Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MARZENA SMOL"

Kompaktowany ("ciężki") tripolifosforan sodu DOI:


  W technologiach produkcji proszków piorących w postaci tabletek, środków kompaktowych, koncentratów i superkoncentratów ważnym etapem stały się procesy służące zwiększaniu gęstości nasypowej gotowego produktu. Należą do nich kompaktowanie, granulacja na mokro oraz wytłaczanie lub kształtowanie. Obserwuje się także wyraźną tendencję doskonalenia metod produkcyjnych w celu uzyskiwania również półproduktów o zwiększonych gęstościach nasypowych. Tripolifosforan sodu (TPFS) ze względu na swoje właściwości (zdolność sekwestracji jonów wapnia i magnezu, deflokulacji i dyspersji cząstek brudu oraz emulgacji tłuszczu) znalazł zastosowanie jako komponent syntetycznych środków czyszczących, w tym nowoczesnych środków do prania typu compact1-3). Oprócz odpowiedniej zawartości faz krystalicznych (Faza I i Faza II), stopnia hydratacji, rozpuszczalności i granulacji, powinien on mieć dużą gęstość nasypową. TPFS otrzymywany jest w wyniku trzech procesów chemicznych, a ciąg technologiczny składa się z części mokrej i suchej1-3). W części mokrej kwas fosforowy neutralizowany jest sodą. Stosunek molowy Na2O:P2O5 (TM) dla procesu neutralizacji wynosi ok. 1,67. W wyniku tego procesu otrzymuje się mieszaninę ortofosforanów, w której na 1 mol fosforanu(V) sodu przypadają 2 mole fosforanu(V) disodu. W części suchej instalacji produkcyjnej ma miejsce suszenie i kalcynacja fosforanów. W czasie suszenia mieszanina fosforanów(V) sodu ulega kondensacji do pirofosforanów. Powstała mieszanina pirofosforanów sodu (diwodoropirofosforanu disodu i pirofosforanu tetrasodu) kondensuje w procesie kalcynacji tworząc tripolifosforan sodu (trifosforan(V) pentasodu, TPFS)3, 4). Parametry procesu suszenia i kalcynacji wpływają na właściwości fizykochemiczne otrzymanego produktu. Temperatura kalcynacji jest parametrem decydującym o stosunku masowym Fazy I do Fazy II w produkcie końcowym5-8). Tripolifosforan sodu wytwarzany jest najczęściej metodą rozpyłowo- piecową pole[...]

ZAŁOŻENIA GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM (GOZ) W SEKTORZE PRODUKCJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (SEE) DOI:10.15199/67.2019.8.2


  Gospodarka o obiegu zamkniętym - GOZ (ang. circular economy) jest systemem gospodarczym Unii Europejskiej (UE), w którym produkty i zasoby są bardziej racjonalnie wykorzystywane, a odpady, jeśli powstają, stają się cennym surowcem [7, 8]. Komisja Europejska (KE) w swoich komunikatach dotyczących GOZ podkreśla, że przechodzenie na GOZ jest kluczowym elementem realizacji strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu [6]. Ponadto, KE wyraźnie wskazuje, że proces transformacji w kierunku GOZ dotyczy wszystkich gałęzi przemysłu, i świadomego zaangażowania zarówno organów ustawodawczych, jednostek naukowych, przedsiębiorców, jak i samych konsumentów [9]. Jedną z gałęzi przemysłu, który jest szczególnie uwzględniany w zapisach KE dotyczących GOZ, jest sektor produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (SEE), który generuje z roku na rok coraz większą ilość e-odpadów [11], czyli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), takiego jak: komputery, lodówki, telewizory, telefony komórkowe i inne [8]. Z uwagi na to, iż e-odpady są jest jednym z najszybciej rosnących strumieni odpadów w UE oraz zawierają surowce krytyczne i materiały szla- 64 nr 8 8-14 8 Rudy Metale 2019, R. 64, nr 8 9 ?? budowanie tzw. społeczeństwa recyklingu poprzez zachęcanie do segregacji i stosowanie systemów zbiórki minimalizujących koszty recyklingu oraz ponownego wykorzystania, ??wspieranie grupowania działań mających na celu zapobieganie przeznaczaniu produktów ubocznych na odpady (symbioza przemysłowa), ?? stymulowanie warunków sprzyjających bardziej racjonalnym wyborom konsumentów poprzez oferowanie usług dzierżawy, wynajmu lub współużytkowania, stanowiących alternatywę dla posiadania produktów na własność [7]. W grudniu 2015 r. KE przedstawiła plan działania UE dotyczący GOZ [8], w którym wskazała 54 działania mające na celu pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwest[...]

Gospodarka o obiegu zamkniętym - znajomość i akceptacja założeń wśród mieszkańców Małopolski DOI:

Czytaj za darmo! »

W grudniu 2015 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała pakiet gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), jako nowe wyzwanie, rozszerzające realizację idei zrównoważonego rozwoju. Istotą koncepcji GOZ jest utrzymanie możliwie jak najdłużej wysokiej wartości i jakości zasobów, materiałów i produktów w gospodarce oraz minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów, a także jak efektywniejsze zagospodarowanie powstających odpadów (zgodnie z hierarchią gospodarowania odpadami). W ujęciu produktowym GOZ obejmuje cały cykl istnienia produktu, tj. od pozyskania i przetworzenia surowca, przez projektowanie produktów, produkcję, konsumpcję, po gospodarowanie odpadami. Realizacja GOZ wymaga nie tylko wdrożenia nowych procesów planowania i zarządzania w przedsiębiorstwach, ale i zmiany zachowań i akceptacji społecznej. Badania ankietowe prowadzone od marca do czerwca 2017 roku wśród pełnoletnich mieszkańców województwa małopolskiego miały na celu zidentyfikowanie postaw i zachowań dotyczących GOZ. Obiektem badań były opinie wyrażane przez losowo wybrane osoby pracujące, studiujące i uczące się oraz grupę seniorów na temat sposobów realizacji idei GOZ i zrównoważonego rozwoju. Wyniki badań umożliwiły rozpoznanie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu małopolskiego[...]

 Strona 1