Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ KOŁACZKOWSKI"

Granulacja nawozów - teoria i praktyka

Czytaj za darmo! »

W oparciu o literaturę fachową przedstawiono przyszłość produkcji nawozów w Polsce i Europie. Szczególny nacisk położono na nowe osiągnięcia w dziedzinie granulacji nawozów przez otoczkowanie i nawarstwianie, tzw. granulację mieszarkową lub aglomeracyjną. W wyniku przeprowadzonych badań opracowano podstawy teoretyczne ciągłej granulacji nawozów amonowo-saletrzanych w dużej skali przemysłow[...]

Safety hazards and product losses in processes for manufacturing ammonium nitrate melts. Part 1. Effect of decomposition products and some additives. Zagrożenie bezpieczeństwa i straty produkcyjne w procesach wytwarzania stopu azotanu(V) amonu. Cz. I. Wpływ produktów rozkładu i wybranych dodatków


  Aq. solns. of NH4NO3 (conc. 40-98% by mass) were heated up to boiling for 10 h optionally in presence of (NH4)2SO4, Ca(NO3)2 and Mg(NO3)2 to follow the decompn. of NH4NO3. The decompn. was accelerated in presence of HNO3 and inhibited in presence of NH3. The addn. of (NH4)2SO4, Ca(NO3)2 and Mg(NO3)2 resulted in a small decrease in NH4NO3 decompn. rate. Przedstawiono reakcje chemiczne główne i uboczne zachodzące podczas wytwarzania stopu azotanu(V) amonu przeznaczonego do produkcji granulowanych oraz ciekłych nawozów saletrzanych. Reakcjami głównymi są reakcje bezpośredniej syntezy azotanu- (V) amonu z amoniaku i kwasu azotowego(V) oraz reakcje konwersji azotanów(V) metali do azotanu(V) amonu i innych produktów. W czasie przebiegu reakcji głównych oraz podczas zatężania uzyskanych roztworów zachodzą reakcje uboczne z udziałem azotanu(V) amonu, które są przyczyną strat produkcyjnych oraz zagrożenia bezpieczeństwa. W tej części pracy omówiono wpływ produktów rozkładu czystego NH4NO3, a więc NH3, HNO3, NO i NO2 oraz dodatków, a więc (NH4)2SO4, Mg(NO3)2 i Ca(NO3)2 na rozkład NH4NO3 w czasie wytwarzania stopu NH4NO3. Azotan(V) amonu stosowany pojedynczo, a także w kompozycjach z innymi substancjami o działaniu nawozowym wykazuje bardzo korzystne oddziaływanie na życie i rozwój roślin. Ma słabe właściwości wybuchowe, stąd jego kolejne zastosowanie jako składnika materiałów wybuchowych. Stosowanie azotanu(V) amonu w czystej postaci, zarówno do celów nawozowych, jak i wybuchowych jest utrudnione ze względu na zmianę właściwości fizykochemicznych w czasie przechowywania. Dużo uwagi poświęca się więc nadaniu mu odpowiedniej postaci fizycznej1-4). Odparowując roztwór NH4NO3 można uzyskać sól bezwodną w postaci stopionej, dzięki czemu metodą granulacji wieżowej można wytwarzać produkty, w których NH4NO3 jest składnikiem głównym. Ta metoda wymaga stosowania stopu azotanu(V) amonu o stężeniu powyżej 99,5% mas. W ostatnich latach cora[...]

Studium zagrożeń wybuchowych powodowanych spontanicznym rozkładem termicznym emulsji azotanu(V) amonu. Cz. I. Badania kalorymetryczne


  Przedstawiono wyniki badań stabilności termicznej wybranych emulsji azotanu(V) amonu oraz wpływu czynników potęgujących ich egzotermiczny rozkład. Zbadano wpływ jonów chlorkowych, stali kwasoodpornej, tytanu, stopu aluminium przeznaczonego do budowy zbiorników transportowych na materiały niebezpieczne klasy 5.1 (ADR/RID). W badaniach zastosowano kalorymetr produkcji francuskiej Setaram C80D typu heat flow. Badania kalorymetryczne przeprowadzono w naczyniach ciśnieniowych metodą dynamiczną (skaningową) oraz metodą izotermiczną w warunkach izochorycznych. Wyznaczono efekty cieplne, które mogą poaKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Wrocław; bWyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław; cPolitechnika Wrocławska; dAkademia Obrony Narodowej, Warszawa; eCentrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy, Józefów k. Otwocka Janusz A. Wrzesińskia, b, * , Andrzej Kołaczkowskic, Paweł Maciejewskid, Robert Pichb, Monika Nagrodzkae Studium zagrożeń wybuchowych powodowanych spontanicznym rozkładem termicznym emulsji azotanu(V) amonu. Cz. I. Badania kalorymetryczne A study on explosion hazards connected with a spontaneous thermal decomposition of ammonium nitrate(V) emulsions. Part 1. Calorimetric study Prof. dr hab. inż. Andrzej KOŁACZKOWSKI jest emerytowanym profesorem zwyczajnym Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej, byłym kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Technicznego i Ekologicznego. Specjalność - bezpieczeństwo techniczne i ekologiczne. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Ośrodek Szkolenia, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław, tel.: (71) 368-22-01, fax: (71) 367-33-74, e-mail: janusz.wrzesinski@gmail.com. Dr inż. Janusz A. WRZESIŃSKI w roku 2000 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej (specjalność technologia chemiczna) i Wydziale Chemii Uniwer[...]

Studium zagrożeń wybuchowych powodowanych spontanicznym rozkładem termicznym emulsji azotanu(V) amonu. Cz. II. Kinetyka procesu rozkładu termicznego, szacowanie ryzyka wybuchu cieplnego**)


  Wyznaczono numerycznie stałe kinetyczne procesu rozkładu termicznego emulsji azotanu( V) amonu, posługując się efektami cieplnymi uzyskanymi techniką kalorymetryczną. Metodą symulacji komputerowej oszacowano ryzyko wybuchu cieplnego reagującego układu w czasie produkcji, magazynowania i transportu emulsji azotanu(V) amonu. aKomenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Wrocław; bWyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław; cPolitechnika Wrocławska; dAkademia Obrony Narodowej, Warszawa; eCentrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy, Józefów k. Otwocka Janusz A. Wrzesińskia, b, *, Andrzej Kołaczkowskic, Paweł Maciejewskid, Robert Pichb, Monika Nagrodzkae Studium zagrożeń wybuchowych powodowanych spontanicznym rozkładem termicznym emulsji azotanu(V) amonu. Cz. II. Kinetyka procesu rozkładu termicznego, szacowanie ryzyka wybuchu cieplnego**) A study on explosion hazards connected with a spontaneous thermal decomposition of ammonium nitrate(V) emulsions. Part 2. Kinetics of thermal decomposition process, estimating the risk of thermal explosion***) Prof. dr hab. inż. Andrzej KOŁACZKOWSKI jest emerytowanym profesorem zwyczajnym Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej, byłym kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Technicznego i Ekologicznego. Specjalność - bezpieczeństwo techniczne i ekologiczne. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Ośrodek Szkolenia, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław, tel.: (71) 368-22-01, fax: (71) 367-33-74, e-mail: janusz.wrzesinski@gmail.com. Dr inż. Janusz A. WRZESIŃSKI w roku 2000 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej (specjalność technologia chemiczna) i Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalność chemia środowiska). W 2005 r. uzyskał stopień doktora w Politechnice Wrocławskiej. Pracuje w Komendzie Wojewódzkiej Państwo[...]

Accidents and disasters connected with ammonium nitrate decomposition. Case study. Wypadki i katastrofy z udziałem azotanu(V) amonu. Studium przypadków


  Three cases of industrial accidents in prodn. of NH4NO3 connected with its spontaneous run-away reaction were presented. Circumstances of accidents, their course, protection measures and unfavourable effects were discussed in detail. Analizowano okoliczności niepożądanych zdarzeń z udziałem azotanu(V) amonu, spowodowanych jego podatnością na spontaniczny egzotermiczny rozkład. W ciągu zdarzeń od zainicjowania rozkładu do przejścia deflagracji w detonację wyróżniono pięć charakterystycznych etapów. Ich charakterystykę oparto na wynikach własnych badań oraz analizie trzech niepożądanych zdarzeń w skali przemysłowej. W podanych przykładach starano się uzasadnić, że zainicjowanie samorzutnego rozkładu azotanu(V) amonu w jego wodnym roztworze nie musi doprowadzić do detonacji, a proces rozkładu może zakończyć się na wcześniejszym etapie. Racjonalne postępowanie w sferze projektowania procesu i instalacji oraz skrupulatne przestrzeganie reżimu technologicznego może stanowić skuteczną barierę ograniczającą liczbę niepożądanych zdarzeń oraz straty. Mimo wieloletnich badań, zagadnienie bezpieczeństwa w procesie wytwarzania i obrotu azotanem(V) amonu oraz jego produktami pochodnymi nie jest w pełni rozpoznane. Od pierwszego ostrzeżenia - wielkiej katastrofy w Oppau w dniu 21 września 1921 r. - lista kolejnych katastrof powiększa się nieustannie. W ostatnim dwudziestoleciu można wskazać 3 wielkie katastrofy powodujące wiele ofiar ludzkich i olbrzymie straty materialne. Była to detonacja roztworu azotanu(V) amonu w neutralizatorze w instalacji Terra Industries Inc. w Port Neal (Iowa, USA, 13 grudnia 1994 r.), detonacja azotanu(V) amonu w instalacji Grande Paroise w Tuluzie (Francja, 21 września 2001 r.) oraz w West Fertilizers (17 kwietnia 2013 r.). Głównym zagrożeniem powodowanym przez azotan(V) amonu jest jego podatność na spontaniczny egzotermiczny rozkład, deflagrację i wybuch, w warunkach ograniczonej wymiany masy i ciepła z[...]

Recovering ammonia and ammonium nitrate(V) from process condensates occurring in industrial production of nitro-chalk fertilizers Odzysk amoniaku i azotanu(V) amonu z kondensatów procesowych w przemysłowej wytwórni nawozów saletrzanych


  Operational problems of an industrial plant for manufg. nitro-chalk fertilizers were discussed. A process for wastewater treatment by using ion exchange resins to recover and recycle the NH4 + and NO3 - ions was described. Omówiono sposób działania i problemy ruchowe instalacji wymiany jonowej do odzysku amoniaku i azotanu amonu z kondensatów procesowych wytwórni nawozów saletrzanych pracującej wg oryginalnej technologii. W wyniku pracy instalacji następuje odzysk związków azotu zawartych w kondensatach procesowych, które zostają wykorzystane w produkcji nawozów, powstająca woda zostaje wykorzystana do celów chłodniczych. Starannie dobrane parametry procesowe oraz wymieniacze jonowe zapewniają wysoką skuteczność odzysku związków azotu oraz bezpieczeństwo procesowe. Metoda wymiany jonowej została z powodzeniem zastosowana w różnych procesach ochrony środowiska. Na wymianie jonowej opiera się wiele technologii przemysłowego oczyszczania ścieków a także uzdatniania wody do celów przemysłowych1). Stosunkowo rzadkie wykorzystanie tej metody w przemyśle azotowym do odzysku związków azotu z kondensatów procesowych wytwórni nawozów saletrzanych wynika z obaw przed zagrożeniem bezpieczeństwa procesowego2). Najdogodniejszy dla całości procesu wytwarzania nawozów saletrzanych sposób wykorzystania tej metody wiąże się bowiem z użyciem kwasu azotowego i wody amoniakalnej jako czynników regenerujących wymieniacze jonowe. Można wówczas wytworzone roztwory poregeneracyjne, zawierające głównie NH4NO3, wykorzystać do produkcji podstawowej bez konieczności zmiany składu chemicznego produktów. Według niektórych źródeł operowanie kwasem azotowym i wodą amoniakalną stwarza zagrożenie bezpieczeństwa wynikające z możliwości przebiegu reakcji egzotermicznych w układach zawierających kwas azotowy i azotan(V) amonu oraz wymieniacze jonowe. Po przeprowadzeniu wielu różnych badań uznano, że dobierając odpowiednio wymieniacze oraz parametry procesowe [...]

Safety hazards and product losses in processes for manufacturing ammonium nitrate melts. Part II. Effect of impurities Zagrożenie bezpieczeństwa i straty produkcyjne w procesach wytwarzania stopu azotanu(V) amonu. Część II. Wpływ zanieczyszczeń DOI:10.12916/przemchem.2014.1189


  Cl- and Fe3+ and 2 lubricating oils were added to aq. soln. of NH4NO3 to study its decomp. at b. temp. The addn. of NH4Cl and Fe(NO3)3 resulted in an acceleration of NH4NO3 decomp. The addn. of oils was also not recommended. Przedstawiono wyniki badań wpływu zanieczyszczeń, takich jak jony chlorkowe, jony żelaza(III) oraz oleje smarowe na rozkład azotanu( V) amonu w roztworach wodnych. Przebieg reakcji rozkładu NH4NO3 w obecności wymienionych zanieczyszczeń jest przyczyną zagrożenia bezpieczeństwa procesu wytwarzania stopu azotanu(V) amonu, a w przypadku olejów może być także przyczyną trudności ruchowych związanych z osadzaniem się produktów degradacji olejów w wybranych elementach aparatury. Stwierdzono, że obecność chlorków znacznie zwiększa niebezpieczeństwo awarii spowodowanych szybkim rozkładem NH4NO3. Jony Fe3+ oddziałują nieco słabiej, a oddziaływanie olejów jest silnie zależne od rodzaju oleju.W pierwszej części pracy1) przedstawiono wyniki badań wpływu produktów rozkładu czystego azotanu(V) amonu oraz wybranych dodatków na bezpieczeństwo i straty produkcyjne w procesach wytwarzania stopu azotanu(V) amonu. Stwierdzono, że spośród produktów rozkładu NH4NO3 amoniak poprawia stan bezpieczeństwa i ogranicza straty produkcyjne, kwas azotowy(V) i tlenki azotu(II) i azotu(IV) powodują wzrost zagrożenia bezpieczeństwa i zwiększają straty produkcyjne, a wpływ pozostałych produktów rozkładu jest praktycznie nieistotny. Najczęściej stosowanymi dodatkami stosowanymi w technologii wytwarzania granulowanych nawozów saletrzanych są siarczan(VI) amonu, azotan(V) magnezu i azotan(V) wapnia. Stwierdzono, że wszystkie wymienione dodatki wykazują korzystne oddziaływanie na bezpieczeństwo, jak i na straty produkcyjne podczas wytwarzania stopu azotanu(V) amonu. Druga część pracy to wyniki badań rozkładu NH4NO3 w obecności najczęściej występujących zanieczyszczeń w surowcach wykorzystywanych do jego produkcji, a mianowicie: (i) jonów [...]

 Strona 1