Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"ZENON SPIK"

Aspekt ekonomiczny zastosowania odzyskiwania ciepła w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i budynkach jednorodzinnych

Czytaj za darmo! »

Każde przedsięwzięcie technologiczne, dotyczące także zagadnień odzyskiwania ciepłą, związane jest z uzyskiwaniem pewnych korzyści technicznych i ekonomicznych, jak też z poniesieniem określonych kosztów (nakładów finansowych). Uzyskany efekt ekonomiczny jest wypadkową tych dwóch składowych wielkości, przy czym poniesione koszty obniżają jego ostateczny rezultat, a osiągnięte korzyści zw[...]

Badania stabilności termodynamicznej podczas akumulowania ciepła w wosku pszczelim z wykorzystaniem zjawiska przemiany fazowej


  Scharakteryzowano właściwości fizykochemiczne materiału wzorcowego (idealnego) z grupy substancji PCM. Przedstawiono także wyniki badań eksperymentalnych dotyczących stabilności właściwości cieplnych wosku pszczelego, jako akumulatora ciepła, podczas cyklicznych procesów podgrzewania i ochładzania.W POLSCE, zużycie energii na jednostkę PKB jest około dwa razy większe niż średnia unijna. Długofalowa strategia UE wymaga przy tym, aby do 2016 r. zużycie energii spadło o 9%, a do 2020 r. o 20%. Dlatego, szczególnie w Polsce, w wielu energochłonnych dziedzinach musi nastąpić ograniczenie zużycia energii. W warunkach polskich, pod względem nadmiernego zużycia energii, wyróżnia się sektor budownictwa, którego udział w globalnym zużyciu energii pierwotnej wynosi ok. 40%. W związku z tym, konieczna jest racjonalizacja gospodarki energią, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej [1]. Działania oszczędnościowe dotyczą głównie energii zużywanej do celów ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. W tym kontekście konieczne jest również poszukiwanie nowych, ekologicznych i oszczędnych źródeł ciepła, a także sposobów jego magazynowania. Zgodnie z literaturą [2] magazynowanie ciepła można realizować wykorzystując: - metody mechaniczne, - mag[...]

Metody magazynowania energii - przegląd dostępnych technik DOI:10.15199/9.2019.6.3


  1. Wprowadzenie Wzrost zapotrzebowania na energię oraz wyczerpywanie się zasobów paliw naturalnych spowodował, że obecnie powszechnie wykorzystywane są w coraz większym stopniu odnawialne źródła energii (OZE), a także zwiększa się efektywność procesów, wykorzystania energii zarówno już wytworzonej (odpadowej, technologicznej), jak i pochodzącej z zysków ciepła. Tendencja ta, wynika zarówno z uregulowań prawnych związanych z ochroną środowiska oraz zasad zrównoważonego rozwoju, a także z dążenia do obniżenia kosztów eksploatacji budynków. W tych procesach najważniejszym problemem jest efektywne magazynowanie energii w okresie jej występowania, a następnie wykorzystanie jej w okresie zapotrzebowania. W praktyce dostępne są bardzo zróżnicowane sposoby akumulacji energii, które umożliwiają zarówno krótkoterminowe (godziny, dni), jak i długoterminowe (mieniące, lata) jej magazynowanie. 224 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/6 (2019) 2. Metody magazynowania energii Metody magazynowania energii (ang. Energy Storage) umożliwiają jej akumulację, np. w formie ciepła w okresach jego nadmiaru i następnie, na wykorzystanie go w okresach niedoboru. ES jest ogólną nazwą odnoszącą się do możliwości akumulowania energii w rożnych formach, które następnie mogą być zmieniane na inne formy, np. energię elektryczną, ciepło itp. Dzięki temu zasobniki ciepła mogą być wykorzystywane w dziedzinach zaliczających się do inżynierii środowiska, tj. wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwa. Takie wykorzystanie energii zapewnia wiele korzyści; zgodnie z [9] powoduje: ● zmniejszenie kosztów zużywanej energii, ● zmniejszenie zapotrzebowania na energię przez poprawę efektywności jej wykorzystania, ● poprawę elastyczności procesów (dostosowanie do zmieniających się warunków), ● zmniejszenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych instalacji, ● zmniejszenie wymiarów urządzeń, np. mniejsza powierzchnia grzejnikó[...]

Wymuszenia cieplne i hydrauliczne stosowane w procesach regulacji wydajności cieplnej ogrzewania podłogowego


  W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych ogrzewania podłogowego w warunkach dynamicznych, które przeprowadzono na stanowisku badawczym w skali półtechnicznej. Analizowany masywny grzejnik podłogowy poddawano różnym wymuszeniom cieplnym i hydraulicznym, które są wykorzystywane podczas procesów regulacji jakościowej i ilościowej tego typu grzejników. Przedstawiono czasowe przebiegi gęstości strumienia ciepła dostarczanego do grzejnika podłogowego i emitowanego z jego powierzchni do pomieszczenia dla poszczególnych wymuszeń skokowych. Zwrócono uwagę na efektywność energetyczną badanych metod sterowania wydajnością cieplną grzejnika podłogowego. Keywords: floor heating, thermal and hydraulic activations Abstract In the article results of experimental studies of the underfloor heating in dynamic conditions are presented. The studies have been carried out on the research stand in the half-technical scale. A massive floor-heating panel under analysis has been subjected to different thermal and hydraulic activations which are exploited during quality and quantitative control processes of the heaters of this type. Time functions of flux density of the heat supplied to the floor-heating panel and emitted from its surface are presented for individual step activations. Energy efficiency of analysed methods controlling heat efficiency of the floor-heating panel is underlined. © 2006-2012 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved 1) Prof. dr hab. inż. Marian Rosiński - Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska; marian.rosinski@is.pw.edu.pl 2) Mgr inż. Tomasz Cholewa - Zakład Inżynierii Środowiska Wewnętrznego Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska; t.cholewa@wis.pol.lublin.pl 3) Dr inż. Zenon Spik - Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska; zenon.spik@is.pw.edu.pl 4) Dr inż. Alicja Siuta-Olcha - [...]

 Strona 1