Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Uliasz-Misiak"

Podziemne magazynowanie dwutlenku węgla

Czytaj za darmo! »

Od czasu rewolucji przemysłowej nastąpił wzrost koncentracji CO2 w atmosferze z 280 do 370 ppm. Ma to związek ze spalaniem bogatych w węgiel paliw kopalnych. Jest on dziś powszechnie uważany za główny czynnik odpowiedzialny za efekt cieplarniany. Może to doprowadzić do globalnego ocieplenia i spowodować znaczące zmiany klimatu. Rozmiar tego zjawiska nie jest w pełni poznany i jest różnie ocenia[...]

Emisja ditlenku węgla i metanu związana z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów w Polsce DOI:10.15199/62.2019.5.25


  Wzrost antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych GHG (greenhouse gases) do atmosfery trwa od początku ery przemysłowej. Zawartości ditlenku węgla i metanu w atmosferze są dzisiaj wyższe o kilkadziesiąt procent (40% i 150%) w stosunku do ery preindustrialnej**. Tempo wzrostu stężeń gazów cieplarnianych rośnie. Zawartość ditlenku węgla wzrosła z 340 ppm (w 1980 r.) do 408,8 ppm (na koniec 2018 r.)1), a metanu z 1626 ppb (1983 r.) do 1810 ppb (wrzesień 2018 r.)2). Nadmierna emisja gazów cieplarnianych powodująca wzrost średniej globalnej temperatury zagraża ekosystemom i ludziom3). W celu uniknięcia katastrofalnych skutków zmian klimatu konieczne jest powstrzymanie wzrostu temperatury powyżej 2°C w stosunku do okresu preindustrialnego. Zmniejszenie liczby źródeł emisji oraz minimalizacja ilości emitowanych gazów cieplarnianych może powstrzymać globalne ocieplenie. Przyjęta w 1992 r. Ramowa Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) dotycząca zmian klimatu, protokół z Kioto oraz działania podejmowane przez Unię Europejską są nakierowane na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Działania te to przede wszystkim podwyższenie efektywności energetycznej, zmniejszenie energochłonności gospodarki oraz składowanie i wykorzystanie ditlenku węgla. Geologiczne składowanie CO2 to technologia umożliwiająca permanentne odizolowanie tego gazu w strukturach geologicznych: poziomach wodonośnych, złożach węglowodorów oraz pokładach węgla4-7). Działania podejmowane w celu zmniejszenia antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych wymagają monitorowania jej wielkości. Konwencja UNFCCC nakłada na sygnatariuszy, do których należy Polska, obowiązek corocznego raportowania emisji gazów cieplarnianych pochodzących z sektorów: energia, procesy przemysłowe, rolnictwo, użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo oraz odpady. Inwentaryzacja wykonywana jest przez Krajowy Ośrod[...]

Brine of the Fore-Sudetic Monocline as a source of magnesium Solanki monokliny przedsudeckiej jako źródło magnezu DOI:10.15199/62.2017.5.11


  The chem. comns. of 52 Permian brines of the Fore-Sudetic Monocline were revised. Any significant relationships between the content of Mg ions in brines and hydrogeol. conditions of the region were not observed. Magnez jest pierwiastkiem zaliczonym przez Unię Europejską do surowców krytycznych. Na świecie pozyskiwany jest z solanek i wody morskiej, złóż dolomitów, magnezytów, soli karnalitowych oraz surowców wtórnych. W Polsce magnez metaliczny nie jest produkowany, choć może być pozyskiwany z powszechnie występujących i łatwo dostępnych dolomitów. Inne jego potencjalne źródło mogą stanowić wysokozmineralizowane wody o podwyższonych zawartościach magnezu, występujące m.in. na obszarze monokliny przedsudeckiej. Scharakteryzowano warunki geologiczne oraz hydrogeologiczne utworów występujących na monoklinie przedsudeckiej oraz omówiono skład chemiczny solanek występujących w tych utworach, ze szczególnym uwzględnieniem stężeń magnezu. Gospodarki wszystkich krajów są zależne od dostępności surowców, i to zarówno paliw kopalnych, jak i surowców nieenergetycznych. Dla Unii Europejskiej niedobór minerałów, a zwłaszcza minerałów metalicznych (których produkcja w UE wynosi zaledwie 3% produkcji światowej), stanowi ważny problem1). Polska, podobnie jak inne kraje UE, nie ma złóż surowców warunkujących wszechstronny rozwój nowoczesnych gałęzi przemysłu. Komisja Europejska w 2008 r. zainicjowała działania zmierzające do stworzenia wspólnej polityki surowcowej UE (EU Raw Materials Initiative). Inicjatywa ta stanowi integralną część strategii Europa 2020, której priorytetami są inteligentny i zrównoważony rozwój2). W ramach działań związanych z tworzeniem europejskiej polityki surowcowej w 2010 r. ogłoszono listę surowców krytycznych dla Unii Europejskiej, które są podstawą rozwoju gospodarki Wspólnoty, wzrostu liczby miejsc pracy oraz poprawy jakości życia. Lista ta zawierała 14 surowców mineralnych, które zostały scharakteryzowane j[...]

Geologiczne składowanie jako możliwość zmniejszenia emisji CO2 z zakładów chemicznych w Polsce DOI:10.15199/62.2018.6.16


  Od początku ery przemysłowej zawartość CO2 w powietrzu wzrosła o 31% i w 2012 r. osiągnęła 400 ppm, zaś w lutym 2018 r. wynosiła 408,35 ppm1). Sektory, z których emitowana jest największa ilość ditlenku węgla to spalanie paliw w celach energetycznych oraz działalność przemysłowa. Gałęzie przemysłu emitujące największe ilości CO2 to m.in. produkcja żelaza i stali, przemysł cementowy oraz przemysł chemiczny2). W Polsce największa ilość ditlenku węgla pochodzi ze spalania paliw kopalnych (głównie węgla kamiennego i brunatnego). Pomimo obniżenia emisji Polska zajmuje 5. miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ilości CO2 emitowanego do atmosfery. Konieczność dostosowania się do konwencji (m.in. protokół z Kioto) i umów międzynarodowych, w tym pakietu energetycznego, przyjętego przez UE w 2009 r., powoduje, że Polska jest zainteresowana zmniejszeniem emisji CO2. Prognozowany wzrost emisji ditlenku węgla w ciągu najbliższych lat oraz ograniczone możliwości technologiczne zmniejszenia emisji w powiązaniu ze sprzyjającymi warunkami geologicznymi powodują, że w warunkach polskich jedną z bardziej interesujących opcji obniżenia emisji tego gazu jest jego geologiczne składowanie3). Przedstawiono emisję ditlenku węgla z zakładów chemicznych w Polsce w aspekcie możliwości jej zmniejszenia poprzez składowanie CO2 w poziomach wodonośnych i złożach węglowodorów. Emisja ditlenku węgla w Polsce W 2015 r. emisja gazów wynosiła 385 840 Gg ekwiwalentu CO2 (bez sektora 4 "Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo"). Najwięcej emitowane jest CO2 (w 2015 r. ok. 80,5%). Antropogeniczna emisja CO2 w 2015 r. wyniosła 310 640 Gg (bez sektora 4), a przy uwzględnieniu sektora 4 było to 280 670 Gg. Udział pozostałych gazów był mniejszy i wynosił: metanu 12,2% (bez sektora 4), N2O 4,9% (bez sektora 4), a pozostałych gazów (z grupy HFC i grupy PFC oraz heksafluorek siarki i trifluorek azotu) 2,9%4). Emisja ditlenku węgla w latach[...]

Występowanie jodu oraz bromu w solankach monokliny przedsudeckiej DOI:10.15199/62.2018.6.17


  Wody zasolone i solanki występujące w głębokich strukturach geologicznych oprócz wysokich stężeń składników podstawowych, takich jak sód, potas, magnez i chlor charakteryzują się również podwyższonymi, w stosunku do zwykłych wód podziemnych, stężeniami mikroskładników. Na świecie z wód zasolonych pozyskiwane są m.in. brom i jod. W Polsce zasolone wody podziemne, do których należą wody złożowe, są problemem dla zakładów eksploatujących kopaliny, w tym węglowodory. Możliwości ich zagospodarowania są przedmiotem zainteresowania zarówno naukowców, jak i technologów zakładów górniczych1-4). Celem artykułu było przeanalizowanie zawartości jonów jodkowych i bromkowych w wodach występujących w utworach permu i mezozoiku monokliny przedsudeckiej, jednostki geologicznej rozpoznanej dużą ilością odwiertów5-7). Zawartość tych dwóch pierwiastków była analizowana pod kątem możliwości ich pozyskiwania. Perspektywiczne dla przemysłu chemicznego są wody zawierające brom w ilości przekraczającej 200 mg/L, a także wody zawierające jod w ilości co najmniej 15 mg/L8). Na obszarze monokliny przedsudeckiej występują solanki o różnej genezie i zróżnicowanym stopniu przeobrażenia9, 10).Charakteryzują się one podwyższoną mineralizacją, która w niektórych rejonach przekracza 300 g/L, podwyższonymi stężeniami jodu (do kilku mg/L) i bromu (do ponad 2 tys. mg/L) oraz innych mikroskładników7, 11). Na monoklinie przedsudeckiej działały i działają zakłady górnicze. Odwierty, którymi prowadzi się eksploatację węglowodorów, jak i te, w których została ona zaniechana mogłyby by+ć wykorzystane do pozyskiwania wód o podwyższonej zawartości cennych mikroskładników. Otrzymywanie i wykorzystanie bromu i jodu Brom jest pierwiastkiem wykorzystywanym w różnorodnych gałęziach przemysłu, m.in. farmaceutycznym, chemicznym, spożywczym, elektronicznym, w rolnictwie, a także w wiertnictwie. Brom ma zastosowanie w produkcji środków obniżających palność BFR (brominated flame reta[...]

 Strona 1