Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Wincenty Lotko"

Badanie wpływu mikroemulsji wodno-paliwowych na okres zwłoki samozapłonu w silniku o zapłonie samoczynnym DOI:10.15199/62.2019.6.12


  W transporcie samochodowym, morskim, a także w zastosowaniach stacjonarnych silniki o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne) są stosowane od ponad 100 lat. Ich dotychczasowa popularność wynikała przede wszystkim z niskich kosztów eksploatacyjnych. Jednak ich dalsze stosowanie staje się w coraz szerszym zakresie utrudnione. Wynika to z rosnących kosztów, które muszą być poniesione, aby dostosować te silniki do coraz bardziej rygorystycznych wymagań środowiskowych. W związku z tym wielu producentów pojazdów ogłasza swoje plany w zakresie ograniczenia produkcji silników wysokoprężnych. Na podstawie raportu ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów) z III kw. 2018 r. można stwierdzić, że systematycznie maleje liczba rejestracji pojazdów wyposażonych w silniki wysokoprężne (rys. 1). W związku z tym coraz większą popularność zyskują pojazdy wyposażone w silniki benzynowe, których udział w rynku wzrósł o 7% Fig. 1. New passenger car registrations by fuel type in the EU in 3rd quarter 20181) : APV (alternatively - powered vehicles), ECV (electric chargeable vehicles), HEV (hybrid electric vehicles) Rys. 1. Odsetek systemów napędowych w nowych rejestracjach pojazdów osobowych w III kw. 2018 r.1): APV (pojazdy z napędem alternatywnym), ECV (pojazdy z napędem elektrycznym), HEV (pojazdy z napędem hybrydowym) 98/6(2019) 925 Milena GÓRSKA jest studentką na kierunku technologia chemiczna prowadzonym przez Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Od 2017 r. rozwija swoje zainteresowania w obszarze badań właściwości fizykochemicznych paliw alternatywnych. Table 1. Selected physicochemical properties of tested fuels Tabela 1. Wybrane właściwości fizyczno-chemiczne badanych paliw Parametr Jednostka Metoda Wartość ON DF4 DF8 Gęstość w 15°C kg/m3 EN 3838 835 849 851 Lepkość kinematyczna w 40°C mm2/s EN 3104 2,6 3,4 3,9 Zawartość wody %, mas[...]

Effect of some properties of hydrocarbon fuels on self-ignition delay Wpływ wybranych właściwości paliw węglowodorowych na opóźnienie ich samozapłonu w silniku o zapłonie samoczynnym DOI:10.15199/62.2017.5.30


  Mixts. of rapeseed oil with n-hexane (up to 20% by vol.) were tested in Diesel engine for applicability as motor fuels. Ignition delay angle increased with increasing the drive shaft rotational speed but did not depend on the n-hexane content in the rapeseed oil. Przeprowadzono badania wpływu właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego oraz jego mieszanin z n-heksanem na czas opóźnienia samozapłonu. Wyniki porównano z danymi dla oleju napędowego. Podjęto również próbę weryfikacji tezy, że wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w cząsteczce paliwa zmniejsza się opóźnienie jego samozapłonu. Od prawie półtora wieku powszechne środki transportu są wyposażone w silnik spalinowy zasilany paliwem ciekłym, najczęściej węglowodorowym. Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństw i zaostrzaniem norm emisji spalin konieczne staje się udoskonalanie konstrukcji silnika oraz poprawa właściwości stosowanych paliw. Mają one bowiem bezpośredni wpływ na przebieg procesu wtrysku oraz spalania1, 2). Kolejne wymagania związane są z bezpieczeństwem użytkowania instalacji chemicznych, a więc dotyczą obszaru inżynierii bezpieczeństwa procesowego3, 4). Ropa naftowa, jako naturalne paliwo ciekłe, poddawana jest przeróbce, w wyniku której otrzymuje się gaz płynny LPG (liquefied petroleum gas), paliwa silnikowe (benzyny, oleje napędowe, nafta) oraz oleje opałowe. Coraz większy udział w rynku paliw do silników o zapłonie samoczynnym (ZS) mają węglowodorowe paliwa alternatywne nie pochodzące z przeróbki ropy naftowej, takie jak gaz naturalny CNG (compressed natural gas), alkohole (metanol, etanol, butanol), oleje roślinne (rzepakowy, sojowy, słonecznikowy, palmowy, z orzeszków ziemnych) oraz estry metylowe oleju rzepakowego (EMKOR) i palmowego (CPO, CPS). Stosuje się również dodatki do oleju napędowego lub olejów roślinnych, które mają poprawić przebieg procesu spalania i przyczynić się do zmniejszenia liczby składników toksycznych w spalinac[...]

 Strona 1