Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Urbaniak"

Kryteria wyboru informatycznych narzędzi modelowania sieci wodociągowych

Czytaj za darmo! »

Problem wyboru oprogramowania do modelowania sieci z pewnością nie jest tematem obcym w branży systemów wodociągowokanalizacyjnych. W dobie integracji europejskiej i informatyzacji krytycznych dla jej rozwoju obszarów aktywności gospodarczej i społecznej, do których zalicza się gospodarka wodno-ściekowa, ważne jest aby prowadzić ten proces w sposób świadomy i skoordynowany. Warto również zaznaczyć, że w sposób pośredni dotyczy on wszystkich osób pełniących różnorodne funkcje na etapie realizacji wdrożenia danego rozwiązania informatycznego. Z punktu widzenia procesów decyzyjnych, projekty informatyczne należą do najtrudniejszych ze względu na:  niedoprecyzowanie zakresu i podatność na zmiany podczas realizacji przedsięwzięcia,  dużą grupę różnych zaangażowanych[...]

Weryfikacja i walidacja jako niezbędne etapy tworzenia modelu symulacyjnego sieci wodociągowych


  Modele symulacyjne systemów dystrybucji wody coraz częściej stosowane są w procesie podejmowania decyzji oraz planowania. Ich pełny potencjał nie jest wykorzystany, bowiem w większości przypadków modele te są kalibrowane przy użyciu danych historycznych, które nie odzwierciedlają warunków operacyjnych sieci. Dostępna wiedza o modelowaniu sieci wodociągowych zawiera istotną lukę w zakresie warunków prawidłowego procesu kalibracji z punktu widzenia jego przeznaczenia, co stanowiło główną motywację do podjęcia tego tematu. Zaprezentowano przegląd metod walidacji oraz proponowane przedziały zgodności dla wartości przepływów i ciśnień w procesie kalibracji modeli. W pracy poruszono również kwestię jakości modeli. Keywords: water piping, calibration, model, validation Abstract Simulation models of water supply systems are often applied to decision and planning processes. In most cases models are not ulitized to their full extent, the reason being historic data used for modeling (...) This paper presents a review of validation methods and proposed consistency intervals addressing flow and pressure values during the process of models’ quality. Wprowadzenie Modelowanie jest jedną z najważniejszych metod badawczych szeroko stosowanych w różnych dziedzinach nauki i techniki. Pozwala na analizę i ocenę zjawisk, bez konieczności ingerencji w proces rzeczywisty. Model stanowi jednak zawsze obraz rzeczywistości i stąd niezwykle istotne jest pytanie, w jakim stopniu odzwierciedla on zjawiska zachodzące w rzeczywistości. Z procesem badania jakości modelu związane są pojęcia walidacji i weryfikacji. Ważność tych problemów podnoszona jest przez wielu autorów zajmujących się tą problematyką [np. BECK’83, BECK’85, WALS’95, GRZE’09]. W pracy [BECK’85] podkreślono konieczność właściwego doboru modelu do analizowanego problemu, jak również zwrócono uwagę na fakt, że nie istnieje uniwersalny model dający się zasto[...]

Model sieci jako narzędzie ochrony systemu zaopatrzenia w wodę


  Współczesne akty terroru skierowane w obiekty użyteczności publicznej coraz częściej planowane są przy użyciu najnowocześniejszych osiągnięć techniki. Aby reakcja na nie była adekwatna i przeciwdziałanie skuteczne, konieczny jest rozwój narzędzi informatycznych, które z podobną precyzją wspomagać będą ocenę ryzyka danego zagrożenia i minimalizować jego skutki. W referacie zaprezentowane zostały programy komputerowe wykorzystywane między innymi w celu ochrony systemów zaopatrzenia w wodę. Szczególną uwagę poświęcono programom do modelowania sieci wodociągowych z przeznaczeniem do rozwiązywania problemów aktów terroru. Przedstawione zostały możliwe do modelowania scenariusze zdarzeń. Na zakończenie szerzej scharakteryzowane zostały najbardziej popularne programy ze wskazaniem przykładowych zastosowań.[...]

Interfejsy urządzeń wodociągowych DOI:10.15199/17.2015.6.3


  W ostatnich latach w związku z wprowadzaniem tzw. inteligentnych pomiarów (ang. Smart Metering), u odbiorców wody coraz szerzej stosowane są rozwiązania radiowej transmisji danych małej mocy. Przedmiotem opracowania jest prezentacja interfejsów stosowanych w omawianych systemach. Pod uwagę wzięto różne urządzenia związane z przesyłem wody, działające na różnych poziomach procesu technologicznego.1. Wstęp Prawidłowe zarządzanie procesem technologicznym wymaga systemu pomiarowo-sterującego. Oczywiście dotyczy to też produkcji, dystrybucji i odbioru wody, a także systemu zbierania, transportu i oczyszczania ścieków. Połączenie między elementami systemu, przez które przepływa informacja nazywane jest interfejsem. Pojęcie interfejsu nie ogranicza się wyłącznie do fizycznej realizacji połączenia ale obejmuje również zasady wymiany informacji, opisane w dokumentacji standardu komunikacyjnego. Czasem, zamiennie stosuje się pojęcie magistrali. Wymiana danych między elementami systemu odbywa się przez kanał transmisyjny, rozumiany jako warstwa sprzętowa interfejsu. Jego specyficzne właściwości zależą od fizycznej formy tego medium (np. przewód, światłowód, fale radiowe). Większość standardów komunikacyjnych umożliwia realizację połączenia między więcej niż dwoma punktami systemu - wprowadza się wtedy pojęcie sieci.Z tytułu opracowania wynika, że obszarem zainteresowania jest warstwa komunikacyjna znajdująca się na styku procesu technologicznego i systemu nadzorczego, związana z obsługą senso-rów i urządzeń wykonawczych. Klasyczny podział interfejsów ze względu na typ sygnału będącego nośnikiem informacji, wyróżnia interfejsy analogowe i cyfrowe. Interfejsy analogowe mają obecnie coraz mniejsze znaczenie. W tej grupie spotyka się głównie standard prądowy 4-20 mA, umożliwiający zdalne pomiary na odległości do 3000 m (rys. 1). Prąd w przedziale 4-20 mA zmienia się proporcjonalnie do zmiennej procesowej, tzn. wartość 4 mA odpowiada kalibrac[...]

Zarządzanie i monitoring systemu zaopatrzenia w wodę w inteligentnym mieście DOI:10.15199/17.2019.5.4


  Wprowadzenie Smart City, Smart Home, Smart TV, Smart Watch, Smartphone... Pojęcie smart w ostatnich latach jest odmieniane przez wszystkie przypadki i dodawane do każdego rzeczownika. "Inteligentne" (ang. Smart) funkcje wprowadzane są do kolejnych przedmiotów codziennego użytku oraz większych systemów. Czasem wydawać się może, że dodanie przymiotnika smart ma marketingowe znaczenie i może prowadzić do wniosku, że pojęcie "Smart" jest nadużywane i czasami tak jest. Nie mniej, stopniowe rozszerzanie funkcjonalności tradycyjnych przedmiotów i systemów o coraz to nowe funkcje i możliwości usprawiedliwia określanie ich mianem "smart". Można postawić pytanie, co czyni dane urządzanie "inteligentnym"? W którym momencie tradycyjny telefon stał się smartfonem? Czy było to podłączenie telefonu komórkowego do Internetu za pomocą technologii WAP (ang. Wireless Application Protocol)? Czy wprowadzenie kolorowych i większych ekranów, ekranów dotykowych, wyposażenie w moduł WIFI, Bluetooth, GPS, wprowadzanie Internetu mobilnego 3G, a może konieczne było umożliwienie użytkownikom urządzeń instalacji niezliczonej liczby aplikacji? Jak wynika z powyższego, określenie ostrej granicy, kiedy telefon stał się smartphonem jest trudne. Tak jak trudne jest przytoczenie definicji, która umożliwiłaby jednoznaczne określenie, czy dana rzecz jest już smart czy jeszcze nie. Prowadzić to może do ogólnego wniosku iż pojęcie smart nie określa konkretnych funkcji, lecz jest pewnym kierunkiem rozwoju, który dla rzeczy dobrze nam znanych wprowadza nowe funkcje m.in. przy wykorzystaniu nowoczesnych technik ICT (ang. Information and Communication Technologies). Pojawienie się inteligentnych rozwiązań, w tym inteligentnych miast w głównej mierze jest pochodną intensywnego rozwoju technologii teleinformatycznych, w historii której wyróżnić można kilka kluczowych etapów związanych z wprowadzaniem kolejnych platform. Pierwszą platformą jest system komputerowy typu mai[...]

System Wspomagania Decyzji dla ujęcia wody ze sztuczną infiltracją DOI:10.15199/17.2015.6.1


  W referacie przedstawiono charakterystykę procesów na ujęciach wody ze sztuczną infiltracją oraz wskazano problemy sterowania wynikające ze szczególnego charakteru obiektów sztucznej infiltracji. Opisano sytuacje decyzyjne, kryteria i ograniczenia procesu ujmowania wody, ze szczególnym uwzględnieniem problemów sterowania urządzeniami. Opisane ograniczenia i kryteria zostały uwzględnione w założeniach do algorytmu sterowania pompami w układach transportujących wodę na ujęciach infiltracyjnych.Wprowadzenie W komunalnych systemach wodociągowych wykorzystuje się uzdatnione wody powierzchniowe bądź podziemne. Proces oczyszczania wód powierzchniowych wymaga na ogół wprowadzenia dużych ilości reagentów chemicznych i zastosowania rozbudowanych układów technologicznych. W celu obniżenia ilości środków chemicznych w procesie oczyszczania, można stosować metody uzdatniania wody w warstwie wodonośnej - z wykorzystaniem sztucznej infiltracji jako pierwszego etapu uzdatniania wody. Rozwiązanie to polega na poborze wody powierzchniowej i pompowaniu jej do stawów oraz rowów infiltracyjnych. Woda ze stawów infiltruje przez warstwę wodonośną, gdzie zachodzi proces jej wstępnego oczyszczenia, następnie pobierana jest przez bariery studzienne do stacji uzdatniania. Infiltracja jest stosowana w technice wodociągowej od ponad 100 lat. Pierwotnie wprowadzono infiltrację ze względu na konieczność uzupełnienia wyczerpanych zasobów wód podziemnych. W procesie infiltracji dochodzi do separacji zawiesin, rozkładu związków organicznych i przemian związków mineralnych, poprawy składu biologicznego oraz do stabilizacji temperatury (Kowal, A. 1999). Zaletą infiltracji jest dobra jakość oraz możliwość retencjonowania wody w warstwie wodonośnej na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Proces sztucznej infiltracji ma na celu retencjonowanie wody w gruncie, wzbogacenie zasobów dynamicznych wód gruntowych oraz poprawę jakości wody (Bylka, 2014). Woda powier[...]

Modele integracji narzędzi informatycznych z programem Epanet DOI:10.15199/17.2017.5.2

Czytaj za darmo! »

Zwiększające się potrzeby w zakresie zarządzania systemami zaopatrzenia w wodę, powodują konieczność ciągłego rozwoju wykorzystywanych narzędzi modelowania sieci wodociągowych. Jednym z takich narzędzi jest program Epanet. Ze względu na otwartą architekturę oraz dostępność do kodu źródłowego algorytmów obliczeń hydraulicznych, program ten stał się podstawą do budowy wielu systemów zarządzania siecią wodociągową. Systemy te służą do wspomagania podejmowania decyzji w projektowaniu i eksploatacji układów transportujących wodę. W artykule przedstawiono modele integracji programu Epanet z innymi narzędziami informatycznymi. Zaprezentowane rozwiązania mogą posłużyć integracji z systemami GIS, bazami danych oraz programami do obliczeń numerycznych. Omawiane rozwiązania stwarzają możliwość tworzenia uniwersalnych środowisk informatycznych do zarządzania sieciami wodociągowymi. Ich zastosowanie może być szczególnie przydatne do rozwiązywania niestandardowych problemów.1. Wprowadzenie Wdrożenie nowych metod zarządzania i eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę jest nieodzownie związane z rozwojem narzędzi informatycznych do projektowania i eksploatacji sieci wodociągowych. Narzędzia te można podzielić na cztery grupy: Systemy Informacji Przestrzennej (z ang. GIS - Geographic Information System), Systemy Monitoringu, Sterowania i Akwizycji Danych (z ang. SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition), Systemy Planowania Zasobów (ang. ERP - Enterprise Resource Planning) oraz modele komputerowe procesów technologicznych. Programy informatyczne rozwijane są w przedsiębiorstwach wodociągowych już od wielu lat, służą przede wszystkim do zbierania oraz analizowania danych dotyczących systemów zaopatrzenia w wodę. W celu uzyskania potencjalnych korzyści oraz efektu synergii niezbędne jest wykorzystanie takich rozwiązań informatycznych, które umożliwią przepływ danych między różnymi systemami. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie moż[...]

 Strona 1