Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ LEWANDOWSKI"

Parametry syntezy 1,5,9-cyklododekatrienu na katalizatorach tytanowych.Cz. 1. Katalizatory na bazie TiCl4

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono najczęściej stosowane tytanowe układy katalityczne cyklotrimeryzacji 1,3- butadienu na bazie TiCl4. Dla każdego układu omówiono wpływ podstawowych parametrów cyklotrimeryzacji na szybkość i selektywność przemiany do 1,5,9-cyklododekatrienu i produktów ubocznych w odniesieniu do butadienu. An extensive review with 51 refs. covering the TiX4/R3Al, TiX4/R2AlCl, TiCl4/R3Al2Cl3, a[...]

Podstawy technologii produkcji fenolu i acetonu metodą kumenową Część I. Alkilowanie benzenu propylenem

Czytaj za darmo! »

Omówiono ogólne zasady prowadzenia procesów alkilowania węglowodorów aromatycznych. Rozpatrzono chemizm alkilowania benzenu propylenem, przedstawiono stosowane katalizatory, mechanizm reakcji i jej kinetykę. Zaprezentowano typowy schemat technologiczny alkilowania benzenu propylenem. General rules of arenes alkylation are presented. Chemistry of benzene alkylation with propylene, appropri[...]

Bezodpadowe sulfonowanie toluenu do kwasu p-toluenosulfonowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ogólne zasady sulfonowania związków aromatycznych. Szczegółowo omówiono bezodpadowy sposób sulfonowania toluenu. Sposób ten polega na odprowadzaniu wody ze środowiska reakcji w strumieniu przegrzanego toluenu. Toluene vapor (superheated to about 130oC), used in excess, was passed in countercurrent with conc. H2SO4 through a raschig- ring packed column (or tank) reactor. The r[...]

Podstawy technologii produkcji fenolu i acetonu metodą kumenową Cz. II. Utlenianie kumenu i rozkład wodoronadtlenku

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono schemat technologiczny utleniania kumenu do wodoronadtlenku i jego rozkładu do fenolu i acetonu. Omówiono sposoby zagospodarowania produktów ubocznych i odpadów. A review with 11 refs. covering the reactions and the processes (Fig. 1) of oxidation of cumene (I) with air and (i) cleavage of cumene hydroperoxide (II) (a 90% II solution containing 2-phenyl-2-propanol (III), aceto[...]

Epoksydowanie związków nienasyconych wodoronadtlenkami organicznymi

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu literatury, dotyczącej reakcji katalitycznego epoksydowania związków nienasyconych przy użyciu wodoronadtlenków organicznych, otrzymywanych w procesach utleniania izobutanu, etylobenzenu i kumenu. W szczególności omówione zostało użycie kompleksów molibdenu jako katalizatorów tej reakcji. Omówiono też inhibitujący i aktywujący wpływ grup funkcyjnych w epoksydowanych zwi[...]

Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna WRC-07 Oczekiwania i osiągnięte rezultaty

Czytaj za darmo! »

Systemy telekomunikacyjne są filarem rozwoju ekonomii i gospodarki światowej, jak również mają istotny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa. Dzięki możliwościom systemów radiowych i ich rozwojowi powstają nowe rodzaje usług, techniki, technologie oraz przedsięwzięcia, które scalają społeczność świata i jej ekonomię. Stały rozwój i implementacja systemów radiokomunikacyjnych zależy od międzyna[...]

Kompleksowa metoda produkcji tlenku propylenu i styrenu

Czytaj za darmo! »

Jedna z najnowocześniejszych metod produkcji tlenku propylenu i styrenu polega na utlenianiu etylobenzenu do wodorotlenku (140÷ 150°C, 0,3÷0,5 MPa, stopień konwersji etylobenzenu-10% mol., selektywność przemiany do wodoronadtlenku - 82 ÷ 9 0% mol.). Roztwór wodoronadtlenku w etylobenzenie jest zatężany do stężenia 25% wag. i stosowany do epoksydacji propylenu. Proces ten prowadzi się w temp[...]

 Strona 1  Następna strona »