Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JAnusz ryŚ"

Mikrostruktura i tekstura w blachach z nierdzewnej stali austenityczno-ferrytycznej UR52N+


  Prezentowane wyniki stanowią część opracowania, obejmującego zagadnienia odkształcenia plastycznego dwufazowych stali austenityczno- ferrytycznych i odnoszą się do walcowanych blach z nierdzewnej stali UR52N+ typu super-duplex. Przeprowadzone badania obejmowały analizę mikrostruktur ferrytu i austenitu oraz tekstur obu faz po wstępnej obróbce cieplno-plastycznej i podczas dalszego walcowania na zimno w szerokim zakresie deformacji. W trakcie przeróbki plastycznej na gorąco i na zimno w blachach ze stali typu duplex następuje rozwój pasmowej struktury dwufazowej, która stwarza odmienne warunki dla procesu odkształcenia plastycznego w porównaniu do stali jednofazowych. Specyficzna morfologia ferrytu i austenitu wywiera istotny wpływ na przebieg tworzenia się tekstur i rozwój mikrostruktury w pasmach obu składowych faz, a w konsekwencji na własności materiału. The presented examination is a part of project which concerns a deformation behavior of two-phase ferritic-austenitic steels and refers to the hot- and cold-rolled sheets of super-duplex stainless steel UR52N+. The investigations included the analysis of fer-- rite and austenite microstructures and textures after thermo-mechanical treatment and upon further cold-rolling conducted within a wide deformation range. Two-phase banded structure, which develops in sheets of duplex steels in the course of plastic working, creates different conditions for the process of plastic deformation as compared to one-phase steels. A specific morphology of the ferrite-austenite structure exerts a significant influence on texture formation and microstructure development within the bands of both component phases, affecting in consequence properties of a processed material. Słowa kluczowe: Stal nierdzewna typu super-duplex, struktura austenityczno-ferrytyczna, pasmowa morfologia dwufazowa, mikrostruktura ferrytu i austenitu, tekstury walcowania Key words: Super-duplex stainless steel, ferritic-austenitic stru[...]

 Strona 1