Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Prusak"

Mozliwosci spawania i szkolenia spawaczy na odległosc przy pomocy robotów medycznych DOI:


  Streszczenie W tym artykule omówiono rózne wyzwania zwiazane ze zdalnym szkoleniem i spawaniem za pomoca robota chirurgicznego i robota do rehabilitacji wyposazonego w aparat cyfrowy obserwujacy strefe spawania, a w szczególnosci trudnosc w wykrywaniu granic jeziorka spawalniczego. Omówiono róznice w przetwarzaniu przez człowieka rzeczywistego obrazu przez ludzki mózg w porównaniu z obrazem w postaci filmu z cyfrowego aparatu fotograficznego. Oprócz potrzeby wykonywania drugiej pochodnej obrazu w czasie rzeczywistym, omówiono trzy modele rozpoznawania obrazu przez człowieka, z których jeden był juz badany przez naukowców z Cambridge w Wielkiej Brytanii. Omówiono koncepcje topienia materiału podstawowego poprzez uginanie jeziorka spawalniczego pod cisnieniem niezjonizowych gazów łuku elektrycznego i amerykanskie wykonanie pomiaru trzeciego wymiaru jeziorka spawalniczego i okreslenie głebokosci wtopienia spoiny przez elektronike spawarki. Przedstawiono pozadane trajektorie ruchu koncówki elektrody w oparciu o fizyke łuku spawalniczego i technologie spawania, a takze omówiono trudnosci w nauczeniu ruchów spawaczy. Przedstawiono równiez podstawy modelu neuronowego mózgu z wektorowym modelem typów zdolnosci w sztucznej inteligencji. Abstract This paper discusses various challenges in remote welding with a surgical robot equipped with a digital camera used to observe the welding zone, in particular the difficulty in detecting the boundaries of the weld pool. The difference in the processing of the real image by the human brain is discussed in comparison with the image in the form of a film from a digital camera. In addition to the need of performing the second derivative of the image in real time, three models of human recognition of an image were discussed, one of which was already studied by researchers from Cambridge, UK. The concept of melting the base material by bending the weld pool with the pressure of non-ionized [...]

Odkodowanie i instalowanie wyczucia inzynier skiego na przykładzie szkolenia inzynierów polska metoda ILM do budowy zbiorników na ciekły gaz ziemny LNG DOI:


  1. Wprowadzenie Likwidacja specjalistycznych firm spawalniczych podczas wymuszonej przez Unie Europejska restrukturyzacji przedsiebiorstw wyspecjalizowanych w obsłudze globalnego rynku imperium rosyjskiego i ciagłej rozbudowie przemysłu niemieckiego, czego wynikiem było 10krotne zmniejszenie zatrudnienia, wymagała zebrania i usystematyzowania gromadzonej przez pokolenia praktyków i do tej pory silnie strzezonej wiedzy technologicznej. Okazało sie, ze wiedza dotyczaca budowy mostów, statków, rafinerii i elektrowni zgromadzona jest na róznych stanowiskach poczawszy od głównego spawalnika poprzez kierowników, mistrzów, brygadzistów, technologów, konczac na spawaczu. Wiedza ta przekazywana była poprzez system szkolen wewnetrznych i praktyki w ciagu całej kariery zawodowej. Jak wykazuje doswiadczenie, wielu fachowców w znacznie wiekszym stopniu korzysta z myslenia nieswiadomego niz swiadomego. W konkretnej sytuacji wiedza oni jak postapic i jaka podjac decyzje, lecz nie potrafia powiedziec dlaczego. Myslenie nieswiadome sprawia, ze ogromna ilosc informacji przetwarzana jest z tak duza predkoscia, ze kontrolowanie przez swiadomosc algorytmu przetwarzania danych jest czasowo niepraktyczne lub wrecz niewykonywalne przez umysł ludzki1-3, 13. Dlatego w wielu dziedzinach nauk stosowanych, np. praktyczne zastosowanie nauk medycznych w warunkach izby pogotowia ratunkowego czy warunkach polowych, nieswiadome myslenie wyuczonymi schematami jest szybsze i mniej narazone na podejmowanie złych decyzji i pomyłkowe ominiecie potrzebnych kroków14. Z drugiej strony myslenie nieswiadome stosowane w praktyce projektowania inzynierskiego prowadzi do schematycznosci i powtarzalnosci rozwiazan, braku innowacji i mozliwosci powielania tych samych błedów, choc takze ustrzega przed popełnianiem nowych. Jest to bezwładnosc psychiczna (myslowa), w która z czasem popadaja nawet najbardziej doswiadczeni projektanci inzynierscy14-16. Dotychczas w naukach [...]

Próba opisania recznego spawania na podstawie zainspirowanego biologia i rzymskim jezykiem pisania obrazów komputerowego modelu typów zdolności DOI:


  W artykule przedstawiono wektorowy model typów zdolnosci człowieka oparty na sieciach neuronowych. Aby było mozliwe przełozenie tego systemu z nauki spawania do uczenia systemów komputerowych robotów przemysłowych stworzono model mózgu. Na tej podstawie omówiono mozliwosci wspomagania komputerowego spawania. W celu zwiekszenia skutecznosci srodków audiowizualnych przeanalizowano jezyk obrazkowy pisania ikon bizantyjskich metodami analizy jezyków mówionych, przedstawiajac takie elementy jezyka jak: zbiór znaków, ekspresje, komunikacje, syntaktyke, semantyke i pragmatyke. Wykorzystanie takiego jezyka do nauki fizyki spawania wymagało zamiany pojec teologicznych na pojecia fizyki spawania. Taka operacja przyspiesza badania w tej dziedzinie, bo choc te same równania daja te same rozwiazania, to inna jest ich interpretacja. Ograniczylismy sie do omówienia alfabetu jezyka obrazkowego i gramatyki, która jest fizyka opisowa. An attempt to describe manual welding based on computerized model of types of human abilities inspired by biology and Roman language of writing images ABSTRACT The paper presents vector model of various types of human abilities based on neural networks. In order to translate this teaching and learning system from practice of welding to teaching computerized systems of industrial robots, a brain model was created. Based on these, the possibilities of computer- aided welding are discussed. In order to increase the effectiveness of audiovisual media, the pictorial language of writing Byzantine icons with the methods of analyzing spoken languages is presented by analyzing elements of language such as: character set, expression, communication, syntax, semantics and pragmatics. The use of such language for teaching the physical principles of welding science required translation of theological meanings and underlying concepts into the concepts of welding physics. Such an operation is expected to accelerate research[...]

Mozliwosci wykorzystania technik komputerowych do wspomagania oceny radiogramów spoin i do tworzenia trenazerów radiologów DOI:


  1. Wprowadzenie W poprzednich artykułach omawialismy algorytmy symulujace zdolnosci scisłe, praktyczne i humanistyczne do rozpoznawania struktur mikroskopowych stali, do badan wizualnych1 i badania przełamów2, z których protokoły stanowia podstawe do wystawiania uprawnien spawaczy. W dyrektywie cisnieniowej wymaga sie tez protokołu badan radiograficznych spoin egzaminacyjnych. W niniejszym artykule, opierajac sie na normach, wiedzy pedagogicznej i informatycznej, podjelismy próbe opracowania koncepcji zastosowania informatyki do oceny radiogramów, kontroli radiologów przez UDT oraz do wspomagania szkolenia radiologów przez trenazery komputerowe. Ponadto omówiono mozliwosci importowania doswiadczen z radiografii medycznej do radiografii cyfrowej przemysłowej m.in. w celu tworzenia opracowania normy z oceny radiogramów przez powszechne w budownictwie umysły praktyczne. słowa kluczowe: badania radiograficzne, komputerowe wspomaganie badan radiograficznych, typy zdolnosci radiologa, modelowanie typów zdolnosci człowieka approach to computer techniques application for the evaluation radiograms of joints and creation of radiogram trainers Abstract In the previous articles we discussed algorithms for the simulation of scientific, practical and humanistic abilities with their application to recognition of microscope steel structures, visual tests, and fracture tests which are protocoled and constitute the base for issuing the welders certificates. Pressure Equipment Directive requires a protocol from the radiographic examination of the test welds. In this article, based on the international standards, pedagogical knowledge and informatics, we attempt a development of a concept applying informatics to computer-aided radiograms evaluation, radiograms control by UDT and support of radiologist training by computer trainers. The article also presents capabilities to import a digital industry radiography experience from a medical r[...]

Trenazer operatorów robotów w masce komputerowej ze wzbogacona rzeczywistoscia DOI:


  W artykule omówiono wybrane aspekty umozliwiajace zastosowanie narzedzi matematycznych i informatycznych w dziedzinie spawalnictwa. Według autorów juz dzis dostepne sa podstawy naukowe, aby telefon komórkowy wyposazony w kamere cyfrowa mógł zastapic tradycyjny filtr maski spawalniczej. W artykule na przykładzie procesu spawania autorzy podaja, ze dopiero po obróbce cyfrowej obrazu miejsca spawania (np. dwukrotnym zrózniczkowaniu, porównywaniu ze wzorcem) widoczna bedzie granica pomiedzy ciekłym metalem a materiałem jeszcze nie stopionym. Autorzy omówili podstawy literatury opracowania maski spawalniczej, która nie tylko dostarczałaby wzbogacony obraz obszaru jeziorka spawalniczego, lecz takze spełniałaby role trenazera operatorów robotów przemysłowych, które w sposób dynamiczny regulowałyby napiecie, prad i predkosc spawania. Mozliwe jest takze dynamiczne okreslanie wadliwosci spoin na podstawie optycznej i akustycznej diagnostyki stabilnosci łuku spawalniczego oraz okreslenie wektorowej odległosci spawacza i operatora robota od instruktora. słowa kluczowe: spawanie, rzeczywistosc wzbogacona, przetwarzanie obrazu, maska spawalnicza, filtr, jeziorko spawalnicze, operator robota in-mask augmented reality trainer for welding robot operators Abstract This paper discusses selected aspects of enabling the use of mathematics and IT tools in welding. Currently, many authors suggest that it is technologically feasible to replace the traditional welding mask filter with a smart phone camera. This paper focuses on the welding process and postulates that the boundary between molten and solidified metal/workpiece will only be visi- Rys. 1 Futurystyczna obserwacja przez kamery telefonów komórkowych spawania metoda 138 (drutem proszkowym metalicznym) od strony przetopu i od strony rowka spawalniczego (na zdjeciu od lewej: Aleksiej Pokusawj, autor Ryszard Jastrzebski, Aleksander Czerwiec i spawacz Oleg Podesty). Zdjecie: Jacek Zawartka, i[...]

 Strona 1