wielu krajach świata. Produkuje się konstrukcyjne niezbrojone i zbrojone elementy ścian, stropów i dachów budynków. ABK ma bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła zapewniający doskonałą izolacyjność termiczną budynków, dzięki czemu można efektywnie gospodarować energią zużywaną na ogrzewanie pomieszczeń i klimatyzację, a także zapewnia przyjazny dla ludzi mikroklimat w budynkach. Wymienione właściwości są wynikiem wykorzystania do produkcji ABK zasobów mineralnych, takich jak piasek, woda i wapienie. Dzięki komórkowej strukturze efektywność energetyczna ABK jest 10 razy wyższa niż betonu kruszywowego i 2 - 3 razy wyższa niż cegieł z gliny [1]. ABK składa się głównie z 1.1-nm tobermorytu Ca5 (Si6O18H2)·4H2O i kwarcu [4]. Ponadto autoklawizowany beton komórkowy jest bardzo lekki (gęstość 300 - 700 kg/m3), całkowicie odzyskiwalny jako surowiec wtórny, a jego produkcja wymaga niewielkiej ilości energii. Gotowe wyroby mają średnią wytrzymałość na ściskanie 2,5 - 7,5 MPa. Obecnie Polska jest największym producentem ABK w Europie (dostarcza jedną trzecią całkowitej produkcji). Właściwości surowców do produkcji ABK Autoklawizowany beton komórkowy produkuje się z cementu, wapna i gipsu jako spoiw [3], wypełniaczy w postacimateriałów krzemionkowych (piasek kwarcowy, popiół lotny) i niewielkich ilości proszku aluminiowego, który działa jako środek porotwórczy [5]. Wapno palone, czyli tlenek wapnia (CaO) otrzymuje się przez termiczny rozkład wapienia, który zawiera węglan wapnia (CaCO3, kalcyt). Wapno wykorzystywane jest jako podstawowe spoiwo do produkcji zapraw i tynków od 7000 r. p.n.e. Używali go Grecy i Rzymianie jako czystego spoiwa w celu uzyskania zaprawy wiążącej na powietrzu, albo mieszali je też z pucolaną (naturalną lub sztuczną) do produkcji zapraw hydraulicznych. Zaprawy[...]

Rozwój i stan przemysłu sodowego na świecie z uwzględnieniem rozwiązań przyjaznych dla środowiska DOI:10.15199/62.2018.3.2


  Węglan sodu, dostępny na rynku jako soda (lub soda kalcynowana), jest ważnym produktem o zasięgu światowym, a jego szerokie zastosowanie stwarza realne możliwości zwiększenia popytu. Z tego powodu światowa produkcja sody zajmuje istotne miejsce na mapie przemysłu nieorganicznego. W warunkach przemysłowych soda wytwarzana jest różnymi metodami. Ze względu na pochodzenie surowca można je podzielić na metody syntetyczne, które stanowią ok. ¾ produkcji, i metody naturalne (wykorzystujące surowce naturalne), stanowiące ok. ¼ podaży światowej. Przedstawiono wiodące metody produkcji sody oraz jej wykorzystanie i aspekty ekonomiczne. Podano wiele chemicznych, ekonomicznych i inżynierskich danych oraz informacji dotyczących produkcji sody tymi metodami. Podano także kompleksowe informacje na temat światowego rynku sody otrzymywanej metodą syntetyczną, jej aspektów środowiskowych i produkcyjnych, a także szans rozwoju. Celem pracy było opisanie światowej produkcji sody i jej aspektów ekonomicznych, ekologicznych i przemysłowych. Produkcja sody jest jedną z najważniejszych na świecie gałęzi ciężkiego przemysłu nieorganicznego. Soda jest surowcem dla wielu branż przemysłowych oraz produktem powszechnie stosowanym w gospodarstwach domowych. Soda jest białym, krystalicznym, higroskopijnym proszkiem i w zależności od metody wytwarzania1) otrzymuje się produkt o gęstości 560-1250 kg/m3. Soda syntetyczna Przed pojawieniem się i rozwojem procesów przemysłowych sodę otrzymywano ze źródeł naturalnych. Produkowana z popiołów niektórych roślin lub wodorostów znana była już w starożytności2). Historycznie sodę syntetyzowano w procesie Leblanca, wykorzystując reakcje (1)-(3)3, 4): 2NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCl (1) Na2SO4 + 4C → Na2S + 4CO (2) Na2S + CaCO3 → Na2CO3 + CaS (3) Główną wadą tego procesu było oddziaływanie na środowisko poprzez emisję dużych ilości gazowego chlorowodoru i stałych odpadów w [...]

 Strona 1