Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dominika Grubba"

Ocena jakości odcieków pofermentacyjnych z biogazowni komunalnych i rolniczych w aspekcie możliwości odzysku związków biogennych DOI:10.15199/62.2019.7.15


  Technologia produkcji biogazu jest postrzegana jako jedno z najbardziej przyszłościowych rozwiązań w sektorze zagospodarowania odpadów i alternatywnej produkcji energii odnawialnej. W 2016 r. w Europie liczba biogazowni wynosiła ponad 17 tys., przy czym większość z nich stanowiły biogazownie rolnicze1). Liczba ta będzie systematycznie rosnąć ze względu na konieczność zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym i zmniejszenia wykorzystania paliw kopalnych a także z powodu intensyfikacji przetwórstwa rolno-spożywczego2). Zgodnie z zasadami gospodarki cyrkulacyjnej produkcja energii powinna być powiązana z minimalizacją negatywnego oddziaływania produktów ubocznych procesu fermentacji (w postaci pulpy pofermentacyjnej zwanej pofermentem). W odniesieniu do komunalnych oczyszczalni ścieków, obiekty te są zobowiązane do zagospodarowania i przetwarzania pofermentu, który w konwencjonalnym rozwiązaniu jest rozdzielany przed końcowym zagospodarowaniem na frakcję stałą i ciekłą (odcieki pofermentacyjne). Frakcja stała jest z reguły poddawana suszeniu lub termicznemu spalaniu a odcieki kierowane są na 98/7(2019) 1109 Dr hab. inż. Krzysztof CZERWIONKA, prof. nadzw. PG, w roku 2001 ukończył studia na kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Hydrotechniki (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska) Politechniki Gdańskiej. Od 2018 r. jest kierownikiem Katedry Technologii Wody i Ścieków tej uczelni. Specjalność - oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych, usuwanie i odzysk związków biogennych ze ścieków, fermentacja metanowa. Dr inż. Joanna MAJTACZ w roku 2010 ukończyła studia na kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W tym samym roku podjęła pracę na tym wydziale w Katedrze Inżynierii Sanitarnej. Specjalność - usuwanie substancji biogennych głównie azotu w procesie nitryfikacji, denitryfikacji, anammox oraz procesie deamonifikacji. początek[...]

 Strona 1