Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Dorota STACHOWIAK"

The influence of magnetic bias and prestress on magnetostriction characteristics of a giant magnetostrictive actuator

Czytaj za darmo! »

In the paper, a construction and principle of working of a giant magnetostrictive actuator have been presented. The effects of varied operating conditions such as magnetic bias and mechanical prestress on the magnetostriction characteristics is discussed. The magnetic circuit of the actuator is analyzed using finite element method. The selected results of calculations are presented. Streszczenie. W pracy omówiono budowę i zasadę działania magnetostrykcyjnego aktuatora z rdzeniem wykonanym z Terfenolu-D. Analizowano wpływ namagnesowania i naprężenia wstępnego rdzenia z Terfenolu-D na pracę magnetostrykcyjnego aktuatora. Do wyznaczania rozkładu pola wykorzystano metodę elementów skończonych. Przedstawiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych. (Wpływ namagnesowania i naprężenia wstępnego na magnetostrykcyjne charakterystyki aktuatora z rdzeniem wykonanym z materiału o gigantycznej magnetostrykcji) Słowa kluczowe: materiały o gigantycznej magnetostrykcji, magnetostrykcyjny aktuator, namagnesowanie wstępne, naprężenie wstępne. Keywords: magnetostriction, Terfenol-D rod, giant magnetostrictive actuator, magnetic bias, mechanical prestress. Introduction The giant magnetostrictive material (GMM) is a new type of efficient functional material. The phenomenon of magnetostriction, which is observable in all magnetic materials, is becoming more and more interesting for developing smart actuators and sensors [1]. Magnetostrictive devices, which are based on the use of multifunctional giant magnetostrictive materials, exhibit interesting electro-magneto-mechanical properties; in particular, when compared with piezoelectric devices, they show higher forces and dynamic response, avoiding the need of heavy electrical insulations, required by high voltages, which reduce the cooling efficiency [1,2,3]. Magnetostriction is the changing of a material's physical dimensions in response to changing its magnetization. Strain is generated in response to an [...]

Wpływ niejednorodnie namagnesowanych magnesów na moment zaczepowy w silniku magnetoelektrycznym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu rozkładu wektora namagnesowania na moment zaczepowy silnika z magnesami trwałymi naklejonymi na powierzchnię wirnika. Moment wyznaczono na podstawie rozwiązań równań oczkowych siatki reluktancyjnej. Siatkę reluktancyjną utworzono na podstawie funkcji interpolacyjnych elementów krawędziowych i ściankowych. Rozpatrzono układy z magnesami trwałymi odpow[...]

Reluctance network model of Halbach magnetized permanent magnet machines

Czytaj za darmo! »

In the paper the reluctance network method for 3-D magnetic field calculation in permanent magnet machines is discussed. The motors with arc surface-mounted permanent magnets are considered. The calculations have been performed for the motors of different distribution of magnetization vector and sinusoidal shaped arc magnets. The influence of magnet shape and Halbach magnetization on torque ripple is investigated. Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę siatki reluktancyjnej opracowaną z myślą o trójwymiarowych obliczeniach pola magnetycznego w maszynach z magnesami trwałymi naklejonymi na powierzchnię wirnika. Rozpatrzono układy z magnesami o zmiennym wektorze namagnesowania i układ odwzorowujący magnes o sinusoidalnym kształcie. Wykonano badania symulacyjne wpływu kształtu ma[...]

Analysis of permanent magnet motor with powder magnetic core using edge element method

Czytaj za darmo! »

In the paper the potential application of soft magnetic composite material (Somaloy 500) in the permanent magnet motor (PMM) has been presented. The influence of rotor material parameters on electromagnetic torque and electromotive forces (emfs) of PMM has been discussed. Two types of permanent magnet motors have been considered: (a) rotor with powder magnetic core and (b) rotor with laminated magnetic core. Parameters of motors have been calculated using reluctance network method. Reluctance network has been formed using the interpolation functions of edge and facet element. Streszczenie. W artykule rozważono możliwość zastosowania kompozytu magnetycznie miękkiego typu Somaloy 500 w silnikach magnetoelektrycznych. Zbadano wpływ parametrów materiałowych wirnika na moment elektromagnetyczny i wartość sił elektromotorycznych rozpatrywanych silników. Parametry całkowe silnika wyznaczono na podstawie rozwiązań równań oczkowych siatki reluktancyjnej. Siatkę reluktancyjną utworzono na podstawie funkcji interpolacyjnych elementów krawędziowych i ściankowych. (Analiza silnika magnetoelektrycznego o rdzeniu z kompozytu proszkowego metodą elementów krawędziowych). Keywords: permanent magnet motor, powder magnetic materials, electromagnetic torque, edge element method. Słowa kluczowe: silnik magnetoelektryczny, materiał proszkowy, moment elektromagnetyczny, metoda elementów krawędziowych. Introduction Permanent magnet machines (PMMs) are widely applied in industrial applications. Recently, in order to improve the performance of PMM the new powder magnetic materials have been proposed. Currently, two types of those materials are available, respectively with soft and hard magnetic properties [1]. In opposite to laminated cores (made of traditional magnetic sheets) the soft magnetic composite (SMC) powder materials have 3D-flux carrying capabilities. Application of those 3D magnetic properties is a key to success with an SMC core motors. This techn[...]

Siatkowa reprezentacja polowych form opisu momentu elektromagnetycznego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono równoważne metody sieci magnetycznych (reluktancyjnych i permeancyjnych) stosowanych do analizy maszyn elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na procedury obliczania momentu elektromagnetycznego. Wyjściowe postacie wzorów opisujących moment elektromagnetyczny wyznaczono na podstawie zmian energii (koenergii) magnetycznej. Uzyskane wzory są numeryczną reprezentacją całki [...]

Analysis of 6-pole IPM synchronous motor with tangential magnets using finite element method DOI:10.15199/48.2016.04.09

Czytaj za darmo! »

The paper deals with the analysis of the 6 pole interior permanent magnet (IPM) synchronous motor with tangential magnets. To determine the magnetic field distribution in the considered motor the finite element method (FEM) has been applied. Simulations were performed for different positions of the magnets on the chords of the rotor package. The goal of performed studies was minimization of the magnetic flux leakage (understood as the flux between poles not crossing the air-gap) with respect to the high values of the analyzed functional parameters of the considered motor. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki analizy sześciobiegunowego silnika synchronicznego o magnesach umieszczonych cięciwowo w pakiecie wirnika. Do wyznaczenia rozkładu pola magnetycznego wykorzystano metodę elementów skończonych. Wykonano obliczenia symulacyjne zmieniając położenie magnesów na cięciwach pakietu wirnika. Na podstawie analizy rozkładów pola magnetycznego i wyznaczonych parametrów funkcjonalnych wytypowano strukturę najlepiej ograniczającą skutki bocznikowania magnesów. (Polowa analiza sześciobiegunowego silnika synchronicznego z magnesami umiejscowionymi cięciwowo). Keywords: synchronous motor with tangential magnets, finite element method, magnetic bridge. Słowa kluczowe: silnik synchroniczny z magnesami cięciwowymi, metoda elementów skończonych, mostek magnetyczny. Introduction Global trends in energy savings as well as development of the power electronics and manufacturing technology of the permanent magnets have led to dissemination of a permanent magnet synchronous motors (PMSM). By application of high energy density product (BH)max rare earth magnets the PMSM offers the highest power density among others types of the electrical machines. Moreover, to reduce costs, it is possible to use the stator sheets of mass produced asynchronous motors in the design process of the PMSM [2]. Of course, when using ready made stator sheets the changes [...]

Magnesy hybrydowe w silnikach synchronicznych o rozruchu bezpośrednim

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono analizę porównawczą parametrów trzech konstrukcji magnetoelektrycznego silnika synchronicznego przystosowanego do rozruchu bezpośredniego. Rozpatrywane układy różniły się konstrukcją wirnika. Parametry silników wyznaczano na podstawie obliczeń polowo-obwodowych z wykorzystaniem oprogramowania Maxwell. W analizie porównawczej skoncentrowano się na badaniu wpływu hybrydyzacji magnesów na rozkład indukcji magnetycznej, przebieg siły elektromotorycznej rotacji oraz przebieg prędkości obrotowej podczas rozruchu badanych maszyn. Abstract. The paper presents a comparative analysis of the functional parameters of tree types of line start permanent magnet synchronous motor. Considered structures differed only in rotor design. Motors parameters were determined basing on the field-circuit calculations carried out using software “Maxwell". The comparative analysis focuses on the impact of magnets hybridization on the distribution of magnetic flux density, the waveform of the electromotive force and the waveform of the rotation speed during motor start-up. (Hybrid magnets in line start synchronous motors). Słowa kluczowe: silnik synchroniczny magnetoelektryczny o rozruchu bezpośrednim, magnesy hybrydowe, analiza porównawcza. Keywords: line start permanent magnet synchronous motor, hybrid magnets, comparative analysis. Wstęp W ostatnich latach można zaobserwować rosnące zainteresowanie silnikami magnetoelektrycznymi [1,2,3]. Silniki te charakteryzują się większym współczynnikiem mocy i sprawnością w porównaniu z klasycznymi silnikami indukcyjnymi klatkowymi. Z tego względu są one szczególnie pożądane w układach napędowych przeznaczonych do pracy ciągłej, stosowanych m.in. w napędach pomp i wentylatorów w górnictwie [1]. Poszukiwane są coraz doskonalsze, a zarazem tańsze eksploatacyjnie rozwiązania tych silników. W niniejszym artykule omówione zostaną wybrane konstrukcje silników przystosowanych do rozruchu bezpośrednieg[...]

 Strona 1