Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK MARKOWSKI"

Nanomateriały: wytwarzanie, właściwości i zastosowania

Czytaj za darmo! »

Znaczenie praktycznych zastosowań produktów wykorzystujących nanomateriały i nanotechnologie nieustannie wzrasta, rosną również nakłady finansowe w tej dziedzinie. Na badania naukowe oraz na nowe opracowania technologiczne związane z przedrostkiem nano wydaje się obecnie wiele miliardów dolarów. Światowa produkcja produktów powiązanych z nanotechnologią przekroczyła zaś już sto miliardów dolarów rocznie i będzie dalej rosła (rys.). Nanomateriały definiujemy jako obiekty lub zespół obiektów o określonych właściwościach fizycznych, chemicznych lub biologicznych w zakresie od pojedynczych atomów, molekuł do materiałów o rozmiarach submilimetrowych. Warunek rozmiarowy nanomateriałów nie musi dotyczyć wszystkich trzech wymiarów - wystarczy, aby co najmniej jeden ich wymiar był umo[...]

Wyznaczanie progów wizualnej bezstratności przy kompresji oryginałów cyfrowych


  Bardzo szybki rozwoj fotografii cyfrowej, w ktorej wykorzystywane s. coraz lepsze detektory, umo.liwia rejestracj. obrazow z coraz wi.ksz. rozdzielczo.ci.. Olbrzymia liczba powstaj.cych w ten sposob danych oraz konieczno.. ich analizy, przetwarzania i przesy.ania wymusza powszechne stosowanie kompresji plikow. Najwi.ksz. efektywno.. przy zmniejszaniu plikow zapewniaj. techniki tak zwanej kompresji stratnej, w.rod ktorych najcz..ciej stosowana jest kompresja typu JPEG. W metodzie tej nie mo.na odtworzy. kompresowanych danych z dok.adno.ci. do pojedynczego bitu danych .rod.owych, ale elementy eliminowane ze skompresowanego obrazu s. z za.o.enia elementami niezauwa.alnymi b.d. trudno zauwa.alnymi dla obserwatora. Jest to mo.liwe dzi.ki temu, .e algorytmy kompresji JPEG wykorzystuj. mniej czu.e aspekty naszego postrzegania, jak na przyk.ad mniejsz. wra.liwo.. na zmiany koloru ni. zmiany jasno.ci obrazu (1). Dotychczasowe badania dotycz.ce wp.ywu kompresji JPEG na jako.. obrazow przynosz. wiele praktycznych wnioskow. Jednym z nich jest stwierdzenie, .e wielokrotny zapis wp.ywa negatywnie na jako.. zdj.cia, ale wielokrotny zapis ze .redni. jako.ci. nie jest a. tak destrukcyjny, jak wielokrotny zapis w jako.ci wysokiej (2). W badaniach kompresji obrazow satelitarnych (3) stwierdzono tylko nieznaczne zniekszta.cenia geometryczne pomimo widocznej segmentacji obrazu. Natomiast w pracy dotycz.cej procesow fotogrametrycznych (4) podkre.la si. znacz.cy wp.yw kontrastu i jasno.ci obrazu na jako.. i wielko.. pliku po kompresji, a tak.e rozbie.no.. miar obiektywnych i oceny wizualnej obrazow. W praktyce poligraficznej spotykamy si. cz.sto ze stosowaniem kompresji w sposob niekontrolowany, co w rezultacie powoduje powstanie b..dow, ktore s. zwykle s.abo zauwa.alne na ekranie, ale ujawniaj. si. z ca.. si.. podczas drukowania. W.a.nie takie artefakty wyst.puj.ce na reprodukowanych obrazach sta.y si. inspiracj. do przeprowadzenia opisanych dal[...]

Wyznaczanie rozdzielczości danych wejściowych w technice drukowania elektrofotograficznego DOI:10.15199/54.2016.5.1


  Wprowadzenie Zwiększone zapotrzebowanie na druk cyfrowy stymuluje szybki rozwój przemysłowych maszyn opartych na zasadzie działania elektrofotografii. Nowe generacje cyfrowych maszyn drukujących wraz z innowacyjnymi tonerami umożliwiają poziom jakości, który jest porównywalny z offsetem. Bywa, że barwny wydruk w wizualnej ocenie różni się od odbitki offsetowej tylko charakterystycznym połyskiem utrwalonego proszku. Szczególnie duży postęp nastąpił w dokładności odwzorowania drobnych szczegółów, zarówno obrazu kreskowego, jak i rastrowego. Niektóre systemy przemysłowe umożliwiają drukowanie z rozdzielczością identyczną, jaka jest stosowana przy naświetlaniu płyt offsetowych, czyli 2400 x 2400 spi. Inne rozwiązania techniczne wskazują, że przy wykorzystaniu wysokiej liniatury rastra możliwe jest osiągnięcie doskonałych rezultatów nawet przy dwukrotnie mniejszej rozdzielczości drukowania (1200 x 1200 spi). Proces obrazowania jest w takim przypadku realizowany za pomocą polimeryzowanego tonera, którego drobiny mają średnice ok. 6 mikrometrów i są o 25% mniejsze niż w standardowym proszku wywołującym (8 mikrometrów). Toner o tak drobnoziarnistej strukturze otrzymywany jest w reakcji polimeryzacji pigmentu i żywicy, co pozwala dodatkowo na uzyskanie cząsteczek cechujących się jednorodną wielkością i kształtem [10, 11]. W praktyce produkcyjnej rzadko wykorzystuje się nowe możliwości techniczne dzisiejszych maszyn cyfrowych ograniczając rozdzielczość wszelkich danych cyfrowych do wartości w zakresie 200-300 ppi lub nawet niższej. Tymczasem rozdzielczość wejścio- Wyznaczanie rozdzielczości danych wejściowych w technice dr ukowania elektrofotograficznego Determining the resolution of the input data in the electrophotographic printing technology [...]

Badania układu cienkowarstwowego ZrOx na powierzchni 6H-SiC (0001) metodami LEED i XPS

Czytaj za darmo! »

Wszystkie pomiary przeprowadzono w temperaturze pokojowej w warunkach ultra wysokiej próżni. Do badań użyto podłoża 6H-SiC zorientowanego ścianą (0001). Podłoże przygotowano poprzez kąpiel w gorącej chromiance, zanurzenie w roztworze kwasu fluorowodorowego w warunkach normalnego ciśnienia oraz wygrzanie w temperaturze 1200°C w ultrawysokiej próżni. Źrodłem cyrkonu był grzany opor[...]

 Strona 1