Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Jarosiński"

Ocena możliwości zastosowania estrów benzylowych kwasów tłuszczowych jako dyspergatorów asfaltenów w wysokowrzących produktach naftowych DOI: 10.15199/ DOI:10.15199/62.2019.7.10


  Asfalteny naftowe to polarne, aromatyczne składniki ropy naftowej o dużych masach cząsteczkowych. W trakcie przerobu ropy gromadzą się w dużych ilościach w ciężkich frakcjach pozostałościowych. Ich obecność powoduje zatykanie rurociągów oraz dezaktywację katalizatorów procesów pogłębionej konwersji. Jest to wynikiem skłonności asfaltenów do agregacji prowadzącej do wytrącania się osadów1-3). Lepkie i kleiste osady powstają zarówno w trakcie wydobycia ropy naftowej, jak i podczas przerobu wysokowrzących produktów naftowych, takich jak pozostałości podestylacyjne. Podczas destylacji z ropy naftowej stopniowo usuwane są małocząsteczkowe węglowodory aromatyczne, które stanowią ośrodek dyspersyjny dla miceli żywiczno-asfaltenowych. Zmniejsza się również zawartość węglowodorów nasyconych o łańcuchach krótkich i średniej długości. Związki obu tych grup charakteryzują się małą lepkością, zatem ich ubytek powoduje znaczny wzrost wartości tego parametru dla najwyżej wrzących frakcji. Zakłócona zostaje również równowaga dyspersji, a więc wytrącanie się osadów w ciężkich produktach naftowych o dużej lepkości jest problemem poważniejszym niż w przypadku ropy naftowej3, 4). Mianem stabilności fazowej określa się zdolność do utrzymania asfaltenów w formie zdyspergowanej lub rozpuszczonej w maltenach oraz nieulegania flokulacji i wytrącaniu4, 5). Miarą stabilności jest punkt flokulacji asfaltenów, oznaczony jako ułamek objętościo1086 98/7(2019) Fig. 1. Stability index of samples containing benzyl laurate Rys. 1. Indeks stabilności prób[...]

 Strona 1