Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"TERESA GOLEC"

Przemysłowe próby otrzymywania siarki koloidalnej mikronizowanej

Czytaj za darmo! »

W związku z brakiem możliwości powiększenia skali procesu otrzymywania siarki koloidalnej opartego na wykorzystaniu powietrza poeksploatacyjnego z kopalni otworowej podjęto próbę produkcji jej substytutu w drodze mikronizowania w atmosferze gazu inertnego. Stworzono możliwość oparcia na tej podstawie technologicznego procesu wytwarzania siarki koloidalnej mikronizowanej, z uwzględnieniem je[...]

Otrzymywanie koagulantów i sorbentów z surowców naturalnych i przykłady ich zastosowania

Czytaj za darmo! »

W wyniku laboratoryjnych badań stwierdzono, że ił dolnośląski ze złoża "Męcinka" koło Złotoryi, zawierający znaczne ilości związków żelaza i glinu, nadaje się do otrzymywania skutecznie działającego koagulantu, który można zastosować do oczyszczania wody i ścieków. Z kolei z iłów krakowieckich towarzyszących złożom siarki można otrzymać - w drodze obróbki termicznej - materiał chłonący wodę[...]

Małotonażowa produkcja - uzupełniająca działalność Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Siarkowego „Siarkopol” w Tarnobrzegu

Czytaj za darmo! »

Na tle trudnej sytuacji przemysłu siarkowego - głównego zleceniodawcy prac badawczych Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Siarkowego (OBR PS) "Siarkopol" w Tarnobrzegu - przedstawiono wcześniejsze i obecne działania podejmowane w celu rozwinięcia własnej małotonażowej produkcji związanej z profilem badawczym Ośrodka. środek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego "Siarkopol" utworzony w [...]

Półprodukty dla przemysłu kosmetycznego otrzymywane z siarki elementarnej DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano laboratoryjne badania procesów otrzymywania siarki koloidalnej biologicznie czynnej. Uzyskiwane w tych procesach produkty nadają się do zastosowania w przemyśle kosmetycznym, a wyniki badań upoważniają do podjęcia antyimportowych produkcji molotonażowych, co nastąpi po zakończeniu akcji ofertowej i określeniu zapotrzebowania na omawiane postaci siarki. Siarka wchodzi w skład wielu szamponów, płynów przeciwłupieżowych i wzmacniających włosy, "toników" i kremów przeciwtrądzikowych oraz aerozoli przeznaczonych do szybkiego "mycia włosów na sucho" . W zależności od rodzaju wyrobu kosmetycznego jest wprowadzana w postaci koloidalnej lub nietrwale związanej. Otrzymywanie siarki koloidalnej Siarka koloidalna używana w przemyśle kosmetyci nym ma charakterystyczny, zbliżony do kulistego, kształt ziarn o średn cy nie większej niż kilkanaście mikrometrów. Ma właściwości hydrofilowe i tworzy trwałe zawiesiny w wodzie i w wodnych roztworach soli mineralnych oraz wielu substancji organicznych wchodzących w skład środków kosmetycznych. Siarkę przeznaczoną do produkcji fungicydów otrzymuje się najczęЛЛЛ PRZEMYSŁ CHEMICZNY 66/9 (1987) ściej przez mechaniczne rozdrabnianie w młynach strumieniowych z segregacją pneumatyczną. Nie można jednak używać jej w kosmetyce ze względu na ostre krawędzie poszczególnych cząstek. Siarkę koloidalną o odpowiednim kształcie ziarn i żądanej granulacji otrzymuje się w wielu stosowanych w przemyśle procesach1} utleniania siarkowodoru tlenem atmosferycznym w roztworach wodnych wobec katalizat[...]

 Strona 1