Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marek Borowski"

Eksperymentalne badania przepływu powietrza przez skrzynkę rozprężną DOI:10.15199/9.2016.11.6

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów przepływu powietrza przez skrzynkę rozprężną. W pomiarach wykorzystano metodę anemometrii obrazowej. Metoda ta pozwala na bezinwazyjny pomiar wektorowych pól prędkości przepływającego płynu. Wyniki pomiarowe uzyskane na stanowisku pozwalają jakościowo i ilościowo ocenić rozpływ powietrza w skrzynce rozprężnej, a przez to pomogą w próbie poprawienia kształtu strugi napływającej na element nawiewny.1. Wprowadzenie W pomieszczeniu jedynym widocznym elementem instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej są elementy napływu i wypływu powietrza z pomieszczenia, nazywane nawiewnikami i wywiewnikami powietrza. Nawiewnik powietrza zgodnie z definicją zamieszczoną w normie [PN-EN 12792, 2006] to uzbrojony otwór, przez który powietrze dopływa do obsługiwanego pomieszczenia. Jego konstrukcja ma zapewnić utrzymanie określonych warunków komfortu w zakresie temperatury, prędkości, wilgotności powietrza i poziomu dźwięku w strefie przebywania ludzi. Wyróżniono następujące rodzaje nawiewników [PN-EN 12792, 2006]: ● indukcyjny, ● liniowy z oprawą oświetleniową, ● o niskiej prędkości nawiewu, ● sufitowy, ● sufitowy liniowy, ● sufitowy o regulowanym profilu wypływu powietrza, ● sufitowy z pełną regulacją. Zadaniem nawiewnika jest formowanie czy też kierowanie strumienia powietrza do pomieszczenia. W związku z tym, składową częścią budowy nawiewnika są elementy lub łopatki kierujące proste lub pierścieniowe, które mogą być również wykonane w postaci dysz, talerzy, płyt perforowanych i innych rozwiązań [9]. Poza prawidłowym określeniem strumienia powietrza nawiewanego i jego zasięgu uznaje się, że nawiewnik jest dobrany poprawnie, jeżeli [12, 14]: - prędkość zamierania nie przekracza dopuszczalnej prędkości w strefie przebywania ludzi, - różnica temperatury pomiędzy powietrzem w strumieniu w odległości równej zasięgowi a powietrzem w strefie przebywania lud[...]

Analiza wpływu wyposażenia lokali handlowych przyległych do pasażu galerii handlowej na oddymianie DOI:10.15199/33.2019.07.02


  Wlokalu handlowym przyległym do pasażu, co do którego wymagane jest przepisami zastosowanie instalacji oddymiającej,mogą pojawić się większe problemy z ewakuacją niż przy oddymianiu samego pasażu. Użytkownicy lokalu handlowego mogą bowiem przebywać w dodatkowych pomieszczeniach, np. przebieralni, z których ewakuacja nie przebiega tak sprawnie jak z pasażu [4, 7]. Celem instalacji oddymiania lokalu handlowego przyległego do pasażu i połączonego z nim otwartą witryną jest zatemnie tylko zabezpieczenie pasażu przed skutkami pożaru w tym lokalu, ale także zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z tego lokalu (rysunek 1) oraz dostępu ekipom ratowniczo-gaśniczym. W projektowaniu funkcjonują różne założenia i podejścia do umownego podziału na lokale wymagające instalacji oddymiającej oraz na lokale oddymiane przez pasaż. Jest to trudne, ponieważ coraz częściej pojawiają się w centrach handlowych lokale wielokondygnacyjne, a nawet atrialne. Przyjmuje się, że lokal powinien być wyposażony we własną instalację oddymiania, jeśli ilość nagromadzonych materiałów palnych może spowodować w przypadku pożaru produkcję dymu i gazów pożarowych w ilości, która będzie zagrażała bezpieczeństwu obiektu pomimo zabezpieczenia pasażu. W standardach projektowych wymagania dotyczące posiadania przez lokal instalacji oddymiania uzależniono od jego powierzchni. Standard BS [1] podaje wprost wartości graniczne. Przy zastosowaniu oddymiania grawitacyjnego lokale o powierzchni przeszło 1000 m2 powinny mieć własne systemy oddymiania, o ile sumaryczna łączna powierzchnia strefy 1) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 2) Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych *) Adres do korespondencji: t.burdzy@itb.pl Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wystroju i wyposażenia lokali handlowych, typu odzieżowego, zlokalizowanych przy pasażach centrów handlowych, na działanie instalacji oddymiających. Przeprowadzone ana[...]

Porównanie strat ciśnienia filtrów powietrza w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych na przykładzie modułowej centrali klimatyzacyjnej DOI:10.15199/9.2019.7.6


  1. Wstęp W ostatniej dekadzie zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach zostały uznane na całym świecie za zagrożenia dla zdrowia ludzi. Zanieczyszczenia transportowane systemami wentylacji i klimatyzacji wpływają na zdrowie osób przebywających w pomieszczeniach wywołując różnego rodzaju dolegliwości (od bólów głowy po depresje i zaburzenia krążenia). Wpływają one również, przez zwiększenie oporów przepływu powietrza, na efektywność pracy instalacji oraz jej energochłonność. Przyczyną obniżenia efektywności pracy instalacji wentylacyjnej może być niewłaściwy dobór filtrów i sposób ich montażu, nieszczelność instalacji, uszkodzenia mechaniczne filtrów oraz nadmierne zanieczyszczenie powierzchni filtracyjnej [2], [5]. 272 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/7 (2019) Zadaniem filtrów powietrza w układach wentylacji i klimatyzacji jest oczyszczenie powietrza z cząstek stałych unoszonych w powietrzu. Zastosowanie różnego rodzaju filtrów jest najprostszym sposobem odseparowania cząstek pyłu z powietrza wentylacyjnego. Filtry powietrza zapewniają odpowiednią jakość powietrza użytkownikom przebywającym w pomieszczeniach zamkniętych [3]. W układach klimatyzacji oczyszczany jest strumień powietrza doprowadzanego do pomieszczeń systemem przewodów, jak również strumień powietrza wywiewanego, który może być zawracany do obiektu lub poddawany procesom odzyskiwania ciepła [4]. Takie oczyszczanie powietrza w centralach klimatyzacyjnych stanowi ochronę elementów wyposażenia centrali, szczególnie wymienników ciepła, przed zabrudzeniem. Filtry w instalacjach wentylacyjnych stosowane do ochrony przed zanieczyszczeniami, mogą powodować nieprawidłowości w działaniu instalacji i uszkodzenia poszczególnych jej elementów [6]. Podstawowym celem oczyszczania nawiewanego powietrza jest zapewnienie odpowiedniej jakości i czystości powietrza. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów straty ciśnienia w filtrach powietrza stosowanych w [...]

 Strona 1