Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Karolina Mroczek"

Tradycyjne produkty mięsne Podkarpacia DOI:


  Traditional meat products of the Podkarpackie Region.Istotnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich jest produkcja żywności tradycyjnej. Kraje Unii Europejskiej od lat prowadzą politykę promocji produktów żywnościowych wytwarzanych poza dużymi zakładami przemysłowymi i nowoczesnymi technologiami. W ramach tych działań jednym z priorytetów jest kultywowanie lokalnych tradycji i obyczajów, między innymi przez ochronę oryginalnych produktów rolnych oraz żywności lokalnej, charakterystycznej ze względu na miejsce jej powstawania i tradycyjny sposób wytwarzania. W województwie podkarpackim zarejestrowanych jest najwięcej w skali kraju produktów tradycyjnych, w tym produktów opartych na surowcach mięsnych. Historia regionu, drobnotowarowe rolnictwo, wysoka jakość środowiska naturalnego, duży ruch turystyczny oraz identyfikowanie się z tradycją swojej miejscowości są głównymi czynnikami decydującymi o szybkim rozwoju na Podkarpaciu tej specyficznej ze względów jakościowych i ekologicznych gałęzi gospodarki żywnościowej. Słowa kluczowe: mięso, żywność regionalna i tradycyjna, tradycyjne wyroby mięsne Production of traditional food is an important element of sustainable rural development. Countries of the European Union have for years followed the policy of promoting food products manufactured by other means than large industrial plants and advanced technologies. One of the related priorities involves cultivation of local traditions and customs, for instance by protecting original agricultural products and local foods characterized by their place of origin and traditional methods of production. The Podkarpackie Region has the highest number of registered traditional products, including meat products, in Poland. The region’s history, small-scale farming, fine quality of its natural environment, sizeable tourism traffic, and people’s appreciation of their local traditions - these are the main factors contributing to the regi[...]

Owady alternatywnym źródłem białka dla ludzi i zwierząt gospodarskich DOI:10.15199/2.2019.7.1


  Wraz ze wzrostem liczby ludności rośnie zapotrzebowanie na składniki odżywcze, w tym białko. Według prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w 2050 r. liczba ludności na świecie przekroczy 9 mld. Aby można było zapewnić odpowiednie wyżywienie dla tak dużej populacji ludzi, produkcja żywności musi wrosnąć o około 70-80%. Dlatego też jak najbardziej uzasadnione są poszukiwania niekonwencjonalnych źródeł białka dla ludzi i zwierząt gospodarskich. Alternatywą dla mięsa zwierząt rzeźnych oraz źródłem białka dla przemysłu paszowego mogą być owady, które są najliczniejszą grupą zwierząt. Owady żyją w najróżniejszych warunkach i środowiskach: w wodzie słodkiej i morskiej, w powietrzu i glebie, na roślinach, na ciele lub w ciele innych zwierząt. Owady odgrywają w życiu człowieka bardzo ważną rolę, m.in. zapylają rośliny, rozkładają martwe szczątki roślin i zwierząt, poprawiają strukturę i żyzność gleby, a także wytwarzają produkty, takie jak miód, wosk czy jedwab. Insekty w wielu krajach są ważnym elementem diety ludzi. Białko owadów uważne jest za produkt ekologiczny, ponieważ ich hodowla wymaga zdecydowanie mniej paszy i wody niż hodowla zwierząt. Na wyprodukowanie 100 kg mięsa wieprzowego zużywa się 450-500 kg paszy, podczas gdy na uzyskanie takiej samej ilości mięsa z owadów potrzeba zaledwie 150-200 kg paszy. Owady w postaci sproszkowanej mogą być wykorzystane w przetwórstwie żywności, jako dodatek funkcjonalny wiążący wodę czy tworzący emulsje, a rozwój metod przetwarzania owadów do celów spożywczych umożliwia izolowanie czystego białka [1, 3, 7, 10]. Entomofagia (z grec. éntomon - "owad" i phageín - "jeść") jest praktykowana w ponad 100 krajach. Do największych konsumentów owadów zalicza się mieszkańców Chin, Japonii, Tajlandii i Meksyku. Owady w kuchni wykorzystywane są w całości po DOI: 10.15199/2.2019.7.1 7 7/2019 AURA i 2-3% z tłuszczu. Spożywa się czerw surowy, go[...]

 Strona 1