Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"W. Szewczyk"

Właściwości trójkomorowego mikrobiologicznego ogniwa paliwowego


  Badano właściwości mikrobiologicznego ogniwa paliwowego, składającego się z trzech komór: anodowej, katodowej i do dozowania pożywki. Ogniwo było zaszczepiane osadem beztlenowym świeżym i adaptowanym. Rolę katolitu spełniał roztwór zawierający K3Fe(CN)6, KH2PO4 i NaOH. Anolitem (pożywką) były roztwory glukozy. Zbadano charakterystykę elektrochemiczną ogniwa, wykorzystując cykliczną woltamperometrię, chronopotencjometrię i spektroskopowe pomiary impedancji elektrochemicznej (metoda EIS). W ogniwie uzyskano maksymalne wartości napięcia 721 mV i gęstości mocy 71,9·10-2 W/m2. Opór wewnętrzny ogniwa wynosił 3 Ω. Microbial fuel cell (MFC) consisting of 3 (anodic, cathodic and nourishment) chambers was inoculated with anaerobic fresh or adapted sludge and used for studying its properties. The catholyte consisted of K3Fe(CN)6, KH2PO4 and NaOH. The anolythe (nourishment) was a glucose soln. Electrochem. characterization of MFC was carried out by cyclic voltammetry, chronopotentiometry and spectroscopic electrochem. impedance measurements. The MFC accomplished max. values of voltage 721 mV and power d. 71,9·10-2 W/m2. The internal resistance of MFC was 3 Ω. Typowe mikrobiologiczne ogniwa paliwowe składają się z dwóch komór: komory anodowej, w której drobnoustroje utleniają substrat, i komory katodowej, w której zachodzi redukcja utleniacza. W przypadku ciągłego zasilania ogniwa substratem, mogą wystąpić kłopoty związane z wymywaniem drobnoustrojów z komory anodowej. Można tego uniknąć, unieruchamiając drobnoustroje na powierzchni granulowanego złoża. Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie membrany półprzepuszczalnej do dostarczania substratu do komory anodowej. W takim przypadku w ogniwie pojawia się dodatkowa komora, do której doprowadzana jest pożywka. Membrana oddzielająca komorę z pożywką od komory anodowej ułatwia prowadzenie procesu ciągłego. Jednocześnie membrana wprowadza do układu dodatkowe opory tran[...]

Dobór materiałów konstrukcyjnych do budowy mikrobiologicznego ogniwa paliwowego


  Omówiono zasadę działania mikrobiologicznych ogniw paliwowych. Przedstawiono sposób doboru materiałów do budowy takiego ogniwa. Pokazano metodę wyznaczenia współczynnika permeacji membrany dyfuzyjnej wykorzystywanej do zasilania ogniwa w pożywkę. Microbial fuel cell was constructed by using an anode made of C nonwoven and C rod, and an ion-selective membrane made of polypropylene. The permeation coeff. of the diffusion membrane used was detd. exptl. (0.403 m/s). Ogniwa paliwowe1) są urządzeniami, przetwarzającymi w sposób ciągły energię chemiczną w elektryczną. Okres ich działania jest uwarunkowany dostarczaniem paliwa i utleniacza. Ogniwo paliwowe składa się z anody, na której zachodzą procesy utleniania i katody, na której redukowany jest utleniacz. W odróżnieniu od tradycyjnych metod wytwarzania energii elektrycznej, w których następuje bezpośrednie spalenie paliwa, a wytworzone ciepło przekształcane jest w energię elektryczną, w ogniwach paliwowych utlenianie paliwa i redukcja utleniacza są od siebie rozdzielone. W efekcie można uzyskać znacznie większe sprawności przetwarzania energii zawartej w paliwie na energię elektryczną. Rozróżnia się dwa rodzaje ogniw paliwowych: chemiczne i biologiczne. Chemiczne ogniwa paliwowe przetwarzają energię chemiczną w elektryczną w wyniku reakcji chemicznych. Najczęściej stosowanymi paliwami w ogniwach chemicznych są wodór i metanol. W tego typu ogniwach stosuje się elektrody wykonane z metali szlachetnych, co znacząco zwiększa koszty. Również konieczność pracy w wysokich temperaturach i stosowania korodujących elektrolitów zwiększa kłopoty związane z wykorzystaniem ogniw chemicznych. Biologiczne ogniwa paliwowe przetwarzają energię chemiczną na elektryczną w wyniku przemian biochemicznych. Są łatwiejsze w eksploatacji od ogniw chemicznych, gdyż pracują w temperaturze pokojowej, można w nich stosować obojętne elektrolity i odnawialne surowce. Możliwość wykorzystania różnego typu surow[...]

 Strona 1