Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ PISZCZYK"

Kompozycje poliuretanowo-szklane

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób otrzymania kompozycji poliuretanowo-szklanych, napełnianych różną ilością włókna szklanego o określonej długości. Kompozycje otrzymywano metodą dwuetapową. W etapie pierwszym syntezowano prepolimery uretanowe z diizocyjanianu i Polesu 55/20. W drugim etapie do prepolimeru dodawano włókno oraz przedłużacz, lub system poliuretanowy dozowano w dwóch porcjach do formy sta[...]

Wpływ warunków przetwórstwa oraz dewulkanizacji na kompatybilność i właściwości kompozycji PE-LD/miał gumowy


  Zbadano wpływ warunków przetwórstwa oraz dewulkanizacji na właściwości mechaniczne, dynamiczno-mechaniczne oraz morfologię kompozycji termoplastycznych na bazie polietylenu małej gęstości i miału gumowego. Kompozycje termoplastyczne zawierające 50 cz. mas. rozdrobnionych odpadów gumowych otrzymano metodą periodyczną i ciągłą. Ponadto określono wpływ dewulkanizacji miału gumowego na kompatybilność uzyskanych kompozycji. W tym celu odpady gumowe poddane zostały dewulkanizacji termomechanicznej prowadzonej w różnych warunkach, co umożliwiło otrzymanie dewulkanizatów o różnym stopniu dewulkanizacji. Ground tire rubber (GTR) was devulcanized in twin-screw extruder at 180-220°C and 200-500 rpm, and blended (1:1) with low d. polyethylene (PE-LD) at 180°C and 80 rpm. Similarly, GTR/PE-LD composites were prepd. by coextrusion of components at 180°C and 20-500 rpm. The composite materials were studied for tensile strength, elongation at break, hardness, abrasibility, dynamic mech. properties and morphology. The devulcanization of GTR resulted in improving the mechanical properties of the GTR/PE-LD composites. Zużyte opony i inne odpady gumowe wykonane z wysokiej jakości kauczuków stanowią potencjalnie znaczące źródło surowców. Mimo to ich recykling materiałowy prowadzony jest wciąż na małą skalę. W Polsce w latach 2008-2014 wymagana wysokość poziomu odzysku zużytych opon wynosi 75%, z czego recykling stanowi jedynie 15%1). Najpowszechniej stosowaną formą odzysku zużytych opon w Polsce jest wciąż recykling energetyczny, polegający na spaleniu odpadów gumowych, głównie w cementowniach. Alternatywne, bardziej proekologiczne rozwiązanie stanowi recykling materiałowy odpadów gumowych który nabiera obecnie coraz większego znaczenia. Wśród głównych kierunków rozwoju recyklingu materiałowego odpadów gumowych należy wymienić rozdrabnianie odpadów gumowych2-6), pirolizę odpadów gumowych oraz całych opon7-10) oraz dewulkanizację rozdrobnion[...]

Effect of halogen-free flame retardants on morphology, mechanical and thermal properties of flexible polyurethane foams synthesized from polyglycerol Wpływ bezhalogenowych związków zmniejszających palność na strukturę oraz właściwości mechaniczne i termiczne elastycznych pianek poliuretanowych otrzymanych z poliglicerolu DOI:10.12916/przemchem.2014.70


  Flexible polyglycerol-contg. polyurethane foams were prepd. by a one-step method in a two-component system. Foams were modified by addn. of expanded graphite, optionally together with a com. halogen-free P flame retardant. Mech. properties, morphology, thermal properties and flammability of the foams were detd. The foams were classified as V0 materials according to UL 94 vertical burning test. The modification with expanded graphite resulted in an increase in the compressive strength (2.5 times), tensile strength (by 31%) and the temp. of 2% mass loss of the foam. Elastyczne pianki poliuretanowe otrzymano metodą jednostopniową z układu dwukomponentowego. Pianki te poddano modyfikacji grafitem ekspandowanym oraz jego mieszaniną z bezhalogenowym związkiem fosforoorganicznym zmniejszającym palność. Scharakteryzowano statyczne i dynamiczne właściwości mechaniczne, morfologię, właściwości termiczne oraz palność otrzymanych pianek. Stosowane modyfikacje pozwoliły na otrzymanie materiałów, które poza zmniejszoną palnością (klasyfikacja V0 wg testu UL 94) charakteryzowały się też lepszymi właściwościami mechanicznymi oraz większą odpornością na działanie temperatury w porównaniu z pianką referencyjną. Wprowadzenie grafitu ekspandowanego pozwoliło na 2,5-krotne zwiększenie wytrzymałości na ściskanie oraz zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie o 31% w stosunku do pianki niemodyfikowanej. Pianki te charakteryzowały się również wyższą stabilnością termiczną. Temperatura odpowiadająca 2-proc. ubytkowi masy była wyższa w porównaniu z materiałem referencyjnym. 93/1(2014) 71 Mgr inż. Magdalena DANOWSKA w roku 2010 ukończyła studia o specjalności Inżynieria Materiałów Polimerowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Obecnie jest słuchaczką czwartego roku Studium Doktoranckiego Fizyki na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej tej uczelni. Specjalizacja - fizyka ciała stałego. Mgr inż. Krzysztof FORMELA w rok[...]

 Strona 1