Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ GLUBA"

Ocena jednorodności produktu mokrej granulacji bębnowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ocenę wpływu składu ziarnowego surowca oraz wilgotności wsadu na wielkość cząstek i jednorodność produktu mokrej granulacji bębnowej. Proces granulacji prowadzono w sposób okresowy w poziomym granulatorze bębnowym o średnicy 0,5 m i długości 0,4, przy stałej prędkości obrotowej równej 0,33 s-1 i stałym objętościowym stopniu wypełnienia bębna w = 0,1. Dolomite flour fractions[...]

Wpływ szybkości nawilżania złoża na gęstość nasypową uzyskanego granulatu

Czytaj za darmo! »

Badania wpływu szybkości nawilżania i prędkości obrotowej bębna na zmianę gęstości nasypowej aglomeratu przeprowadzono w granulatorach bębnowych. Dla każdej przeprowadzonej próby zmieniano masę wypełnienia i prędkość obrotową. Złoże nawilżano, aż do chwili przewilżenia materiału. W stałych odstępach czasu pobierano próbki do określenia gęstości nasypowej. Wpływ badanych parametrów opisano [...]

Technology for producing washing agent in continuous process Technologia wytwarzania środka piorącego w procesie ciągłym DOI:10.15199/62.2015.8.24


  A review, with 9 ref., of authors’ own papers on a development of a process for prodn. of a surface active agent by mixing aq. soln. alkybenzenesulfonic acid with Na2SO4, Na2CO3, NaCl and soap powders in a nozzle and granulating in drum. The prodn. of washing agents in a single pass of raw materials through the plant was achieved. Przedstawiono technologię wytwarzania środka piorącego w postaci granulatu w procesie ciągłym. Proces polega na dostarczaniu w sposób ciągły do urządzeń mieszających i granulujących poszczególnych komponentów proszku w ściśle dobranych proporcjach masowych i, poprzez dobór odpowiednich czasów przebywania mieszanych składników w poszczególnych urządzeniach, wytworzenie środka piorącego o wysokich parametrach jakościowych podczas jednego przejścia przez instalację. Proces granulacji przeprowadza się z wielu powodów, które wynikają m.in. z korzystniejszych właściwości granulatu w porównaniu z materiałem wyjściowym. Przetwarzanie materiałów sypkich w granulat przynosi pożądane efekty, takie jak (i) ograniczenie pylenia, co zmniejsza straty materiałowe, ryzyko wdychania i eksplozji, (ii) poprawa sypkości, a także dokładności podawania (ułatwienie kontroli dozowania), (iii) zmniejszenie ryzyka zbrylania, tworzenia nawisów w zbiornikach magazynowych, (iv) zwiększenie gęstości nasypowej, co zmniejsza koszty magazynowania i transportu, (v) zmniejszenie strat ciśnienia przepływu płynów przez złoże ziarniste, co jest korzystne m.in. w wielkich piecach i na hałdach, (vi) ułatwienie kontroli szybkości rozpuszczania, oraz (vii) zapobieganie segregacji cząstek w czasie różnych operacji stosowania układów wieloskładnikowych. Produkty granulacji ze względu na swoją porowatą strukturę znajdują często zastosowanie również tam, gdzie wymagana jest duża powierzchnia kontaktu międzyfazowego, np. jako katalizatory lub substancje wymagające szybkiego rozpuszczania. Granulacja znajduje szerokie zastosowanie w wiel[...]

Wpływ napięcia powierzchniowego cieczy zwilżającej na jakość produktu granulacji bębnowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań zmian gęstości nasypowej, kąta naturalnego usypu złoża oraz właściwości mechanicznych otrzymanego produktu pod wpływem zmian napięcia powierzchniowego cieczy zwilżającej, jak również zbadano kinetykę procesu mokrej granulacji mączki kwarcowej w granulatorze bębnowym o działaniu okresowym. Jako ciecz zwilżającą zastosowano wodę destylowaną z dodatkiem środka powi[...]

Wpływ wielkości kropel cieczy zwilżającej na właściwości produktu granulacji bębnowej

Czytaj za darmo! »

Określono wpływu zmian wielkości kropel cieczy zwilżającej na takie właściwości granulowanego złoża mączki kwarcowej, jak gęstość nasypowa i kąt naturalnego usypu oraz na kinetykę wzrostu granulek w procesie mokrej granulacji bębnowej. Przeprowadzono również badania wytrzymałości granulek na ściskanie. Com. quartz flour (mean grain size 0.024 mm) was wetted with water-air stream and granul[...]

Granulacja mączki wapiennej przy użyciu wybranych cieczy wiążących DOI:10.15199/62.2018.9.31


  Granulacja, określana również jako aglomeracja1, 2), peletyzacja3, 4) lub grudkowanie5), jest procesem łączenia drobnych cząstek, takich jak pyły i proszki, w większe agregaty (granule) o określonej wytrzymałości mechanicznej i rozmiarze. Aglomeracja drobnych ziaren ciała stałego w większe skupiska następuje wskutek różnych mechanizmów ich łączenia6, 7). Proces granulacji prowadzi się z różnych powodów, które wynikają m.in. z bardziej korzystnych właściwości granulatu w stosunku do wyjściowego materiału proszkowego8, 9). Pożądane efekty wynikające z przetworzenia materiałów sypkich w granulat przedstawiono w tabeli 1. Granulacja znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, włączając przeróbkę minerałów10, 11), produkty rolne12), detergenty13), farmaceutyki14), środki spożywcze i rolnicze15, 16), a także różnego rodzaju substancje chemiczne. W przemyśle chemicznym szacuje się, że 60% produktów jest wytwarzana w postaci proszkowej lub pylistej, a dalsze 20% stosuje dodatki w takiej postaci. Granulacja jest kluczowym etapem wytwarzania lub przetwarzania produktów w wielu gałęziach przemysłu. Niewłaściwie przeprowadzona granulacja, dająca produkt o niekorzystnych parametrach, może stwarzać znaczne problemy w kolejnych procesach przetwarzania (zbrylanie, segregacja, dozowanie), jak również utrudniać stosowanie produktu końcowego. Jednym z często stosowanych sposobów aglomerowania jest bezciśnieniowa granulacja realizowana w obrotowych bębnach o przesypo wym charakterze ruchu przetwarzanego złoża. Metoda ta jest opłacalna ekonomicznie ze względu na stosunkowo niskie nakłady inwestycyjne i eksploatacyjne. Dla większości materiałów przetworzenie postaci proszkowej lub pylistej w granulat wymaga dostarczenia do granulowanego surowca odpowiedniej ilości cieczy zwilżającej lub wiążącej. Na właściwości otrzymanego produktu (granulatu) wpływ mają zjawiska i przemiany zachodzące na granicy faz substancji uczestniczących w ruc[...]

Porównanie metod granulacji nawozu wapienno-gipsowego DOI:10.15199/62.2018.9.32


  Wytwarzanie granulatów zawierających komponenty pochodzenia mineralnego1, 2) oraz mineralno-organicznego3, 4), w tym komponenty będące odpadami produkcyjnymi przemysłu rolno-spożywczego5, 6), może być realizowane metodą ciśnieniową7-10) lub bezciśnieniową11-14). Granulaty nawozów mineralnych, w tym wapniowych, otrzymuje się metodą granulacji aglomeracyjnej poprzez zmieszanie składników w proporcjach wynikających z założonego składu i nawilżenia materiału cieczą wiążącą15-17), najczęściej wodą lub jej roztworami z dodatkiem środków łączących, takich jak kleje, żywice, żelatyna, krochmal, glukonian sodu, melasa lub inne odpady z produkcji cukru18-20). Znany jest sposób granulacji materiałów pylistych21) unoszonych z pieców obrotowych do wypału klinkieru cementowego, popiołów z elektrofiltrów, wypełniaczy, barwników, nawozów pylistych, wykorzystujący takie urządzenia, jak talerz granulacyjny i bęben, w którym zachodzi tworzenie granulatu właściwego przez otaczanie. Realizuje się go dwuetapowo, przy czym pierwszy etap granulacji (tworzenie się zarodków granul z materiału pylistego chłonnego lub gorącego i cieczy aglomerującej) przeprowadza się poza aparatem granulacyjnym, najkorzystniej w dwu lub jednowałowych mieszalnikach łopatkowych, a dalszy wzrost zarodków granul i ich usferycznienie prowadzi się w aparacie granulacyjnym w wyniku otaczania. Znany jest też sposób granulacji aglomeracyjnej materiałów pylistych22), zwłaszcza nawozów z zastosowaniem cieczy granulacyjnej, w dwuetapowym procesie granulacji, przy czym pierwszy etap procesu, prowadzi się w mieszalniku łopatkowym. Przetwarzany materiał bardzo intensywnie miesza się dodając ciecz nawilżającą o temp. powyżej 60°C w celu uzyskania 1-6 mm aglomeratów o zagęszczonej strukturze i wilgotności do 6%. W drugim etapie granulacji wcześniej wytworzonym aglomeratom nadaje się kształt kulisty w wyniku otaczania w talerzu granulacyjnym lub w bębnie. Jako ciecz nawilżającą stosuje si[...]

 Strona 1