Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Adam Stolarski"

Wpływ błędów projektowo-wykonawczych na awarię konstrukcji nośnej dachu hali stalowej


  Wymiarowanie konstrukcji nośnej budynku lub budowli ze względu na oddziaływanie typowych obciążeń obliczeniowych jest powszechną procedurą projektową. W sytuacjach wyjątkowych może jednak wystąpić oddziaływanie niestandardowego obciążenia. Jednym z takich obciążeń jest ciężar wody opadowej, gromadzącej się wskutek niesprawności instalacji odwodnieniowej na płaskim dachu hali stalowej. Niestandardowość tego obciążenia wynika głównie ze współzależności między jego rozkładem i intensywnością a geometrią deformującego się przekrycia dachowego. Dodatkowo, zwiększające się wielkości ugięć elementów nośnych dachu wpływają na obniżenie sztywności jego poszczególnych stref konstrukcyjnych. Szczególnie wrażliwe na oddziaływanie nierównomiernie rozłożonych obciążeń są dachy o nieregularnym układzie konstrukcyjnym, z występującymi lokalnie dużymi rozstawami elementów podporowych. Niesprawność instalacji odwodnieniowej dotyczy przede wszystkim, tak jak w przedstawianym przypadku, płaskich, wielkopowierzchniowych dachów, wyposażonych w instalacje podciśnieniowe, szczególnie wrażliwe na błędy projektowe i wykonawcze. Analiza nośności dachu w warunkach oddziaływania niestandardowego obciążenia wymaga rozpatrzenia wielu, kolejno następujących po sobie sytuacji obliczeniowych, wyodrębnienia sytuacji krytycznej, w której teoretycznie powinno dojść do awarii konstrukcji i porównania jej z dopuszczalnymi normowo, klasycznymi sytuacjami obciążeniowymi. Inspiracją do przedstawienia analizy zachowania się konstrukcji dachu przy działaniu nietypowego obciążenia było zawalenie się części przekrycia dachowego w hali magazynowej o konstrukcji stalowej w czerwcu 2009 r., jakie miało miejsce w jednej z podwarszawskichmiejscowości (autorzy artykułuwykonali ekspertyzę t[...]

Podstawowe badania wytrzymałościowe zaprawy geopolimerowej DOI:10.15199/33.2014.12.02


  W artykule omówiono badania nad materiałami geopolimerowymi w budownictwie. Przedstawiono również wyniki badań zaprawy geopolimerowej na bazie popiołu lotnego aktywowanegomieszaniną wodnego roztworu wodorotlenku sodu i krzemianu sodu. Do badań przygotowano dwie serie próbek, które różniły się stężeniemNaOHsol. Próbki zaprawy poddano badaniomwytrzymałości na zginanie oraz ściskanie (zgodnie z normą PN-EN 196-1 2006) po 7 i 28 dniach. Otrzymane wyniki posłużą jako podstawa do dalszych badań nad zastosowaniem geopolimerów w budownictwie. Słowa kluczowe: budownictwo, materiały budowlane, zaprawa geopolimerowa, popiół lotny. Abstract. The article discusses research on geopolymermaterials using in civil engineering. It also shows the results of research on mortar geopolymers based on fly ash activated with a mixture of aqueous solution of sodiumhydroxide and sodiumsilicate. There were tested two sets of samples which differed in concentration of NaOHsol. The samples of mortar were tested on flexural strength and compressive strength (according to PN-EN 196-1 2006) after 7 and 28 days. The results serve as a basis for further research on the use of geopolymers in construction. Keywords: civil engineering, building materials, geopolymer mortar, fly ash.Współcześnie beton jest najpopularniejszym konstrukcyjnym materiałem budowlanym. Najczęściej stosowany i najlepiej zbadany jest beton cementowy (ang. - ordinary portland cement - OPC), ale ze względu na coraz większe wymagania budownictwa (większa wytrzymałość, większa odporność na korozję, wysoką temperaturę itd.) dużym zainteresowaniem cieszą się nowe rodzaje betonu. Wiele z nich poznajemy dzięki intensywnemu rozwojowi wiedzy i badań na temat kompozytów imateriałów polimerowych [1]. Jednym z problemów związanym ze stosowaniem betonu cementowego jest wzrost zanieczyszczenia atmosfery, do którego przyczynia się m.in. proces produkcji cementu portlandzkiego. Szacunkowo przy p[...]

Analiza doświadczalna wpływu przestrzennego zbrojenia na nośność i przemieszczenie belki żelbetowej DOI:10.15199/33.2016.02.10


  Wartykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych modeli belek żelbetowych z przestrzennym, ortogonalnym układem zbrojenia, który składa się z prętów podłużnych oraz połączonych z nimi prętów poprzecznych pionowych i poziomych. Wyniki te wskazują na odmiennymechanizmzniszczenia belek w porównaniu z elementami ze zbrojeniem tradycyjnym. Słowa kluczowe: belki żelbetowe, zbrojenie przestrzenne, nośność i przemieszczenie.Istota przestrzennego zbrojenia o ortogonalnym układzie prętów stalowych polega na zastosowaniu nowego układu przestrzennej siatki, składającej się z prętówpodłużnych oraz trwale połączonych z nimi (przez spawanie lub zgrzewanie) prętówpoprzecznych pionowych i poziomych tworzących hiperstatyczny układ przestrzenny. Uzyskane wyniki wskazują na inne zachowanie się badanych belek w porównaniu z belkami żelbetowymi zbrojonymi klasycznym układem zbrojenia. Stosowane układy zbrojenia elementów betonowych Projektowane współcześnie układy zbrojenia elementów żelbetowych wg PN-B-03264:2000 i Eurokodu 2, prezentowane w pracach [1, 2, 4], charakteryzują się klasycznym, podstawowym układem zbrojenia (rysunek 1), który składa się z układu podłużnych prętów nośnych zbrojenia głównego, układu zbrojenia rozdzielczego w płytach lub strzemion w belkach umieszczanych prostopadle lub pod określonym kątem do prętów zbrojenia głównego oraz dodatkowego zbrojenia konstrukcyjnego. Zbrojenie rozdzielcze i strzemiona stosuje się w celu zwiększenia nośności oraz równomiernego rozłożenia obciążenia i zespolenia zbrojenia w nieodkształcalny zwarty szkielet. Wzmocnienie elementu w obszarze występowania rys prostopadłych zapewniają pręty nośne zbrojenia głównego.Wobszarze występowania rys ukośnych zagęszcza się strzemiona i stosuje odgięte pręty nośne zbrojenia głównego. Przestrzenny układ zbrojenia ortogonalnego belek betonowych Istota proponowanego układu zbrojenia belek z betonu charakteryzuje się tym, że: ● pręty poprzeczne uł[...]

Ocena wpływu dodatku popiołu lotnego na szczelność i migrację jonów chlorkowych w betonie na bazie cementu hutniczego CEM IIIA 42,5 N DOI:10.15199/33.2016.12.05


  Wartykule przedstawiono wyniki badań właściwości betonu na bazie cementu hutniczego CEM IIIA 42,5 N z dodatkiem popiołu lotnego. Ich celem było sprawdzenie możliwości zastosowania dodatku popiołu lotnego do betonu wykonanego na bazie cementu hutniczego w elementach konstrukcyjnych narażonych na działanie agresji chlorkowej niepochodzącej z wodymorskiej. Analiza porównawcza otrzymanych wyników wskazała na znaczną poprawę szczelności oraz odporności na wnikanie jonów chlorkowych betonów zawierających dodatek popiołu lotnego. Jednocześnie minimalna wytrzymałość na ściskanie badanych betonów spełniała wymagania PN-EN 206:2014 dla klasy ekspozycji XD3. Betony zawierające dodatek popiołu lotnego wykazały wolniejsze tempo narastania wytrzymałości początkowej oraz bardzo dużą wytrzymałość w długim okresie dojrzewania. Wobec przedstawionych wyników badań, kwestią do rozważenia pozostaje wprowadzenie zamian w polskim systemie normalizacyjnym umożliwiających stosowanie dodatku popiołu lotnego do betonów wykonanych z zastosowaniem cementu hutniczego CEMIIIA42,5. Rozwiązanie takie nie jest bowiem obecnie dopuszczalne w PN-EN 206:2014. Słowa kluczowe: badania betonu, popiół lotny, cement hutniczy, migracja jonów chlorkowych, szczelność betonu.Zastosowanie popiołu lotnego jako dodatku do cementu orazmieszanek betonowych odpowiada potrzebom recyklingu odpadów oraz dążeniom do redukcji kosztów wytwarzania materiałów budowlanych i konstrukcji z betonu. Liczne badania doświadczalne stwardniałego betonu wskazują na istotną poprawę szczelności w przypadku zastosowania popiołu lotnego. Pozytywnywpływtego dodatku jest ściśle związany z właściwościami, ilością i jakością popiołu w składzie mieszanki betonowej (betonu) [6]. Znaczna poprawa odporności betonu na wnikanie chlorków została wykazana w przypadku zastosowania ponad 20% popiołu w stosunku do masy cementu [10]. Ponadto, wyniki badań doświadczalnych wskazują na lepsze upłynnienie mies[...]

Analiza termomodernizacji budynku szkolno-dydaktycznego DOI:


  Wartykule porównanometodą termowizji i analityczną stan przed oraz po termomodernizacji budynku szkolno-dydaktycznego nr 53Wojskowej Akademii Technicznej (WAT)wWarszawie. Podczas termomodernizacji należy się kierować następującymi zasadami: ● termomodernizację najlepiej realizować jednocześnie z remontem elewacji i pokrycia dachowego oraz modernizacją systemu ogrzewania lub w ramach remontu kapitalnego; ● opłacalne jest tworzenie lepszych właściwości termicznych struktury budowlanej, niż są wymagane w obowiązujących przepisach; optymalną grubość warstw izolacji termicznej należy określić na podstawie analizy kosztów i efektów ocieplenia; ● w ocieplonym i uszczelnionym budynku zmieniają się warunki wentylacji grawitacyjnej, dlatego też konieczne jest zastosowanie nawiewników powietrza w stolarce okiennej lub wentylacji mechanicznej; ● głównym celem termomodernizacji jest zmniejszenie kosztów użytkowania, dlatego decyzję o jej przeprowadzeniu i zakresie należy poprzedzić analizą efektywności ekonomicznej (audytem energetycznym); ● można rozważyć wprowadzenie do budynku energii ze źródeł odnawialnych, ale należy uwzględnić efekt ekonomiczny takiego rozwiązania. Metoda analizy jest wieloetapowa i polega na: 1) zarejestrowaniu i opisaniu stanu obiektu przedmodernizacją, z wykorzystaniem istniejącej dokumentacji technicznej, odpowiednio udokumentowanego fotograficznie kamerą konwencjonalną i termowizyjną; 2) zarejestrowaniu i opisaniu stanu obiektu po modernizacji, z wykorzystaniem projektowej dokumentacji budowlanej modernizacji, odpowiednio udokumentowanego fotograficznie kamerą konwencjonalną i termowizyjną; 3) porównaniu obydwu stanów ze wskazaniem błędów wykonawczych powstałych w wyniku realizacji modernizacyjnych prac budowlanych; 4) obliczeniu zapotrzebowania na ciepło przed i po modernizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami; 5) określeniu stopnia prawidłowości wyko[...]

 Strona 1