Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Berowski"

Level Set Method for capacitor optimization problem

Czytaj za darmo! »

The optimal shape design of capacitor with Laplace equation of state using level set method is presented in the paper. The inverse problem solution provides the positions of the capacitor plates, which was optimized to achieve required potential distribution. The forward problem was approximated by Boundary Elements Method. Streszczenie. W pracy przedstawiono rozwiązanie zadania odwrotnego dla [...]

Level Set method and material derivative concept in optimal shape design

Czytaj za darmo! »

The optimal shape design of capacitor using level set method and material derivative technique was presented in the paper. The inverse problem solution provides the position of the capacitor plate, which was optimized to achieve required potential distribution. In this case the efficiency of both methods was compared. Streszczenie. W pracy przedstawiono metodę optymalnego projektowania kształtu[...]

Niezawodność zasilania dzięki innowacyjnym rozwiązaniom JM-Tronik - Pakiet Smart Grid DOI:


  JM-Tronic Sp. z o.o. od prawie 40 lat prowadzi aktywne działania w zakresie badań i rozwoju nowych funkcji i zastosowań metod pomiarowo-obliczeniowych, zwiększających bezpieczeństwo dostaw energii. Owocem tych prac jest m.in. Pakiet Smart Grid, składający się z szafy sterowniczej, wyposażonej w sterownik z lokalizacją zwarć i komunikacją GPRS, sensorów pomiarowych prądu SP i napięć SN do zastosowań w sieciach dystrybucyjnych oraz napowietrzny rozłącznik próżniowy w obudowie zamkniętej typu RU-V. Prezentowane w artykule rozwiązanie w istotny sposób przyczynia się do poprawy wskaźników: - SAIDI - przeciętny systemowy czas trwania przerwy długiej, - SAIFI - przeciętna systemowa częstość przerw długich, - MAIFI - przeciętna częstość przerw krótkich. Pojęcie sieci inteligentnej pojawiło się na przełomie[...]

Rozbieralna komora próżniowa do badań łuku dyfuzyjnego


  Badania w rozbieralnej komorze próżniowej mają na celu dobór optymalnej konstrukcji styków komór próżniowych i nacięć na ich nakładkach. Z badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych wynika, że rozkład składowej osiowej indukcji magnetycznej powinien być możliwie równomierny na całej powierzchni styku, ponieważ ma decydujący wpływ na rozkład łuku dyfuzyjnego pomiędzy stykami i przyczynia się do zwiększenia zdolności i trwałości łączeniowej komory, przy jednoczesnym zmniejszeniu jej wymiarów. Skupienie energii łuku w centralnej części elektrod powoduje przyspieszone zużywanie się styków oraz, co za tym idzie zmniejszenie trwałości łączeniowej komory próżniowej [1, 2]. Obliczenia oraz badania różnych konstrukcji styków ułatwią znalezienie rozwiązania, zapewniającego w miarę równomierny rozkład składowej osiowej [3, 4]. W pracy zaprezentowano opracowaną w Instytucie Telei Radiotechnicznym i Instytucie Elektrotechniki konstrukcję komory rozbieralnej, która umożliwiła prowadzenie badań łuku dyfuzyjnego pomiędzy stykami wyłącznikowych komór próżniowych w warunkach wyłączania prądu zwarciowego oraz łuku pomiędzy stykami stycznikowej komory próżniowej podczas badań w znamionowych i zwarciowych warunkach pracy. Budowa komory rozbieralnej Rozbieralna komora próżniowa składa się z p[...]

Badania styków z osiowym polem magnetycznym w rozbieralnej komorze próżniowej


  Prezentowany artykuł zawiera wyniki badań łączeniowych styków unipolarnych generujących osiowe pole magnetyczne (AMF). Badania prowadzone w różnych ośrodkach dowodzą, że osiowe pole magnetyczne powinno mieć możliwie równomierny rozkład na całej powierzchni styku. Ma to wpływ na równomierność rozkładu łuku dyfuzyjnego na nakładkach stykowych, przyczynia się do zwiększenia zdolności wyłączeniowej komory, a jednocześnie pozwala na zmniejszenie jej wymiarów. Przeciwnie, skupienie łuku w centralnej części elektrod powoduje przyspieszone zużywanie się styków przez co zmniejsza się trwałość łączeniowa komory próżniowej. W prowadzonym w ramach konsorcjum projekcie badawczym w Instytucie Elektrotechniki przeprowadzone są badania zwarciowe układów stykowych w rozbieralnej komorze próżniowej opracowanej wspólnie z Instytutem Tele- i Radiotechnicznym. Próby wykonane były podczas otwierania styków przy prądzie 4…16 kA, przy częstotliwości przemysłowej. Badania łączeniowe wykonano w układzie LC korzystając z baterii kondensatorów i układu dławików wielkoprądowych. Zdjęcia podano obróbce numerycznej w celu określenia rozkładu stóp łuku na powierzchni nakładek stykowych. Pomiary mają na c[...]

Badanie styków dla łączników próżniowych średniego napięcia

Czytaj za darmo! »

W artykule zamieszczono wyniki badań łączeniowych styków generujących osiowe i promieniowe pole magnetyczne. Badania wyładowania łukowego w procesie wyłączania prądu przemiennego od 2 kA do 16 kA wykonano w rozbieralnej komorze próżniowej. Zdjęcia łuku poddano obróbce numerycznej w celu uwidocznienia rozkładu stóp łuku na powierzchni nakładek stykowych. Wyniki badań są wykorzystywane przy opracowywaniu komór próżniowych na napięcie znamionowe 7.2 kV i prąd znamionowy 630 A i 1250 A. Abstract. The article describes the tests of the switching contacts which generate axial and radial magnetic field. Studies of the arc discharge in the AC from 2 kA to 16 kA were performed in a demountable vacuum chamber. Photos of the arc were processed for visualization of the numerical distribution of the foot arc on the contact strips surface. The results are used in the development of vacuum interrupters at 7.2 kV rated voltage and rated current 630 A and 1250A. Study of contacts for vacuum connectors MV Słowa kluczowe: wyłącznik próżniowy, osiowe pole magnetyczne, promieniowe pole magnetyczne, układ stykowy Keywords: vacuum interrupter, axial magnetic field, radial magnetic field, contact system Wstęp W wielu ośrodkach badawczo-naukowych prowadzone są badania na rzecz poprawy właściwości komór próżniowych, czego rezultatem są liczne patenty i publikacje. Z badań tych [1,7,10,11,14] wynika, że w komorach próżniowych ze stykami generującymi osiowe pole magnetyczne (AMF - Axial Magnetic Field) rozkład pola magnetycznego na powierzchni nakładek stykowych wpływa na położenie łuku dyfuzyjnego na ich powierzchni. Zastosowanie optymalnego kształtu styków pozwala na zwiększenie zdolności wyłączalnej komory próżniowej i tym samym na zmniejszenie jej gabarytów. W stykach generujących radialne pole magnetyczne (RMF - Radial Magnetic Field) łuk skupiony wirując powoduje widoczną erozję styków, w tym również w środkowej części styków, co może powodować wzrost n[...]

 Strona 1