Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Karol Butkiewicz"

Nowa wytwórnia leków - "ANPHARM" SA

Czytaj za darmo! »

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne "ANPHARM" Spółka Akcyjna powstało z inicjatywy Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie. Instytut ten począwszy od 1987 r. - oprócz prowadzenia działalności naukowo-badawczej - rozpoczął uruchamianie produkcji leków na podstawie własnych technologii. Produkcja rozwijała się bardzo dynamicznie, tak więc rychło okazało się, że istniejące warunki lokalowe oraz d[...]

40 lat Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono działalność Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie. Przedstawiono naukowy i technologiczny dorobek Instytutu na tle zmieniających się zasad finansowania i organizacji badań naukowych w Polsce. Przedstawiono kierunki dalszego rozwoju Instytutu w zmienionych warunkach ekonomicznych. 1992 roku minęło czterdzieści lat od chwili powołania do życia Instytutu Farmaceutycznego ([...]

Wykorzystanie transferowego monometylowania p-łoluidyny oraz selektywnego utleniania jej grupy metylowej do otrzymywania kwasu 4-mełyloaminobenzoesowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano prostą, czteroetapową metodę otrzymywania kwasu 4-metyloaminobenzoesowego. p-Toluidynę poddawano acetylowaniu, a następnie transferowemu monometylowaniu. Uzyskaną N-acetylometylo-p-toluidynę utleniano nadmanganianem potasowym i w ten sposób otrzymywano produkt końcowy. Kwas 4-metyloaminobenzoesowy (I) jest substancją dobrze znaną od wielu lat. Dopiero jednak ostatnio ukazały się doniesienia na temat interesujących właściwości farmakologicznych tego związku. Stanowi on między innymi środek zmniejszający działanie toksyczne wielu substancji, zapobiega oparzeniom słonecznym skóry, a także może być wykorzystany jako stabilizator niektórych preparatów fa rmaceutycznych Z drugiej strony związek (I) jest podstawową substancją wyjściową do wytwarzania ważnego leku przeciwnowotworowego — methotrexatu. W przedstawionych w literaturze metodach otrzymywania tej substancji leczniczej w większości wypadków kwas (I) stanowił substrat,Dotychczas związek (I) uzyskiwano w wyniku nieselektywnego N-metylowania kwasu 4-aminobenzoesowego (II), co w konsekwencji prowadziło do otrzymywania głównego produktu zanieczyszczonego produktami reakcji ubocznych. Jaffe 5> otrzymywał związek (I) przez działanie jodkiem metylu na związek (II) w wodnym roztworze KOH, a Johnston 6> zamiast jodku metylu zastosował siarczan dimetylu. W obu wypadkach otrzymywano związek (I) zanieczyszczony w znacznym stopniu pochodną N,N-dimetylową. Cosulich 7> przeprowadzała N-formylowanie grupy aminowej związku II, a następnie uzyskaną pochodną red u kowała za pomocą sproszkowaneg[...]

 Strona 1