Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Kubicki1"

Oddymianie klatek schodowych w świetle wytycznych CNBOP-PIB DOI:


  Bez instalacji wentylacji pożarowej trudno praktycznie zrealizowaćwymagania podstawowe opisanewart. 6a Ustawy o ochronie przeciwpożarowej [1] orazw§ 207 WT [3], któremuszą zostać spełnione, jeżeliwbudynku wybuchnie pożar. Mowa o zachowaniu konstrukcji budynku, ograniczeniu rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie czy wreszcie możliwości ewakuacji lub uratowania ludzi i bezpieczeństwie działań ekip ratowniczych. Przepisy techniczno-budowlane określają, jakie rozwiązania techniczne powinny być zastosowane w różnych typach obiektów. Zgodnie z § 245, 246 oraz 256WT w klatkach schodowych budynków wielokondygnacyjnych (użytkowych imieszkalnych) konieczne jest zastosowanie urządzeń służących oddymianiu lub zapobieganiu zadymienia. Ze względów ekonomicznych wszędzie tam, gdzie dopuszczone jest alternatywne zastosowanie jednego z wymienionych rozwiązań, najczęściej stosowane są systemy oddymiania klatek schodowych. Problemem w zaprojektowaniu efektywnych instalacji tego typu był brak standardu projektowego. Mało precyzyjne zapisy powszechnie stosowanej PN-B-02877-4:2001+Az1 [2] lubVdS 2221 [5] pozwalały nawykonaniewyłącznie instalacji grawitacyjnej o niskiej skuteczności. Sytuacja zmieniła się po opublikowaniu w styczniu 2017 r. wytycznychCentrumNaukowo- BadawczegoOchrony Przeciwpożarowej - Państwowego Instytutu Badawczego (CNBOP-PIB) i noweli z maja 2019 r. (CNBOP-PIBW-0003:2019). Standard tenwcałości poświęcony został zasadomfunkcjonowania i projektowania systemówoddymiania klatek schodowychwbudynkach, gdzie ich zastosowanie jest wymagane przez przepisy techniczno-budowlane. W związku z tym, że zapisy wytycznych bazują nawnioskach z badań in situ oraz analiz numerycznych, stanowią zasady wiedzy technicznej, określone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [4]. Wytyczne CNBOP-PIB są pierwszym i jak na razie jedynym standardem projektowym, który określa, jaki powinien być cel działania systemu oddymiania (wymagania funkcjonalne). [...]

 Strona 1