Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Damian SALA"

Monitorowanie kolejowych konstrukcji mostowych pod obciążeniem statycznym i dynamicznym DOI:10.15199/50.2019.8.2


  1. Wprowadzenie Monitoring konstrukcji zyskuje coraz większe znaczenie w praktyce inżynierskiej na całym świecie, w związku z koniecznością oceny stanu technicznego obiektów narażonych na wpływ czynników zewnętrznych takich jak trzęsienia ziemi [21] lub ekstremalne opady [2] albo na działalność człowieka, głównie w związku z realizacją nowych inwestycji [1]. Główną zaletą monitoringu jest szybka reakcja na zachodzące procesy destrukcyjne, dzięki czemu można w porę podjąć działania ostrzegawcze, zapobiegawcze lub ochronne. W badaniach konstrukcji mostowych jedną z najważniejszych mierzonych wielkości są przemieszczenia. We wczesnym stadium rozwoju monitoringu bazowano na geodezyjnych technikach pomiarowych, które od dawna były stosowane do badania przemieszczeń. Do pomiaru przemieszczeń pionowych stosowano głównie niwelację geometryczną, a do poziomych - techniki kątowe. Z czasem do monitoringu zaczęto stosować pomiary odległości [18], a obecnie również technikę pomiarów satelitarnych GNSS [26]. Coraz powszechniej stosowana jest też technika fotogrametryczna, która dzięki coraz większym możliwościom fotografii cyfrowej bywa stosowana tam, gdzie jednocześnie trzeba monitorować procesy dynamiczne [11] obejmujące większą liczbę punktów kontrolnych rozlokowanych w różnych miejscach badanego obiektu [3, 19]. W ostatnich latach nastąpił rozwój czujników inercyjnych takich jak inklinometry [10, 24] i akcelerometry [27], które z powodzeniem zastępują geodezyjne techniki pomiarów. W odróżnieniu od metod geodezyjnych, czujniki te nie wymagają zewnętrznych punktów odniesienia. W przypadku konstrukcji kolejowych szczególnie istotna jest analiza przemieszczeń i przyspieszeń drgań dźwigarów pod obciążeniem dynamicznym, na co wskazuje wielu badaczy, a między innymi Frýba w [4], Yang w [25] oraz Klasztorny [8]. O ile pomiary przyspieszeń są stosunkowo proste w realizacji, to pomiary przemieszczeń w trybie automatycznym i bez dozoru operatora s[...]

Wodnik - innowacyjny system do wykrywania wycieków oraz optymalnego sterowania w sieciach wodociągowych, oparty na zdalnie przesyłanych danych pomiarowych - wyniki badań DOI:10.15199/17.2015.6.5


  W ramach projektu Wodnik został stworzony system informatyczny do wykrywania wycieków w sieciach wodociągowych oraz przeprowadzono próby sterowania przepływami w sieci. Działanie układu oparte jest na pomiarach ciśnień w wybranych punktach sieci, który automatycznie wykryje wycieki wody dla skalibrowanego modelu hydraulicznego sieci. Rozwiązania, które zostały opracowane w ramach projektu to automatyczny proces zbierania danych pomiarowych, ich analiza przez algorytm do wykrywania wycieków oraz możliwość zdalnego sterowania zasuwami, nadzorującymi przepływy w sieci. Zostały przeprowadzone symulacje numeryczne opracowanych algorytmów. Zbudowano eksperymentalną sieć wodociągową 12 pierścieniową w mikro skali. Opracowano również autorski system do automatycznego zbierania danych pomiarowych: ciśnienia oraz parametrów środowiskowych: temperatury oraz innych, które później bezprzewodowo są przesyłane za pomocą standardu GSM na zewnętrzny serwer. Urządzenie to zostało wyposażone w panel fotowoltaiczny, który umożliwia autonomiczną pracę w miejscach, gdzie nie ma możliwości skorzystania z zasilania z sieci energetycznej.Wycieki wody z sieci wodociągowych są na ogół skutkiem losowo występujących uszkodzeń tych sieci. Jednak istotna jest ich skala. Niewielkie wycieki mogą być akceptowane ze względu na nieopłacalność ekonomiczną ich usuwania. Duże wycieki przynoszą natomiast straty dla przedsiębiorstwa, odbiorców wody i środowiska naturalnego. W związku z tym, konieczne jest ograniczanie wycieków i programy takie są realizowane przez większość operatorów sieci wodociągowych. W strategii ograniczania strat wody ważne jest zarówno szacowanie ilości traconej wody jak i lokalizacja miejsc wycieków. Niestety miejsca i czas pojawiania się wycieków nie są z reguły możliwe do przewidzenia. Możemy tylko próbować ustalać lokalizację już zaistniałych zdarzeń (Kwietniewski, 2008). Na ogół woda z poważnie uszkodzonego przewodu wypływa na powierzchn[...]

 Strona 1