Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"RYSZARD NOWICKI"

Krytyczne uwagi do SIWZów dotyczących bloków energetycznych w zakresie: nadzór stanu technicznego DOI:10.15199/48.2017.11.07

Czytaj za darmo! »

Wszystkie SIWZy1 dotyczące nowych bloków energetycznych w zakresie SNST opublikowane po roku 2000 pozostawiają bardzo wiele do życzenia, bowiem cechują się bardzo małą precyzją techniczną, w kwestiach ważnych zbyt często operują ogólnikami, rzadko odnoszą się do standardów regulujących kwestie dotyczące wybranych aspektów tych systemów, w niektórych przypadkach formułują wymagania technicznie błędne, a ponadto pomijają milczeniem kwestie, które w dobie dynamicznego rozwoju Internetu przemysłowego winny być doprecyzowane już na poziomie tego dokumentu. Taki stan rzeczy wynika z niewystarczającej w tym zakresie wiedzy technicznej tak partnerów inwestorów którym zlecane jest przygotowanie stosownych rozdziałów SIWZów, jak i specjalistów inwestora, którzy do opracowanych przez partnerów dokumentów podchodzą w zdecydowanej większości przypadków bezkrytycznie. Celem publikacji jest wytknięcie najczęściej popełnianych błędów oraz sformułowanie sugestii, które winny być pomocne przy redagowaniu tego typu dokumentów w przyszłości. Procesy wykorzystywane w ocenie stanu technicznego W ocenie stanu technicznego wykorzystywane są: drgania mechaniczne, pulsacje medium, drgania elektryczne, drgania / strumień elektromagnetyczny, kształt (np. wału), temperatury (np. węzłów łożyskowych, uzwojeń), położenia wzajemne (w tym osiowość), wydłużenia elementów (tak względne jak i bezwzględne) i inne. Klasyfikacja maszyn obejmowanych SNST Coraz częściej oprócz głównej maszyny bloku energetycznego jaką jest turbozespół, do SNST włączane są także inne maszyny technologiczne: wentylatory, pompy, sprężarki, etc. W zdecydowanej większości są to maszyny energetyczne przetwarzające energię mechaniczną na inne rodzaje energii oraz napędy, przetwarzające różne formy energii na energię mechaniczną. Stosowane od lat podejście wykorzystuje dla wyboru tych innych maszyn kryterium mocy napędu. W przypadku różnych edycji SIWZów to kryterium jest różnie sfor[...]

Monitorowanie i diagnostyka łożysk w turbinach parowych DOI:10.15199/148.2019.4.1


  Turbozespół napędzany turbiną parową ma liczbę nośnych łożysk ślizgowych uzależnioną od liczby wirników. Maksymalnie na każdy wirnik przypadają dwa łożyska nośne. Natomiast można spotkać dość często turbozespoły, dla których liczba nośnych węzłów łożyskowych jest tylko o 1 większa od liczby wirników, a nawet takie, w których liczba łożysk równa się liczbie wirników. Dodatkowo, turbozespoły mają typowo jedno łożysko oporowe. Wszystkie te łożyska powinny podlegać monitorowaniu stanu technicznego. W przypadku niektórych projektów czy to dotyczących budowy nowego bloku energetycznego, czy też wymiany starego systemu monitorowania i zabezpieczeń (SM&Z) na system nowy, można zauważyć odstępstwa od zasad najlepszej praktyki w doborze czujników wykorzystywanych do nadzoru stanu technicznego oraz odstępstwa od zasad poprawności ich instalacji. W przypadku nowych bloków przyczyna leży najczęściej w nie dość poprawnie zredagowanym SIWZ [1] oraz bezwzględnie ten fakt wykorzystujących dostawcach. Jeśli widzą oni możliwość zaoszczędzenia na instrumentalizacji oraz sposobie instalacji systemu przy jednoczesnym pozostawaniu w zgodzie z prawnymi i technicznymi wymogami kontraktu, to często fakt ten jest wykorzystywany. Natomiast w przypadku retrofitów systemów monitorowania dewiacje wynikają na ogół z niewystarczającej wiedzy inżynierów mechaników i elektryków, którzy odpowiadają za utrzymanie ruchu oraz zabezpieczenie integralności mechanicznej majątku [2]. Wspomniane odstępstwa powodują, że system zabezpieczenia jest słabszy, niż mógłby być, a możliwości diagnozowania problematycznych stanów technicznych maszyny są tym słabsze, im więcej popełniono odstępstw od reguł najlepszej praktyki i im poważniejsze są te odstępstwa. O jakości systemu nadzoru w pierwszym rzędzie decyduje poprawność doboru i zainstalowania czujników. Jeśli na etapie projektowania i wdrażania SM&Z zostaną popełnione błędy, to nie ma możliwości ich późniejszego skory[...]

 Strona 1