Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KAROLINA DURCZAK"

Metody magazynowania energii - przegląd dostępnych technik DOI:10.15199/9.2019.6.3


  1. Wprowadzenie Wzrost zapotrzebowania na energię oraz wyczerpywanie się zasobów paliw naturalnych spowodował, że obecnie powszechnie wykorzystywane są w coraz większym stopniu odnawialne źródła energii (OZE), a także zwiększa się efektywność procesów, wykorzystania energii zarówno już wytworzonej (odpadowej, technologicznej), jak i pochodzącej z zysków ciepła. Tendencja ta, wynika zarówno z uregulowań prawnych związanych z ochroną środowiska oraz zasad zrównoważonego rozwoju, a także z dążenia do obniżenia kosztów eksploatacji budynków. W tych procesach najważniejszym problemem jest efektywne magazynowanie energii w okresie jej występowania, a następnie wykorzystanie jej w okresie zapotrzebowania. W praktyce dostępne są bardzo zróżnicowane sposoby akumulacji energii, które umożliwiają zarówno krótkoterminowe (godziny, dni), jak i długoterminowe (mieniące, lata) jej magazynowanie. 224 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/6 (2019) 2. Metody magazynowania energii Metody magazynowania energii (ang. Energy Storage) umożliwiają jej akumulację, np. w formie ciepła w okresach jego nadmiaru i następnie, na wykorzystanie go w okresach niedoboru. ES jest ogólną nazwą odnoszącą się do możliwości akumulowania energii w rożnych formach, które następnie mogą być zmieniane na inne formy, np. energię elektryczną, ciepło itp. Dzięki temu zasobniki ciepła mogą być wykorzystywane w dziedzinach zaliczających się do inżynierii środowiska, tj. wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwa. Takie wykorzystanie energii zapewnia wiele korzyści; zgodnie z [9] powoduje: ● zmniejszenie kosztów zużywanej energii, ● zmniejszenie zapotrzebowania na energię przez poprawę efektywności jej wykorzystania, ● poprawę elastyczności procesów (dostosowanie do zmieniających się warunków), ● zmniejszenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych instalacji, ● zmniejszenie wymiarów urządzeń, np. mniejsza powierzchnia grzejnikó[...]

 Strona 1