Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Aneta Mierzwa"

Doświadczenia z wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa w MPWiK "Wodociągi Puławskie" DOI:


  1. Wstęp Bazy danych GIS funkcjonują już w wielu przedsiębiorstwach komunalnych [1] i wodociągowych w Polsce [2]. Początkowo wykorzystywane były one jako tzw. mapy cyfrowe, wspomagające pracę służb eksploatacyjnych. Stopniowo bazy te zaczęły obejmować dodatkowe moduły, takie jak biling, monitoring czy modele numeryczne sieci wodociągowych i kanalizacyjnych [3-5]. Bazy te stały się platformą integrującą coraz większą liczbę działań przedsiębiorstw wodociągowych. proces ich rozbudowy ciągle trwa, o czym świadczą liczne doniesienia prezentowane w ramach cyklicznej konferencji "GIS modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi" organizowanej w Warszawie przez Zarząd Główny PZITS oraz Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej, na której prezentowane są przykłady wielu ciekawych wdrożeń. Stosunkowo rzadko jednak pojawiają się doniesienia o korzyściach jakie one przynoszą. Celem artykułu jest zatem prezentacja efektów wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa (ZSZITP), na przykładzie Puław. 2. Obiekt badań W 2015 roku MPWiK "Wodociągi Puławskie" ukończyły wdrażanie projektu pn. "Przygotowanie założeń i wdrożenie ZSZITP" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii i Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach tego przedsięwzięcia wdrożony został system informatyczny wykorzystujący bazę GIS jako platformę integrującą liczne moduły wspomagające zarządzanie. Był to pierwszy Polsce tak szeroko zakrojony system przeznaczony dla przedsiębiorstwa wodociągowego obsługującego miasto średniej (50 tys. mieszkańców) wielkości [3]. Wd[...]

Zakres wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji średniej wielkości DOI:10.15199/17.2015.6.4

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono wybrane wyniki badań sondażowych dotyczących zakresu wdrażania takich narzędzi jak: bazy danych typu GIS, modele i systemy monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, systemy zdalnego odczytu wodomierzy, metody oceny awaryjności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, metody ograniczania strat wody oraz centralne dyspozytornie ruchu, które przy odpowiedniej współpracy tworzą Zintegrowane Systemy Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągowych średniej wielkości. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono generalnie, iż ZSZIT w pełnej konfiguracji obejmującej wszystkie elementy nie zostały jeszcze wdrożone w badanych przedsiębiorstwach. Wdraża się natomiast indywidualnie poszczególne elementy tych systemów z tym, że zakres współpracy elementów jest jeszcze bardzo ograniczony.1. Wstęp Systemy wodociągowe i kanalizacyjne stanowią istotną część infrastruktury miasta. Służą one zaspokajaniu podstawowych życiowych potrzeb ludności oraz jednostek gospodarczych. Sieciowa infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna stanowi ogromnej wartości majątek trwały w przedsiębiorstwach zajmujących się świadczeniem usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Wartość tej infrastruktury może osiągać nawet 90% wartości całego systemu wodociągowego lub kanalizacyjnego. Ze względu na konieczność systematycznego rozbudowywania i modernizacji w celu zapewnienia dużej trwałości sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz konieczność zapewnienia wysokiej niezawodności ich działania, kapitałochłonność wodociągów i kanalizacji jest bardzo wysoka. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne mają przy tym swoją specyfikę, która sprawia, że należy nimi zarządzać w sposób szczególnie racjonalny. W przypadku systemu wodociągowego, sieć jest ostatnim ogniwem, które odpowiada za dostarczanie odbiorcom wody w wymaganej ilości, o odpowiednim ciśnieniu oraz o jakości wody do spożycia speł[...]

 Strona 1