Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Kądzielawski"

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego. Stan, perspektywy i rekomendacje DOI:10.15199/62.2019.6.9


  Nowoczesne koncepcje zarządzania realizowane przez działy HR w przedsiębiorstwach zorientowane są na zwiększanie wydajności pracy oraz podnoszenie jej jakości. Koncepcje te, mimo że odnoszą się do sfery zasobów ludzkich, mają na celu usprawnienie funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Jedną z takich koncepcji stanowi zarządzanie talentami, wymieniane współcześnie wśród najważniejszych światowych trendów, które będą kształtować w najbliższych latach politykę rozwoju zasobów pracy. Zarządzanie talentami obejmuje działania z obszaru polityki personalnej związane z tworzeniem specjalnych programów rozwoju dla pracowników o największym potencjale. Tego rodzaju działania nabrały we współczesnej gospodarce ogromnego znaczenia ze względu na fakt, iż uważa się, że to utalentowani pracownicy są siłą napędową organizacji, a od ich umiejętności, energii, wyobraźni i charyzmy w największym stopniu zależą wyniki i pozycja przedsiębiorstwa1). Tymczasem na rynku pracy coraz trudniej jest pozyskać, a potem utrzymać pracowników o ponadprzeciętnych kompetencjach. Nie dziwi więc fakt, że coraz więcej firm podejmuje działania nakierowane na wdrażanie praktyk z zakresu zarządzania talentami. Trend taki jest również widoczny w Polsce, co znajduje wyraz w wysiłkach przedsiębiorstw związanych z kreowaniem ich zdolności do przyciągania, rozwijania, ale przede wszystkim zatrzymywania talentów. Polski przemysł chemiczny, podobnie jak przemysły wysokiej techniki, potrzebuje utalentowanych, odpowiedzialnych i zaangażowanych pracowników o wysokim potencjale i ponadprzeciętnych kompeten912 98/6(2019) Dr hab. Agata SUDOLSKA, prof. UMK, w roku 1995 ukończyła studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2012 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na tym samym wydziale. Jest pracownikiem Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu[...]

Ocena kondycji finansowej polskich przedsiębiorstw przemysłu chemicznego DOI:10.15199/62.2018.8.4


  Funkcjonowanie w gospodarce rynkowej wymaga od przedsiębiorstw ciągłej weryfikacji i oceny osiąganych wyników. Informacje analityczne, w tym te, które dotyczą kondycji finansowej, umożliwiają nie tylko sprawne i skuteczne bieżące zarządzanie podmiotem, ale służą również podejmowaniu właściwych decyzji strategicznych, umożliwiających rozwój przedsiębiorstwa w przyszłości. Są one również ważne dla interesariuszy przedsiębiorstwa, a w szczególności dla obecnych i potencjalnych inwestorów1-3). Analiza wstępna podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa, tzn. bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, pozwala jedynie na uproszczoną ocenę kondycji finansowej badanego podmiotu. Dokładne zbadanie kondycji ekonomiczno-finansowej wymaga przeprowadzenia pogłębionych analiz, w tym porównania wyników osiągniętych przez badany podmiot z wynikami osiągniętymi przez konkurentów z branży, jak również odniesienia wyników osiągniętych przez podmiot do wielko97/ 8(2018) 1255 Dr Grzegorz KĄDZIELAWSKI ukończył studia w Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2017 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Prowadzi zajęcia w Katedrze Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pełni funkcję wiceprezesa zarządu Grupy Azoty SA, odpowiedzialnego za obszar badań, rozwoju i infrastruktury. Jest członkiem Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Dr Agnieszka HUTERSKA w roku 2001 ukończyła studia ekonomiczne na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2010 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na tej samej u czelni. Pracuje w Katedrze Zarządzani[...]

 Strona 1