Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"MIŁKA ANTOSZCZYSZYN"

Etery allilowe - fotoreaktywne modyfikatory polimerów

Czytaj za darmo! »

Omówiono proces fotopolimeryzacji z udziałem eterów mono- i diallilowych dioli C4: butan-1,4- diolu, (Z)-2-buten-1,4-diolu i 2-butyn-1,4-diolu oraz scharakteryzowano otrzymane powłoki lakiernicze. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono przydatność eterów monoi diallilowych do chemicznej modyfikacji powłok epoksydowych i poliestrowych. Mono and diallyl ethers of butane-, (Z)-2-bute[...]

Metody syntezy i zastosowanie eterów allilowych alkoholi wielowodorotlenowych

Czytaj za darmo! »

Na podstawie danych zawartych w literaturze oraz wstępnych badań własnych w niniejszej publikacji przedstawiono krótki przegląd metod syntezy eterów allilowych alkoholi wielowodorotlenowych (EAAW), przebiegającej w środowisku wodnym i w rozpuszczalnikach organicznych. Podano przykłady zastosowania różnych eterów tego rodzaju. Ostatnio obserwuje się dość duże zainteresowanie możliwościami uż[...]

Wpływ katalizatorów przeniesienia fazowego na eteryfikację sorbitu chlorkiem allilu

Czytaj za darmo! »

Prowadzono proces eteryfikacji sorbitu za pomocą chlorku allilu w środowisku wodnym w obecności katalizatorów przeniesienia fazowego. Zbadano wpływ rodzaju katalizatora (czwartorzędowe sole amoniowe, układ złożony z chlorku miedzi (I) i miedzi metalicznej - CuCl/Cu, związek powierzchniowo czynny - dodecylowy siarczan (VI) sodu) na przebieg eteryfikacji. Określono stopień konwersji chlorku al[...]

Amonoliza chlorku winylu DOI:

Czytaj za darmo! »

Dzięki statystycznej metodzie planowania doświadczeń określono zakres maksymalnej selektywności syntezy alliloaminy i minimalnego stopnia konwersji chlorku allilu w alliloaminę i trialliloaminę oraz alkohol allilowy podczas amonolizy chlorku allilu za pomocą wody amoniakalnej w obecności katalizatora CuCl + Cu. Alliloaminy są stosowane do produkcji środków adhezyjnych opartych na alkoksysilanach, antyutleniaczy, insektycydów, retardantów1) używanych do sieciowania polimerów oraz do wytwarzania zagęszczaczy do barwników lateksowych, farb wodorozcieńczalnych i utwardzaczy żywic epoksydowych2). Światowa produkcja alliloamin wynosi ok. 1000 t/r. i wciąż się zwiększa. Z danych przedstawionych w literaturze1 +10) wynika, że alliloaminy można otrzymywać z alkoholu allilowego (AA) lub chlorku allilu (CA) i wodnych roztworów amoniaku w obecności soli miedzi jednowartościowej lub dwuwartościowej. Celem niniejszej pracy było wyznaczenie optymalnych parametrów procesu syntezy monoalliloaminy (MAA) z taniego i łatwo dostępnego chlorku allilu i wody amoniakalnej w obecności układu katalitycznego CuCl + Cumet. Przebieg amonolizy CA wodą amoniakalną można przedstawić w następujący sposób: CH2= C H —CH2—Cl + N H 3 — > CH2= C H —CH2—N H 2 HC1 (1) W wyniku reakcji następczych zachodzących podczas otrzymywania MAA z chlorku allilu i wody amoniakalnej [...]

Synteza ftalanu diallilu DOI:

Czytaj za darmo! »

Za pomocą statystycznej metody planowania doświadczeń określono zakresy parametrów estryflkacji bezwodnika kwasu ftalowego chlorkiem allilu w środowisku wodnym zapewniające maksymalną molową wydajność syntezy ftalanu diallilu i minimalny stopień konwersji chlorku allilu do alkoholu allilowego. Ftalan diallilu (FDA) jest ważnym monomerem, z którego wytwarza się poszukiwane tłoczywa poliestrowoallilowe. W pracy11 przedstawiono metody syntezy i możliwości zastosowania FDA. Z danych zawartych w literaturze wynika, że otrzymywanie FDA z chlorku allilu (CA) i bezwodnika kwasu ftalowego (BKF) może być prowadzone w dwóch różnych środowiskach reakcji: wodnym i bezwodnym. Przebieg estryflkacji BKF chlorkiem allilu można opisać następującą reakcją1’: с 6н 4(с о )2о + 2c h 2 = c h —c h —c i Na2C° 3> ----------- > C6H4(COO—CH2—CH =CH j)2. W reakcji syntezy FDA z chlorku allilu i bezwodnika kwasu ftalowego w środowisku wodnym powstaje - oprócz produktu głównego - alkohol allilowy (AA)2), który można wyodrębnić31 lub wyzyskać do przeprowad[...]

Synteza adypinianu diallilu z kwasu adypinowego i chlorku allilu w środowisku wodnym

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania procesu estryfikacji kwasu adypinowego za pomocą chlorku allilu, przebiegającego w środowisku wodnym w obecności układu katalitycznego CuCl/Cu. Badano stopień konwersji chlorku allilu w zależności od temperatury, pH środowiska reakcyjnego i składu układu katalitycznego. Najwyższy stopień konwersji, wynoszący 91,3% mol., uzyskano, prowadząc estryfikację z zachowaniem s[...]

 Strona 1