Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz KRYKOWSKI"

Zastosowanie reguł mechaniki uszkodzeń do oceny wzrostu odkształceń korozyjnych w warstwie przejściowej DOI:10.15199/40.2017.1.1


  Bardzo ważnym problemem analizy degradacji konstrukcji żelbetowych w wyniku korozji zbrojenia jest problem opisu pękania otuliny od momentu inicjacji procesu korozji zbrojenia aż do uszkodzenia mechanicznego otuliny betonowej. Publikowane w literaturze metody analizy tego problemu są trudne do stosowania w algorytmach obliczeń prowadzonych za pomocą metody elementów skończonych (MES). Metody te wymagają ponadto przyjęcia szeregu założeń na temat struktury materiału, których weryfikacja doświadczalna jest bardzo skomplikowana. W tej pracy zaproponowana została metoda podejścia do problemu, która stosuje do opisu przemian koncepcję zbliżoną do koncepcji parametru degradacji stosowanego w mechanice uszkodzeń. Metoda jest prosta w opisie, nadaje się do obliczeń prowadzonych za pomocą MES i wymaga niewielkiej liczby parametrów materiałowych. Słowa kluczowe: korozja, MES, degradacja, pękanie otuliny betonowej 1. Wprowadzenie Analiza problemów degradacji konstrukcji żelbetowych jest ważnym i skomplikowanym zagadnieniem z naukowego i praktycznego punktu widzenia. Szczególnie istotny z punktu widzenia trwałości konstrukcji żelbetowych jest problem opisu pękania otuliny od momentu inicjacji procesu korozji zbrojenia do jej uszkodzenia mechanicznego - część druga procesu degradacji żelbetu wg modelu trzyetapowego [7]. Komplikacje obliczeniowe związane z analizą tego etapu degradacji wiążą się z budową strefy kontaktu stal - beton otuliny pręta zbrojeniowego [1]. Podstawową trudnością z jaką się tu spotykamy jest złożona struktura materiału i skomplikowany charakter oddziaływania pomiędzy produktami korozji a betonem otuliny otaczającym pręt zbrojeniowy. Proces niszczenia otuliny dzieli się zwykle na dwie części. W pierwszej dochodzi do wypełniania silnie porowatej strefy o szerokości 50÷100 μm In analysis of degradation of the reinforced concrete structures as a result of reinforcement corrosion, it is very important to characterize [...]

Modelowanie czasu uszkodzenia otuliny betonowej z uwzględnieniem niepewności parametrów modelu DOI:10.15199/40.2019.3.1


  1. Wprowadzenie Jednym z celów oceny trwałości konstrukcji żelbetowej jest wyznaczenie czasu, po którym dochodzi do uszkodzenia otuliny betonowej. Proces niszczenia otuliny aktywowany jest wraz z inicjacją procesu korozji zbrojenia. Opis procesu degradacji otuliny jest złożony zarówno z punktu widzenia teorii konstrukcji jak również ze względu na trudność jednoznacznego określenia parametrów materiałowych. Zagadnienia teoretycznego modelowania procesu propagacji uszkodzeń w otulinie poruszano m. in. w pracach [3, 7, 8, 9], natomiast problemy badawcze odnoszące się do pękania elementów żelbetowych w warunkach korozji opisano w pracach [1, 6, 11]. Wymienione wyżej prace w większości zakładają, że parametry materiałowe produktów korozji, ich skład chemiczny oraz struktura warstwy przejściowej są jednoznacznie określone. Jednak przyjęcie takiego założenia jest niewłaściwe ze względu na trudność oceny parametrów modelu. Wspomniane niedogodności wynikają z wielu przyczyn takich jak m. in. problemy jednoznacznego opisu reakcji chemicznych i elektrochemicznych zachodzących w beto-nie, możliwości oceny mikrostruktury materiału czy też opisu przepływów jakim podlegają produkty korozji w betonie. Celem rozważań przedstawionych w niniejszej pracy jest próba zastosowania symulacyjnej metody Monte Carlo oraz MES do oceny czasu uszkodzenia otuliny betonowej. W pracy założono, że wybrane parametry materiałowe opisujące proces korozyjnej degradacji otuliny: parametry produktów korozji, struktura porów warstwy przejściowej oraz jej szerokość są zmiennymi losowymi o rozkładzie jednostajnym. Uzyskane rezultaty obliczeń teoretycznych poddano weryfikacji z wynikami uzyskanymi z badań doświadczalnych. 2. M odel zagadnienia Pękanie otuliny betonowej jest efektem wzrostu ciśnienia wywieranego przez produkty korozji na beton otaczający pręt zbrojeniowy. Oddziaływanie produktów korozji zależy m. in. od takich czynników jak rozkład porów w warstwie prze[...]

 Strona 1