Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"BERNARD ZAWADA"

Analiza rozbiorów ciepłej wody użytkowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy procesu czerpania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych w Legionowie, zasilanych w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Analizowany zbiór danych obejmował całoroczne pomiary poboru c.w.u. w czterech budynkach, z krokiem rejestracji co 10 minut. Opracowano statystykę rozbiorów; wyznaczono współczynniki nierównomierności godzinowej oraz godziny doby w[...]

Dobór pompy ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u. w budynku jednorodzinnym

Czytaj za darmo! »

Ze względu na znaczne koszty inwestycyjne związane z wykorzystaniem pompy ciepła, jako źródła ciepła do budynku, szczególnego znaczenia nabiera wybór jej wielkości. Większość projektantów dobiera pompę ciepła do maksymalngo zapotrzebowania na ciepło, co powoduje przewymiarowanie samego urządzenia i wymaga znacznie większego kolektora gruntowego. Jego koszt jest często większy niż koszt samej po[...]

Analiza możliwości zmniejszenia zużycia ciepła i kosztów ogrzewania budynku IŚ PW dzięki okresowej pracy instalacji DOI:10.15199/9.2015.11.2

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono model, przyjęte założenia oraz wyniki symulacji rocznego zużycia ciepła i kosztów ogrzewania budynku użytkowanego w sposób okresowy. Do analizy przyjęto model budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, zbudowany z wykorzystaniem pakietu symulacyjnego TRNSYS 17. Wyniki symulacji wykazały, że niezależnie od akumulacyjności budynku, obniżanie temperatury wewnętrznej w okresie nieużytkowania zawsze powoduje zmniejszenie zużycia ciepła i zwiększenie wymaganej mocy zamówionej. Natomiast wartość obniżenia temperatury wewnętrznej, zapewniająca najmniejsze koszty ogrzewania zależy od wielu czynników: akumulacyjności budynku, struktury cen ciepła oraz czasu trwania przerwy w użytkowaniu. Dla budynku masywnego obniżenie temperatury wewnętrznej jest niewielkie (dla analizowanego budynku jest to 0-3K, zależnie od struktury cen i okresu na jaki jest zamówiona moc), natomiast dla budynku lekkiego obniżenie jest duże i w zasadzie ogranicza je zjawisko wykraplania wilgoci na powierzchni przegród.1. Wstęp Budynki użyteczności publicznej stwarzają potencjalnie duże możliwości oszczędności ciepła i kosztów ogrzewania z uwagi na możliwość obniżenia temperatury wewnętrznej w okresie nieużytkowania. Są one z reguły użytkowane w ściśle określonych godzinach doby tylko w dni powszednie; w pozostałym okresie są zamknięte. Okres użytkowania, włączając w to czas sprzątania, stanowi zwykle nie więcej niż 30% czasu ogrzewania, a im dłuższy czas przerwy, tym większe oszczędności. Oszczędność ciepła w funkcji czasu byłaby liniowa, w warunkach procesu ustalonego. Z uwagi na nieustalony proces wymiany ciepła przy wyłączaniu (lub osłabianiu) ogrzewania, zależność między oszczędnością ciepła a czasem trwania przerwy w ogrzewaniu nie jest liniowa. Zależy ona od akumulacyjności obiektu (stałych czasowych spadku i wzrostu temperatury wewnętrznej), dopuszczalnego obniżenia temperatury, mocy wykorzystywanej w okresie r[...]

Wpływ wybranych parametrów układu sterowania na pracę systemu klimatyzacji VAV DOI:10.15199/9.2017.11.4

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Nowoczesne budynki biurowe oraz użyteczności publicznej mają coraz częściej nowoczesne rozwiązania systemów ogrzewania i chłodzenia, których praca w znaczącym stopniu umożliwia ograniczenie zużycia energii przy jednoczesnym utrzymaniu komfortu cieplnego i dobrej jakości powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach. Dlatego coraz ważniejszym aspektem jest stosowanie efektywnych energetycznie i ekonomicznie instalacji HVAC oraz inteligentnych systemów sterowania ich pracą. Szczególnie pożądanymi rozwiązaniami, stwarzającymi potencjalnie duże możliwości oszczędności energii są systemy klimatyzacji na żądanie oraz systemy klimatyzacji VAV, wyposażone w optymalne algorytmy sterowania. Możliwe do uzyskania efekty środowiskowe oraz energetyczne i ekonomiczne tego typu instalacji były przedmiotem wielu prac badawczych zarówno teoretycznych [2], [3], [4], [5], [6], jak i badań poligonowych [1]. Wyniki symulacji [4] budynku mieszkalnego wyposażonego w system wentylacji na żądanie wykazały, że zastosowanie tego typu systemu pozwoliłoby na obniżenie zapotrzebowania budynku na energię o 19,5%. Z kolei badania symulacyjne przeprowadzone w pracy [3] dotyczące jakości powietrza wewnętrznego pokazały, że system wentylacji pracujący przy niższym wydatku przez 24 godziny na dobę zużywa mniej energii niż system wentylacji o wyższym wydatku, pracujący jedynie w czasie użytkowania pomieszczenia. CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/11 (2017) 459 Rys. 1. Schemat instalacji w sali 208 (strefy 103 oraz 105) oraz w sali 207 (strefa 107) Fig. 1. Installation scheme in room 208 (zones 103 and 105) and in room 207 (zone 107) Symulacje wykazały również, że w obu przypadkach stężenia zanieczyszczeń wewnętrznych (dwutlenek węgla, formaldehyd, ozon, cząsteczki stałe oraz lotne związki organiczne) nie przekraczały wartości dopuszczalnych. W instalacjach klimatyzacji ze zmiennym strumieniem powietrza istotną sprawą jest zasięg strumienia powietr[...]

Metody magazynowania energii - przegląd dostępnych technik DOI:10.15199/9.2019.6.3


  1. Wprowadzenie Wzrost zapotrzebowania na energię oraz wyczerpywanie się zasobów paliw naturalnych spowodował, że obecnie powszechnie wykorzystywane są w coraz większym stopniu odnawialne źródła energii (OZE), a także zwiększa się efektywność procesów, wykorzystania energii zarówno już wytworzonej (odpadowej, technologicznej), jak i pochodzącej z zysków ciepła. Tendencja ta, wynika zarówno z uregulowań prawnych związanych z ochroną środowiska oraz zasad zrównoważonego rozwoju, a także z dążenia do obniżenia kosztów eksploatacji budynków. W tych procesach najważniejszym problemem jest efektywne magazynowanie energii w okresie jej występowania, a następnie wykorzystanie jej w okresie zapotrzebowania. W praktyce dostępne są bardzo zróżnicowane sposoby akumulacji energii, które umożliwiają zarówno krótkoterminowe (godziny, dni), jak i długoterminowe (mieniące, lata) jej magazynowanie. 224 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/6 (2019) 2. Metody magazynowania energii Metody magazynowania energii (ang. Energy Storage) umożliwiają jej akumulację, np. w formie ciepła w okresach jego nadmiaru i następnie, na wykorzystanie go w okresach niedoboru. ES jest ogólną nazwą odnoszącą się do możliwości akumulowania energii w rożnych formach, które następnie mogą być zmieniane na inne formy, np. energię elektryczną, ciepło itp. Dzięki temu zasobniki ciepła mogą być wykorzystywane w dziedzinach zaliczających się do inżynierii środowiska, tj. wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwa. Takie wykorzystanie energii zapewnia wiele korzyści; zgodnie z [9] powoduje: ● zmniejszenie kosztów zużywanej energii, ● zmniejszenie zapotrzebowania na energię przez poprawę efektywności jej wykorzystania, ● poprawę elastyczności procesów (dostosowanie do zmieniających się warunków), ● zmniejszenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych instalacji, ● zmniejszenie wymiarów urządzeń, np. mniejsza powierzchnia grzejnikó[...]

 Strona 1