Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał Twardosz"

Weryfikacja struktury matryc materiałów emulsyjnych otrzymanych z wodnych roztworów saletry amonowej oraz mieszaniny azotanu(V) amonu z wodnym roztworem saletry amonowej DOI:10.15199/62.2019.4.2


  Matryca materiału wybuchowego emulsyjnego jest układem dyspersyjnym typu woda w oleju (W/O), w których fazę dyspersyjną stanowi ciecz niepolarna (np. olej napędowy), zaś fazę zdyspergowaną ciecz polarna (roztwór utleniacza). Dopiero uczulenie (typu fizycznego lub chemicznego) matrycy prowadzi do otrzymania materiału wybuchowego emulsyjnego (MWE), który ze względu na swoje właściwości, obok ANFO, jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów wybuchowych w górnictwie2, 3). W przypadku emulsji W/O, faza zdyspergowana ma postać przesyconego roztworu azotanu(V) amonu, co w przypadku niewłaściwego doboru emulgatorów lub niekorzystnego oddziaływania warunków Two explosive matrix emulsions were prepd. by using a fertilizer or a mixt. of NH4 and Na nitrates(V) and a hydrocarbon oil and studied for group compn. and crystal morphol. by IR spectroscopy, X-ray diffraction and scanning electron microscopy. The products showed improved long-range order. The disappearance of white smudges and an enlargement of the honeycomb structure areas were obsd. Na podstawie analizy wyników przedstawionych w pracy1) zaproponowano nową metodykę otrzymywania matryc emulsji. Otrzymane próbki zbadano pod względem struktury i morfologii stosując spektroskopię w podczerwieni (IR), dyfrakcję rentgenowską (XRD) oraz skaningową mikroskopię elektronową (SEM). Matryce otrzymane wg nowej procedury wykazały większe aAGH w Krakowie; bInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Andrzej Biessikirskia,*, Łukasz Kuterasińskib, Michał Dworzaka, Józef Pyraa, Michał Twardosza Verification of structure and morphology of explosive matrix obtained from aqueous ammonium nitrate solutions and mixture of ammonium nitrate and aqueous ammonium nitrate solution Weryfikacja struktury matryc materiałów emulsyjnych otrzymanych z wodnych roztworów saletry amonowej oraz mieszaniny azotanu(V) amonu z wodnym roztworem saletry a[...]

Wpływ dodatków metalicznych na właściwości morfologiczne oraz ciepło wybuchu nieidealnych materiałów wybuchowych DOI:10.15199/62.2019.6.13


  ANFO (ammonium nitrate fuel oil) jest materiałem wybuchowym (MW), który ze względu na swoje parametry detonacyjne, prostotę wykonania oraz niskie koszty produkcji jest obecnie jednym z najczęściej wykorzystywanych MW w górnictwie1). Materiał ten uzyskuje się poprzez zmieszanie azotanu(V) amonu z olejem napędowym w danej proporcji masowej przy założeniu zerowego bilansu tlenowego. Założenie zerowego bilansu tlenowego umożliwia otrzymanie najbardziej optymalnych właściwości MW. Badania wpływu wielkości ziarna, gęstości materiału i porowatości na prędkość detonacji były dyskutowane przez2, 3). Ze względu na swoje właściwości ANFO uważane jest za nieidealny materiał wybuchowy4, 5). Miyake i współpr.4) stwierdzili, że nieidealny charakter ANFO charakteryzuje się brakiem możliwości osiągnięcia teoretycznie wyznaczonej prędkości detonacji. Potwierdzają to badania Marandy5) z zakresu wyznaczenia prędkości detonacji, średnicy krytycznej oraz zdolności do wykonania pracy przez materiały amonowo-saletrzane. Wpływ dodatków na właściwości nieidealnych materiałów wybuchowych badany był przez wielu autorów6-11). Maranda i współpr.6, 7) oraz Zygmunt8) badali wpływ proszków aluminiowych na właściwości detonacyjne materiałów wybuchowych. Buczkowski i Zygmunt9) określili wpływ dodatku sproszkowanego dolomitu i gęstości materiału wybuchowego na średnicę krytyczną oraz prędkość detonacji. Dodatkowo stwierdzili, że dodatki dolomitu powodowały uzyskanie niższej temperatury rozkładu, jak również większą wrażliwość MW oraz niższe prędkości detonacji (w przedziale 2000-3000 m/s). Tan i współpr.10) rozważali wpływ chlorku sodu na właściwości materiałów wybuchowych. Han i współpr.11) prowadzili badania wpływu siarczanu(VI) sodu oraz chlorku potasu na rozkład saletry amonowej. Dodatkowo w pracy12) wykazano wpływ reaktywności glinu na parametry detonacyjne mieszanin wybuchowych. 98/6(2019) 929 Mgr inż. Michał DWORZAK - notkę biograficzną i fotografię Autor[...]

 Strona 1