Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR ZIĘTEK"

Nowe stanowisko dydaktyczne w Laboratorium Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej DOI:

Czytaj za darmo! »

27 listopada br. na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej nastąpiło uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego, mobilnego stanowiska dydaktycznego do laboratorium chłodnictwa zbudowanego przez pracowników Wydziału Michała Sobieraja i Piotra Ziętka. Budowa stanowiska trwała 6 miesięcy i była efektem realizacji wyników II edycji konkursu pt. "Urządzenia demonstracy[...]

Strumień powietrza z wentylatora osiowego typu JetFan


  W ramach przeprowadzonych w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej badań wentylatora typu JetFan, porównano parametry strumieni wypływających z wentylatora osiowego o rozmiarze 315 mm oraz przewodu okrągłego o takiej samej średnicy. Keywords: stream of air, axial fan of JetFan type Abstract The paper presents a comparison of parameters of streams flowing from an axial fan of 315 mm in size with round wire of the same diameter. The research has been carried out in Air-Conditioning and Heating Division in Warsaw University of Technology. ? 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński; bogdan.mizielinski@is.pw. edu.pw.pl **) Dr inż. Jacek Hendiger ***) Dr inż. Piotr Ziętek Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska Strumień powietrza z wentylatora osiowego typu JetFan Stream of Air from Axial Fan of JetFan Type BOGDAN MIZIELIŃSKI*) JACEK HENDIGER**) PIOTR ZIĘTEK***) WENTYLACJA · KLIMATYZACJA W NIEKTÓRYCH dużych pomieszczeniach przemysłowych oraz wielkopowierzchniowych garażach stosowane są systemy wentylacji i oddymiania, z rozprowadzeniem powietrza przez wentylatory osiowe. Strumień nawiewany z wentylatora osiowego z wylotem kołowym jest ukształtowany podobnie do strumienia osiowo-symetrycznego wypływającego z otworu nieuzbrojonego. Jednak, klasyczny strumień osiowo-symetryczny nawiewany jest z otworu poprzedzonego odpowiednio długim odcinkiem prostym lub skrzynią rozprężną. W takim przypadku mamy do czynienia z wyrównanym profilem prędkości i stosunkowo niską turbulencją. Strumień dostarczany bezpośrednio za pomocą wentylatorów osiowych może mieć odmienną charakterystykę. Występują w nim silne turbulencje wynikające z oddziaływania zlokalizowanego blisko wylotu wirnika w[...]

Wizualizacja strumieni powietrza wentylacyjnego z wykorzystaniem metody Background Oriented Schlieren (BOS DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat optycznych technik schlierenowskich oraz metody BOS (Background Oriented Schlieren), a także opisano możliwości ich wykorzystania do wizualizacji ruchu ośrodków transparentnych o zmiennej gęstości, np. powietrza. Zaprezentowano również wyniki badań, których celem była ocena możliwości zastosowania techniki BOS do wizualizacji nieizotermicznych strumieni powietrza nawiewanych do pomieszczeń przez elementy systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Przeprowadzone doświadczenia wskazują, że w odpowiednich warunkach, możliwe jest wykorzystanie techniki BOS do wizualizacji strumieni powietrza wentylacyjnego.Głównymi zadaniami systemów wentylacji i klimatyzacji jest zapewnienie użytkownikom pomieszczeń przez nie obsługiwanych komfortu cieplnego oraz odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego. Zrealizowanie tych zadań wymaga, m.in. prawidłowego zaprojektowania rozdziału powietrza, do czego niezbędna jest szczegółowa wiedza na temat kształtowania się strumieni powietrza nawiewanych z elementów wentylacyjnych, jak i znajomość zasad przepływu powietrza w przestrzeni pomieszczenia. Jedną z metod badania kształtowania się strumieni powietrza jest wizualizacja przepływu, jednak ponieważ powietrze jest ośrodkiem przezroczystym, obrazowanie jego ruchu jest trudne. Typowym rozwiązaniem stosowanym w wizualizacjach jest wprowadzenie do powietrza znacznika w postaci dymu (mgły) generowanego przez wytwornicę. Jednakże metoda ta, pomimo że dostarcza wyników w czasie rzeczywistym, nie w każdych warunkach jest możliwa do zastosowania. W niektórych przypadkach, wprowadzenie do badanego ośrodka znacznika o innej temperaturze, może zakłócać rzeczywisty przepływ prowadząc niekiedy do błędnych wniosków. Pomocna w takich przypadkach może okazać się metoda wizualizacji wykorzystująca zjawisko występowania różnego stopnia ugięcia (załamania) światła przenikającego przez ośrodki niejednorodne, zwa[...]

Analiza symulacyjna wpływu eksploatacji podgrzewacza ciepłej wody z pompą ciepła na warunki wewnętrzne oraz koszty ogrzewania pomieszczeń DOI:10.15199/9.2019.7.4


  1. Wstęp W budynkach stosowane są różne systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jednym z możliwych rozwiązań jest przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą pompy ciepła zainstalowanej wewnątrz budynku i pobierającej ciepło z powietrza zużytego, usuwanego z pomieszczeń. W tym procesie do zapewnienia mocy wymaganej do przygotowania ciepłej wody użytkowej może być potrzebne okresowo dostarczenie większej ilości powietrza do parowacza pompy ciepła, niż wynikałoby to z wymagań odnoszących się do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych. Strumień objętości powietrza musi zostać zwiększony, co w konsekwencji spowoduje dodatkowy dopływ powietrza zewnętrznego, które w sezonie grzewczym ma niską temperaturę. Proces ten może powodować okresowe obniżenie komfortu cieplnego w pomieszczeniach oraz zwiększenie kosztów ogrzewania. 2. Cel Celem artykułu jest zbadanie wpływu eksploatacji pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, czerpiącej ciepło z powietrza wentylacyjnego, na łączne koszty ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u. oraz na temperaturę w pomieszczeniach. Analizie poddano dwa mieszkania (dwupokojowe z kuchnią i łazienką oraz trzypokojowe z kuchnią i łazienką) wykonane w standardzie WT2014 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 roku zmieniającym Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. 3. Metodyka Obliczenia symulacyjne zapotrzebowania na energię do ogrzewania dwóch mieszkań wykonano w programie do symulacji cieplnych, w którym utworzono model budynku wraz z mieszkaniami odzwierciedlający ich geometrię. Do analizy użyto oprogramowanie wspomagającego projektowanie i analizy energetyczne w budownictwie ‒ DesignBuilder wersja 4.7.0.027. Symulacje pozwoliły na uwzględnienie zmiennych w czasie parametrów eksploatacyjnych mieszkań. Pierwsze z mieszkań składa się z pięciu pomie[...]

Dobór pojemności zasobnika do ciepłej wody współpracującego z kompaktową pompą ciepła DOI:10.15199/17.2019.7.3


  W ostatnich latach w Polsce zaobserwować można rosnące zainteresowanie pompami ciepła. Szczególnie duży udział w rynku mają pompy ciepła typu powietrze-woda do przygotowania c.w.u., wśród których znaczną część stanowią urządzenia pobierające ciepło z powietrza usuwanego z pomieszczeń. Pompy ciepła są urządzeniami, które umożliwiają wykorzystanie do celów grzewczych ciepła niskotemperaturowego, pochodzącego z praktycznie nieograniczonych zasobów, ze źródeł odnawialnych, takich jak powietrze zewnętrzne, grunt, wody powierzchniowe oraz z niskotemperaturowego ciepła odpadowego, w tym ciepła odprowadzanego z powietrzem wentylacyjnym, spalinami, czy ściekami. W zależności od rodzaju źródła ciepła niskotemperaturowego rozróżnia się powietrzne, gruntowe lub wodne pompy ciepła. Pompa ciepła składa się z zespołu wymienników, elementu rozprężnego i sprężarki, najczęściej napędzanej silnikiem elektrycznym. W takim układzie zachodzi transformacja ciepła z niższego na wyższy poziom temperatury. W pompie ciepła krąży czynnik roboczy, który poddawany jest ciągowi przemian, takich jak wrzenie w parowaczu w warunkach niskiej temperatury, czemu towarzyszy pobieranie ciepła z dolnego źródła oraz sprężanie powstającej pary do ciśnienia i temperatury umożliwiającej wykorzystania ciepła przegrzania i skraplania pary czynnika roboczego do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody [6]. Obecnie konstruowane sprężarkowe pompy ciepła stanowią dojrzałe technicznie, oszczędne systemy ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, które jednocześnie są przyjazne środowisku i zapewniają wysoki komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Istotnym parametrem tych urządzeń jest efektywność energetyczna określana między innymi poprzez współczynnik wydajności grzejnej COP, zdefiniowany jako stosunek ilości uzyskanego ciepła użytecznego do ilości zużytej energii napędowej, którą najczęściej jest energia elektryczna. Podgrzewacze z pompą ciepła o wysokiej sprawn[...]

Wpływ sterowania elektronicznym zaworem rozprężnym i wydajnością sprężarki na parametry pracy pompy ciepła typu powietrze-woda DOI:10.15199/9.2018.10.5


  1. Wprowadzenie 1.1. Rynek pomp ciepła w UE i Polsce Pompy ciepła są urządzeniami, które umożliwiają wykorzystanie do celów grzewczych ciepła niskotemperaturowego ze źródeł odnawialnych. Transformacja ciepła z niższego na wyższy poziom temperatury zachodzi w urządzeniu złożonym z zespołu wymienników ciepła, elementu rozprężnego i sprężarki, napędzanej najczęściej silnikiem elektrycznym. W urządzeniu tym krąży czynnik roboczy (naturalny lub syntetyczny), który poddawany jest ciągowi przemian: wrzenia w parowaczu w warunkach niskiej temperatury (pobieranie ciepła z dolnego źródła), sprężania powstającej pary do ciśnienia (temperatury) umożliwiającego wykorzystanie ciepła przegrzania i skraplania pary czynnika roboczego do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. W zależności od rodzaju źródła ciepła niskotemperaturowego rozróżnia się powietrzne, gruntowe lub wodne pompy ciepła. W Europie i w Polsce obserwuje się stały wzrost rynku pomp ciepła. Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) liczba pomp ciepła zainstalowanych w budynkach mieszkalnych krajów członkowskich UE wynosiła ok. 7,5 miliona sztuk do końca 2014 roku [2]. W roku 2015 zainstalowano ok. 890 tys. pomp ciepła, a w roku 2016 ok. 1 mln pomp ciepła [3], [4]. Na początku grudnia 2017 r. została zainstalowana w Europie 10-milionowa pompa ciepła. W aspekcie zachodzącej transformacji sektora urządzeń grzewczych jest to bardzo dobra informacja, gdyż pompy ciepła zapewniają ekologiczne i tańsze ogrzewanie budynków, a także całkowicie eliminują niską emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, a zatem poprawiają jakość powietrza zewnętrznego. Udział pomp ciepła pośród wszystkich dostępnych technologii grzewczych w Europie wciąż pozostaje stosunkowo niewielki, jednak w ostatnich latach dynamika wzrostu rynku jest coraz większa. Organizacja EHPA oszacowała korzyści uzyskane dzięki eksploatacji 10 milionów sztuk pomp ciepła w Europie [14]: [...]

 Strona 1