Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Gredka"

Bazy danych w prognozowaniu mikrobiologicznym żywności DOI:10.15199/65.2019.7.2


  Powstanie baz danych gromadzących matematyczne modele prognostyczne jest wynikiem rozwijającej się intensywnie od około 50 lat subdyscypliny mikrobiologii żywności, jaką jest mikrobiologia prognostyczna. Mikrobiologia prognostyczna jest definiowana jako szczegółowa wiedza o zachowaniu się mikroorganizmów i przewidywaniu ich zachowań z wykorzystaniem modeli matematycznych [3, 4]. Modele matematyczne powstają jako matematyczno-statystyczno-ekonometryczne opracowanie wyników analiz mikrobiologicznych produktów żywnościowych przechowywanych w kontrolowanych warunkach środowiska. Właściwości i użyteczność modeli prognostycznych znajdują odzwierciedlenie w prawie żywnościowym Unii Europejskiej. W Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. z późniejszymi zmianami w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych zaleca się, aby w czasie ustalania terminu przydatności do spożycia wykorzystywać modele prognostyczne w przypadku bakterii wskaźnikowych, uwzględniając krytyczne czynniki wzrostu lub przeżywalności drobnoustrojów [5]. Modele matematyczne do prognozowania w mikrobiologii żywności funkcjonowały wcześniej jako komercyjne i niekomercyjne programy komputerowe, zatem ich dostępność była ograniczona. Opracowywane programy dotyczyły grup produktów, np. mięsnych, mlecznych, ryb i owoców morza i skojarzonych z nimi patogenów (FISHMAP, FSSP, Dairy Product Safety Predictor, Listeria Meat Model) [4]. Obecnie dostępna w Internecie baza danych ComBase umożliwia dostęp do wyników prognozowania mikrobiologicznego z każdego urządzenia na świecie. Jest rozwijana od 2003 roku, kiedy stanowiła osiągnięcie pionierskie. Powstała z połączenia danych z dwóch głównych programów komputerowych Pathogen Modeling Program (USDA, USA) i FoodMocroModel (IFR, Anglia) [1]. Obecnie jej zasoby powiększają się dzięki włączaniu kolejnych publikowanych i niepublikowanych modeli z różnych ośrodków na całym św[...]

 Strona 1