Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena BIERNACKA"

Właściwości spektralne i dozymetryczne polikrystalicznego chlorku sodu – naturalnego detektora promieniowania jonizującego DOI:10.15199/48.2019.09.36

Czytaj za darmo! »

Wiele krystalicznych izolatorów, wśród nich halogenki metali alkalicznych, znanych jest jako materiały, które wykazują silną luminescencję długożyciową. Luminescencję tą można obserwować w formie termoluminescencji (TL) lub optycznie stymulowanej luminescencji (OSL). Warunkiem obserwacji tych zjawisk jest uprzednie poddanie materiału działaniu promieniowania jonizującego np. promieniowania rentgenowskiego, gamma lub beta. Z tego powodu zjawiska TL i OSL używane są od wielu lat do określenia dawki pochłoniętej promieniowania [1-4]. Dozymetria TL i OSL jest powszechnie stosowana wszędzie tam, gdzie może wystąpić narażenie ludzi i środowiska na promieniowanie jonizujące, a więc w medycynie, przemyśle, w zakładach zajmujących się sterylizacją produktów żywnościowych, badaniach naukowych i innych. Niewielkie natężenie promieniowania jonizującego pochodzi też ze źródeł naturalnych: śladowych ilości pierwiastków promieniotwórczych obecnych w glebie, wodzie i powietrzu oraz promieniowaniu, które dociera do Ziemi z kosmosu. Komponent "kosmiczny" jest szczególnie istotny dla ludzi odbywających częste podróże lotnicze, a zwłaszcza dla pilotów i załóg samolotów. Powszechność i względna stałość tła radiacyjnego stwarza możliwość datowania niektórych obiektów archeologicznych przy użyciu metod TL i OSL. W ten sposób można wyznaczyć wiek np. naczyń ceramicznych czy cegieł. W podobny sposób wyznacza się też wiek osadów czwartorzędowych w geologii wykorzystując luminescencyjne właściwości kwarcu i skaleni potasowych. Bardzo dobre właściwości luminescencyjne posiada też halit - naturalny minerał, złożony głównie z chlorku sodu (NaCl) [5,6]. Zaletą tego minerału jest również powszechność. W każdym gospodarstwie domowym znajduje się sól kamienna (sól kuchenna), dzięki czemu może być wykorzystana w dozymetrii retrospektywnej i awaryjnej (wypadkowej). Z sytuacją taką możemy mieć do czynienia wtedy, gdy na jakimś obszarze dojdzie do niespodzi[...]

Właściwości optyczne i elektryczne chitozanu jako bioczujnika temperatury


  W związku z rosnącym zainteresowaniem dotyczącym ochrony środowiska naturalnego poszukuje się materiałów, które byłyby biodegradowalne i biozgodne. Chitozan jest materiałem biozgodnym, nietoksycznym, biodegradowalnym, niealergizujacym o działaniu antybakteryjnym. Może być pozyskiwany np. z krabów lub kryla. Charakteryzuje się wysoką stabilnością w postaci zawiesiny z której bezpośrednio można utworzyć warstwy polimerowe. Wykazuje dużą mieszalność z wieloma substancjami, w tym również z polimerami, dużą sorbcyjność oraz dużą reaktywność chemiczną. Jest nierozpuszczalny w wodzie. Dzięki swoim właściwościom chitozan znalazł zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach - między innymi w przemyśle, kosmetyce, medycynie, weterynarii i farmacji. Posiada możliwość wychwytywania atomów ciężkich pierwiastków i barwników. Chitozan łatwo wiąże się z ujemnie naładowanymi powierzchniami takimi, jak błony śluzowe i umożliwia transport polarnych cząsteczek leków przez powierzchnie nabłonkowe - jest więc wykorzystywany do produkcji opatrunków dla trudno gojących się ran, otoczek na leki oraz kremów czy maseczek. Chitozan ma silne właściwości nawilżające, dlatego chętnie używany jest do wyrobu kosmetyków pielęgnacyjnych. Szeroki wachlarz potencjalnych zastosowań obejmuje też rolnictwo. Wykazano, że chitozan może być dobrym stymulat[...]

Optycznie stymulowana luminescencja detektorów hybrydowych

Czytaj za darmo! »

Optycznie stymulowana luminescencja (OSL) jest wykorzystywana do wyznaczania dawki promieniowania jonizującego absorbowanego przez próbkę w trakcie ekscytacji. Najbardziej popularnymi detektorami OSL są kryształy Al2O3:C i BeO. Do pewnych zastosowań ważne jest użycie detektora w postaci dużej, elastycznej folii (np. w medycynie). Opracowano nowe detektory OSL umieszczając mikrokrystality Al2O3:C w organicznej matrycy polimerowej. W artykule prezentujemy wyniki badań nowo syntetyzowanych detektorów hybrydowych. Abstract. Optically stimulated luminescence (OSL) may be used for estimating dose of absorbed radiation. The most popular OSL detectors are made of Al2O3:C as well as BeO crystals. For some applications (e.g. in medicine) it would be desirable to construct detectors in the form of higharea flexible foils. New OSL detectors were developed by incorporating Al2O3:C microcrystallites into organic (polymer) matrix. The article presents studies of newly synthesised hybrid detectors. (Optically stimulated luminescence of hybrid detectors with Al2O3:C microcrystallites). Słowa kluczowe: optycznie stymulowana luminescencja, dozymetria luminescencyjna, tlenek aluminium, polimery, materiały hybrydowe. Keywords: optically stimulated luminescence; luminescence dosimetry, aluminum oxide, polymers, hybrid materials. Wstęp Wykorzystanie promieniowania jonizującego w medycynie, przemyśle i nauce wiąże się z narażeniem ludzi na jego szkodliwe działanie. Niezbędnym wyposażeniem osób pracujących zawodowo z promieniowaniem są dawkomierze osobiste, rejestrujące pochłoniętą dawkę. Dawniej stosowane dawkomierze filmowe, wypierane są przez znacznie nowocześniejsze dawkomierze termoluminescencyjne (TL) (np. LiF:Mg,Ti, LiF:Mg,Cu,P lub inny). Podczas ogrzewania detektor TL emituje promieniowanie w zakresi[...]

 Strona 1