Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław Wojnicki"

Ocena skuteczności działania inhibitorów osadzania się siarczanów baru i strontu w warunkach testu dynamicznego DOI:10.15199/62.2019.5.9


  W celu zapewnienia płynnej i bezproblemowej eksploatacji złóż należy uwzględnić kwestie związane z wytrącaniem się osadów, co może być realizowane na wiele sposobów. Najczęściej stosuje się dawkowanie inhibitorów. Aby określić ich skuteczność, korzysta się z dwóch podstawowych metod oceny inhibitorów osadów nieorganicznych: statycznego testu butelkowego1) oraz dynamicznego testu blokowania kapilary (tube blocking test)2). Ocena inhibitorów ma na celu wybór najbardziej skutecznego inhibitora dla określonego zastosowania oraz wyznaczenie minimalnego jego stężenia MIC (minimum inhibitor concentration). Opisane w literaturze badania blokowania kapilary często prowadzone były bezciśnieniowo, czyli na tzw. wolny wypływ3-5). Można było wtedy zaobserwować wzrost ciśnienia w trakcie tłoczenia solanek, gdy w kapilarze zaczynał wytrącać się osad. Znane są również badania prowadzone pod ciśnieniem wyższym niż atmosferyczne, od niewielkiego ciśnienia wstecznego 13-17 bar6, 7) do nawet 80 bar8) i wyższego. Podwyższenie ciśnienia wynikało z dążenia do odtworzenia warunków, w których znajdowała się solanka w odwiercie lub utrzymania stężenia rozpuszczonych gazów9-12). Prędkość przepływu solanek przez kapilarę nie była dokładnie sprecyzowana. Wszystko zależało od wymiarów kapilary, jaka była stosowana w trakcie badań oraz od warunków ciśnienia i temperatury. 748 98/5(2019) Dr inż. Marin WARNECKI w roku 2000 ukończył studia na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu na AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Obecnie jest adiunktem i kierownikiem Zakładu Badania Złóż Ropy i Gazu w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym. Specjalność - inżynieria złożowa, eksploatacja, badania właściwości fazowych płynów złożowych, tematyka wspomagania wydobycia ropy (EOR), symulacje procesów złożowych na symulatorze komputerowym oraz na fizycznych modelach złoża. Mgr inż. Sławomir SZUFLITA w roku 2008 ukończył studia [...]

 Strona 1