Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Maria Kaszyńska"

Konferencja Naukowo-Techniczna "Awarie Budowlane 2009"

Czytaj za darmo! »

Tematyka awarii i katastrof budowlanych jest od ponad 30 lat związana z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej.W latach 1974 - 1993 zorganizowano 14 sympozjów dotyczących przyczyn awarii oraz sposobów zapobiegania im, a od 1994 r. odbyło się 9 konferencji naukowo-technicznych pod nazwą "Awarie Budowlane", które zostały objęte honorowym patronatem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB. 26 - 29 maja 2009 r. odbyła się w Międzyzdrojach XXIV KonferencjaNaukowo-Techniczna "Awarie Budowlane". Tegoroczne spotkanie to już dziesiąta edycja tej konferencji, a zarazem pierwsza, zorganizowana przez Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, utworzonego 1 stycznia 2009 r. w wyniku połączenia Po[...]

Konferencja "Awarie budowlane" 2017 DOI:


  22 - 26 maja 2017 r. odbyła się w Międzyzdrojach XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Awarie budowlane". Historia konferencji zaczęła się w 1974 r. w Szczecinie. Jest współorganizowana przez Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie oraz Szczeciński Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa przy wsparciu Instytutu Techniki Budowlanej wWarszawie. Patronat merytoryczny sprawuje Komitet Inżynierii Lądowej iWodnej PAN oraz Komitet Nauki Polskiego Związku InżynierówiTechnikówBudownictwa, a honorowy patronat nad tegoroczną konferencją objęłoMinisterstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Polska Izba Inżynierów Budownictwa,Wojewoda iMarszałekWojewództwaZachodniopomorskiego, PrezydentMiasta Szczecina i Prezydent Miasta Świnoujścia oraz Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i po raz kolejnyAmerykański Instytut Betonu (ACI). XXVIII Konferencję poprzedziła podniosła uroczystość, która odbyła się 22 maja w Szczecinie, podczas której, na wniosekWydziału Budownictwa iArchitektury ZUT poparty prze[...]

XXIX Konferencja "Awarie Budowlane" DOI:

Czytaj za darmo! »

Tegoroczna edycja konferencji, zorganizowanej przezWydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego UniwersytetuTechnologicznegowSzczecinie, Szczeciński Oddział PZITB oraz Instytut Techniki Budowlanej wWarszawie, odbyła się 20 - 24.05.2019 r. tradycyjnie w Międzyzdrojach, po raz pierwszy pod nazwą InternationalConference on Structural Failures - Awarie Budowlane. Podobnie jak w latach poprzednich patronat merytoryczny nad konferencją objął Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, natomiast[...]

Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej DOI:10.15199/33.2017.07.09


  Myślą przewodnią części problemowej zbliżającej się 63. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej iWodnej PolskiejAkademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, organizowanej w tym roku przez Instytut Techniki Budowlanej, będą Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. W ten sposób, na legitymującym się przeszło sześćdziesięcioletnią tradycją forumnaukowyminżynierów i techników budownictwa, podjęta zostanie kolejna próba zdefiniowania paradygmatu rozwoju budownictwa i ukazania budownictwa opartego na wiedzy. Temu celowi ma służyć zdefiniowanie innowacyjności w budownictwie, jej specyfiki, uwarunkowań, ograniczeń i możliwości. Zaproszona przez organizatorówGrupaEdytorska, pod kierunkiem prof. Lecha Czarneckiego, Sekretarza Naukowego Instytutu TechnikiBudowlanej, opracowała programczęści problemowej,wybrała 6 obszarów konferencyjnych rozważań i ich moderatorów. Są to: ● obiekt budowlany - aspekty środowiskowe i społeczne; prof. Kazimierz Furtak; ● budynki i energia; prof. Edward Szczechowiak; ● konstrukcje budowlane; dr hab. Anna Halicka, prof. PL; ● przegrody budowlane; dr inż. Krzysztof Kuczyński; ● inżynieria materiałów budowlanych; prof. Jacek Śliwiński; ● inżynieria przedsięwzięć budowlanych; prof. Oleg Kapliński. Jak widać z tego zestawienia, wybrane obszary tematyczne wyznaczają uwarunkowania innowacji (użytkownik, środowisko, efektywność energetyczna), przedstawiają głównego adresata tych działań (konstrukcje budowlane i przegrody jako szczególny element budowlany) oraz wskazują te obszary dyscypliny naukowej budownictwo, w których można się obecnie dopatrzyć największego potencjału innowacyjnego, a mianowicie inżynierię materiałówbudowlanych i inżynierię przedsięwzięć budowlanych.Moderatorzy z kolei zwrócili się do wybitnych autorytetów z dziedziny budownictwa o opracowanie referatów generalnych w poszczególnych obszarach tematycznych[...]

Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej DOI:10.15199/33.2017.07.10


  Opracowanie to powstało w przeświadczeniu, że idee poprzedzają i kreują innowacje. Innowacje zaś sprzyjają rozwojowi i budowaniu przewagi konkurencyjnej. Mamy nadzieję, że przedstawione rozważania przyniosą wiele inspiracji. Inżynieria materiałów budowlanych Pojęcie materiałów budowlanych obejmuje współcześnie niezwykle liczną i bardzo zróżnicowaną grupę tworzyw, których dominujące właściwości determinują główne kierunki zastosowania. Niektóre z nich są tradycyjnie stosowane od wielu wieków czy nawet tysiącleci. Inne pojawiały się sukcesywnie w wyniku postępu technicznego, zazwyczaj w innych dziedzinach ludzkiej działalności niż budownictwo. Wyroby budowlane można umownie sklasyfikować w pięciu podstawowych grupach: konstrukcyjne; izolacyjne; wypełniające i wykończeniowe oraz instalacyjne. W dalszej części artykułu przedstawione zostaną różne aspekty innowacyjności i związane z nimi perspektywy rozwoju dwóch głównych i chyba najważniejszych grup wyrobów: konstrukcyjnych i izolacyjnych. Wiele cennych informacji na temat innowacyjnych wyzwań stojących przed inżynierią materiałów budowlanych znaleźć można w przeglądowej pracy L. Czarneckiego [4]. Za typowych reprezentantów materiałów konstrukcyjnych należy uznać dominujące w budownictwie betony cementowe, a także inne tworzywa betonopodobne wykonane na bazie cementu. Materiały te w całej swojej historii, a przede wszystkimw ostatnich kilku dekadach, poddawane są korzystnymmodyfikacjom[14]. Efektem tego są wprowadzone już tzw. betony nowej generacji (wysokowartościowe i ultra wysokowartościowe, samozagęszczalne, fibrobetony itp.). Tworzywa te zawdzięczają rozwój coraz lepszemu poznawaniu narzędzi i mechanizmów pozwalających na uzyskiwanie nowych właściwości użytkowych, co w następstwie pozwala na ciągłe poszerzanie ich funkcjonalności.Wzwiązku z tym, że są typowymi kompozytami [2], ich właściwości zależą od właściwości i współdziałania (synergii) składników, w tym przede wszys[...]

 Strona 1