Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MARLENA PIONTEK"

Wybór badań toksykologicznych na podstawie hydrobiologicznej analizy sinic na ujęciach wody

Czytaj za darmo! »

W okresie od maja do października 2007 r. w 7 punktach badawczych została przeprowadzona analiza hydrobiologiczna wody w 33 próbkach pobranych z rzeki Obrzycy i jej zlewni: Sadowa (Głuchów), Lubiatów, Uście Tatarka, Chwalim, Wojnowo, Ostrzyce i Obrzyca na ujęciu wody w Zawadzie. Obecność sinic stwierdzono we wszystkich punktach poboru. Przeprowadzone analizy hydrobiologiczne pozwalają ocen[...]

Grzyby pleśniowe przyczyną biodeterioracji powłok syntetycznych stosowanych w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym


  Grzyby pleśniowe często występują w budownictwie mieszkaniowym, zasiedlając różnorodne przegrody i materiały budowlane. Zjawisko to obserwuje się nie tylko w starych domach, ale równie często w nowym budownictwie z nowoczesnymi technologiami. Współczesne dekoratorstwo pomieszczeń nastawione jest na pokrywanie przegród farbami akrylowymi. W trakcie badań przeprowadzonych na terenie województwa lubuskiego w zainfekowanych pomieszczeniach pokrytych farbami akrylowymi oraz na elewacjach zewnętrznych, w nowych budynkach, wyizolowano i oznaczono 18 gatunków grzybów pleśniowych. Słowa kluczowe: grzyby pleśniowe, biodeterioracja, farby akrylowe, tynki akrylowe Biodeterioration of synthetic acrylic coatings caused by moulds in the construction of modern dwelling buildings Moulds are common in dwelling buildings and grow on various building materials. This phenomenon is observed not only in the old buildings, but also in the new constructions where modern technologies where used. Today modern interior design is based on acrylic paints. During the research conducted in Lubuskie Province of Poland 18 species of moulds have been isolated and identifi ed from exterior and interior walls and barriers covered by acrylic paints and plasters. Keywords: molds, biodetrioration, acrylic paints, acrylic plasters ochrona przed korozja 1/2011 1. Wstęp Rozkład i korozja biologiczna materiałów oraz utrata ich pierwotnych właściwości spowodowana przez żywe organizmy należące do wszystkich 5 królestw: Monera, Fungi, Plantae, Protozoa, Zoa nazywana jest biodeterioracją. Wyróżniamy cztery procesy biodeterioracyjne: - mechaniczny np. uszkodzenie instalacji podziemnych przez korzenie drzew czy przewodów elektrycznych przez gryzonie; - biodegradacja - najczęstsza forma w procesie biodeterioracji występuje wtedy gdy materiał może być wykorzystany jako źródło węgla np. celuloza, skrobia, białko, tłuszcze (chemiczna asymilacyjna biodeterioracja); - materia[...]

OCENA SKUTECZNOŚCI BIOCYDÓW W ZASTOSOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH W BUDOWNICTWIE


  Celem eksperymentu była ocena skuteczności pięciu środków biobójczych in situ na trzech zewnętrznych powierzchniach budowlanych (tynk akrylowy, cegła klinkierowa, płyty z piaskowca), na których uwidoczniły się barwne naloty, głównie zielone. Biofilmy występowały na północnych elewacjach obiektów. Analizą mikroskopową stwierdzono, że składnikami nalotów były aerofityczne sinice, glony i porosty. Analizą mikrobiologiczną potwierdzono występowanie na materiałach budowlanych licznych zarodników grzybów pleśniowych. Z testowanych biocydów, najlepszym okazał się środek zawierający chlorek benzalkoniowy, który usunął naloty ze wszystkich, badanych powierzchni. Słowa kluczowe: biocydy, elewacje zewnętrzne w budownictwie, biokorozja materiałów budowlanych Evaluation of the effectiveness of the biocides for outdoor use in buildings constructions Abstract The aim of the experiment was the estimation of the effectiveness of five biocides in situ on three extermal surfaces (acrylic plaster, clinker brick, slabs of sandstone). On the analysed surfaces there were visible green coatings. Biofilms occured at northern facades of the objects. Using the microscopic analysis it was termed that components of the biofilm were aerophytic cyanobacteria, algae and lichens. Using microbiological analysis it was confirmed the occurrence of mold on examined buildings materials. The best tested biocide was the one which contains benzalkonium chloride. The biocide abolished the biofilm from all tested surfaces. Keywords: biocides, external facades of buildings, biocorrosion of buildings materials 1. Wprowadzenie Biocydy stanowią narzędzie do walki z biokorozją materiałów budowlanych, która jest zagadnieniem złożonym, wymagającym łączenia różnych dyscyplin nauki (materiałoznawstwo, mikrobiologia, chemia) [1,2]. Produkt biobójczy jest substancją czynną lub preparatem zawierającym co najmniej jedną substancję czynną do zwalczania organizmów przez działanie chemiczne lu[...]

Biodeterioracja pleśniowa wywołana występowaniem wad technologicznych w budownictwie

Czytaj za darmo! »

W budownictwie mieszkaniowym przeprowadzono badania nad przyczynami i w konsekwencji występowaniem grzybów pleśniowych i innych biodeteriogennych mikroorganizmów na przegrodach budowlanych. W tym celu, w obiektach z widocznym zapleśnieniem wykonano badania mikologiczne oraz pomiary z zakresu fi zyki budowli - kontrola ścian przy użyciu kamery termografi cznej i pomiary wilgotności ścian za pomocą wilgotnościomierza. Przeprowadzone badania wykazały, że mostkom termicznym w budynkach towarzyszy kondensacja wilgoci, znaczące wychłodzenie dużych powierzchni oraz biodeterioracja pleśniowa. Otrzymane w trakcie badań termogramy ilustrują charakterystyczne przykłady mostków cieplnych powstałych w wyniku błędów projektowych lub wykonawczych, które kwalifi kowane są do wad technologicznyc[...]

Skuteczność biocydów do zastosowań zewnętrznych w budownictwie


  W Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzone były badania nad wpływem trzech biocydów na organizmy deteriogenne, porastające zewnętrzne przegrody i elementy budowlane. Przy zastosowaniu analizy mikroskopowej prób świeżych i po hodowli laboratoryjnej stwierdzono, że w biofi lmach na północnej elewacji budynku najliczniej występowały aerofi tyczne sinice (6 gatunków), po jednym przedstawicielu glonów i grzybów pleśniowych oraz drobne kolonie trzech gatunków porostów. Na badane powierzchnie nałożono preparaty biobójcze i metodą wizualną oceniono ich skuteczność. Stwierdzono, że zależy ona od składu chemicznego preparatów oraz rodzaju powierzchni. Na kamiennym murku wysoko skutecznym okazał się preparat, który w swoim składzie chemicznym zawierał czwartorzędowe sole amoniowe, benzyl i alkilodimetylowe chlorki amonu. Badania nad wykorzystaniem płytek kontaktowych do oznaczania zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni wykazały, że nie znajdują one zastosowania w analizie nalotów na materiałach budowlanych. W pracy opisano również wpływ mikrokolonii glonów i innych organizmów na badane materiały oraz skutki do jakich może dojść poprzez zaniedbania w projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji budynku. Wyniki badań wykazały jakie mikroorganizmy zasiedlały badane przegrody oraz jaka była skuteczność wybranych środków biobójczych. Słowa kluczowe: preparaty biobójcze, organizmy deteriogenne, elewacje zewnętrzne Effi cacy of biocides for outdoor use in construction Investigations on the infl uence of three biocides on deteriogenic microorganisms growing on exterior walls and construction elements were carried out in the Institute of Environmental Engineering at Zielona Góra University. Using microscopic analysis of fresh samples and following laboratory incubation, it was found that the biofi lms covering the northern facade of the building contained aerophytic cyanobacteria (6 species), one representati[...]

 Strona 1