Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KRYSTYNA OLAŃCZUK-NEYMAN"

Wpływ warunków ciśnieniowej filtracji na przebieg biologicznego usuwania azotu amonowego z wody w procesie nitryfikacji

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad wpływem podwyższonego, zmiennego ciśnienia (do 0,8 MPa) na przebieg usuwania azotu amonowego z wody na nitryfikacyjnym złożu filtracyjnym. Wykazano, że ani podwyższone ciśnienie, ani jego zmiany, nie wpływają hamująco na przebieg procesów nitryfikacji. Stwierdzono pozytywny wpływ płukania filtrów biologicznych na usuwanie azotu amonowego z wod[...]

Ocena możliwości dezynfekcji biologicznie oczyszczonych ścieków na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" w Gdyni DOI:10.15199/17.2015.12.4


  Praca przedstawia wyniki badań dezynfekcji biologicznie oczyszczonych ścieków z Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze w Gdyni. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem trzech technologii dezynfekcji: ozonowania, promieniowania UV oraz mikrofiltracji. Wszystkie z metod wykazały się wysoką skuteczność dezynfekcji ścieków. O konkretnym wyborze powinny decydować względy ekonomiczne. Podkreślono jednocześnie rolę badań kontrolnych, wśród których za optymalne należy uznać badania z wykorzystaniem mikroskopu epifluorescencyjnego.Wstęp Usuwanie ze ścieków niepożądanych mikroorganizmów nie jest często stosowaną operacją w oczyszczalniach ścieków. Efektem tego stanu jest często stwierdzana postępująca degradacja wód odbiornika oczyszczonych ścieków - pomimo stosowania wysokoefektywnych metod oczyszczania ścieków. Pośrednio przyczynia się do tego brak w ustawodawstwie większości krajów europejskich uregulowań dotyczących stanu sanitarnego odprowadzanych ścieków. Przykładem takim jest Polska, gdzie jedynym aktem prawnym, zresztą pośrednio tylko stawiającym wymóg ograniczania liczby bakterii w odprowadzanych oczyszczonych ściekach, jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 8.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2011.86.478). Wymogi stawiane wodom rekreacyjnym w wymienionym rozporządzeniu przedstawiono w tabeli 1. Warto zaznaczyć, że kryteria oceny jakości mikrobiologicznej wód dla celów klasyfikacji wody w kąpielisku są w cytowanym rozporządzeniu identyczne z zawartymi w Dyrektywie 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach. Procesem umożliwiającym bezpieczny pod względem mikrobiologicznym zrzut oczyszczonych ścieków do odbiornika jest ich dezynfekcja. Proces ten jest dobrze poznany w uzdatnianiu wód, natomiast w odniesieniu do ścieków istnieje wiele niewiadomych, wątpliwości a na[...]

 Strona 1