Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"DANUTA ŁASKAWIEC"

Model fizyczny urządzenia COS do badań w warunkach izotermicznych i nieizotermicznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono prace dotyczące projektowania i wykonania adaptacji istniejącego w Katedrze Metalurgii Politechniki Śląskiej modelu fizycznego urządzenia COS do pracy w warunkach nieizotermicznych. Prace polegały na wykonaniu instalacji hydraulicznej umożliwiającej uzyskanie w modelu gradientu temperatury cieczy modelowej. Wykonano również system pomiaru temperatury. Przeprowadzona adaptacja modelu umożliwiła badania przepływu i mieszania się stali dla różnych modeli kadzi pośrednich. Badania na modelu można prowadzić w warunkach nieizotermicznych zarówno z dodatnim, jak i ujemnym gradientem temperatury. This article presents works connected with the adaptation of physical model of CCM that exists in the Metalurgy Department of the Silesian University of Technology to the work in non-isothermal conditions. Works included carrying out the hydraulic system which can help to obtain the temperature gradient of the modelling agent in the model and the system of the temperature measurement. The conducted adaptation gives possibilities to carry out research of steel flow and mixing in different tudish models.Now the research can be conducted in the non-isothermal conditions both with the positive as well as negative gradient of the temperature. słowa kluczowe: kadź pośrednia, modelowanie fizyczne, przepływy cieczy, urządzenia sterujące przepływem ciekłej stali key words: tundish, physical modelling, flow fluid, liquid steel, flow control devices.Wstęp. Fizyczne badania modelowe procesu ciągłego odlewania stali dotyczą na ogół zagadnień hydrodynamicznego przepływu ciekłej stali przez kadź pośrednią i krystalizator urządzenia COS oraz generalnie zakładają warunki izotermiczne procesu. Takie założenie wynika z roli, jaką powyższe elementy konstrukcyjne urządzenia COS pełnią w procesie odlewania. Występująca jednak w rzeczywistości różnica temperatur pomiędzy poszczególnymi wytopami odlewanymi w sekwencji może stanowić problem. Minimaliz[...]

 Strona 1