Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof ZAGRAJEK"

Problematyka przyłączania do sieci dystrybucyjnej stacji ładowania autobusów elektrycznych DOI:10.15199/48.2019.01.44

Czytaj za darmo! »

Rosnąca świadomość społeczeństwa w zakresie redukcji emisji spalin i hałasu spowodowała poszukiwania alternatywnych rozwiązań w stosunku do paliw konwencjonalnych, w szczególności w dziedzinie transportu. Należy wspomnieć, iż problem został zauważony także przez europejskie organy władzy, które w 2014 roku wydały dyrektywę 014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych [1]. Zobowiązuje ona kraje członkowskie do ustanowienia krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. W związku z tym, Rada Ministrów w Polsce przyjęła dnia 29 marca 2017 r. Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych [2]. Wprowadzają one założenia funkcjonowania transportu opartego na paliwach alternatywnych tj. energii elektrycznej, gazie ziemnym i wodorze. Jednym z kluczowych postanowień zawartych w Krajowych Ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych [2] jest stworzenie regulacji prawnych i wprowadzenie obowiązku wykorzystywania pojazdów niskoemisyjnych przez przedsiębiorstwa realizujące usługi publiczne. Należy bowiem pamiętać, że rozwój elektromobilności oraz wzrost liczby pojazdów zasilanych m.in. gazem ziemnym nie dotyczy wyłącznie samochodów osobowych, ale także autobusów elektrycznych, funkcjonujących w ramach transportu publicznego na terenie gmin. Powyższe zagadnienie zostało zawarte w Ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych [3] (zwanej dalej Ustawą). W niniejszym artykule poddano analizie wyłącznie, wykorzystanie w ramach transportu publicznego pojazdów elektrycznych. Zgodnie z art.36 ust.1 Ustawy, każda jednostka samorządu terytorialnego, zamieszkana przez co najmniej 50 tysięcy osób, będzie zobligowana do posiadania w swej flocie transportu zbiorowego 30% autobusów zeroemisyjnych. Realizacja tak postawionych celów jest wyzwaniem dla lokalnych organów administracji, operatorów transportu publ[...]

 Strona 1