Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Arkadiusz KAMPCZYK"

Systemy monitorowania stanu infrastruktury kolejowej. Cz. I

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono aktualnie wykorzystywane systemy informatyczne wewnętrznych branż spółki PKP PLK SA przeznaczone do zastosowania i monitoringu w inżynierii kolejowej, mogące być wykorzystane do zastosowania w prowadzeniu ciągłego monitoringu stanu infrastruktury kolejowej w odpowiednio stworzonym systemie zapewniającym właściwą działalność PKP PLK SA. Na podstawie własnych doświadczeń oraz zebranych informacji przedstawiono systemy monitoringu geometrii torów stosowane poza granicami Polski wraz z przykładami wykorzystywanych technik pomiarowych w zakresie ich zasilania i udostępniania wyników pomiarów. Zaprezentowano zautomatyzowane systemy pomiarów geometrii torów z wykorzystaniem metod pośrednich i bezpośrednich. Systems of monitoring the conditions of railway infrastructu[...]

Pomiar Zintegrowany

Czytaj za darmo! »

Integracja techniki GPS i metody georadarowej we współczesnych pomiarach inżyniersko-kolejowych doprowadziła do powstania georadaru SafeRailSystem, urządzenia przeznaczonego do wykonywania ciągłych geotechnicznych pomiarów stanu torowiska.Bezinwazyjne badania georadarowe umożliwiają i zapewniają uzyskanie w krótkim czasie, bez wpływu na infrastrukturę kolejową czy rozkład jazdy pociągów, informacji dotyczących zarówno samego podtorza, jak i jego podłoża. Głównym i zasadniczym czynnikiem umożliwiającym podejmowanie właściwych i odpowiednich decyzji oraz wniosków w zakresie utrzymania i efektywnego prowadzenia ruchu pociągów jest prawidłowe rozpoznanie stanu technicznego linii kolejowych, przez efektywne prowadzenie analiz wyników pomiarów: geodezyjnych, diagnostycznych [...]

Pomiar zintegrowany

Czytaj za darmo! »

W "PT" nr 17-18 opublikowaliśmy pierwszą część artykułu, w którym opisano możliwości integracji techniki GPS i metody georadarowej w współczesnych pomiarach inżynierii lądowej w transporcie kolejowym.Integracja techniki GPS i metody georadarowej w współczesnych pomiarach inżyniersko- kolejowych powinna pomagać w utrzymywaniu dobrego stanu infrastruktury kolejowej, wspierając takie zadania jak "cykle remontowe". Raporty zawierające wyniki pomiarów dadzą możliwość kontroli prac remontowych. Wykres radarowy (Radargramm) linii kolejowej, przedstawia przeprowadzone pomiary geotechniczne odcinka toru nr 1 w km 1,300 ÷ 1,900. Na odcinku trasy został wymieniony na nowo żwir torowy (tłuczeń) aż do głębokości ok.0,5 m pod krawędzią powierzchniową podkładu (jasno szara warstwa). [...]

Systemy monitorowania stanu infrastruktury kolejowej. Cz. II

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono aktualnie wykorzystywane systemy informatyczne wewnętrznych branż spółki PKP PLK SA przeznaczone do zastosowania i monitoringu w inżynierii kolejowej, mogące być wykorzystane do zastosowania w prowadzeniu ciągłego monitoringu stanu infrastruktury kolejowej w odpowiednio stworzonym systemie zapewniającym właściwą działalność PKP PLK SA. Na podstawie własnych doświadczeń oraz zebranych informacji przedstawiono systemy monitoringu geometrii torów stosowane poza granicami Polski wraz z przykładami wykorzystywanych technik pomiarowych w zakresie ich zasilania i udostępniania wyników pomiarów. Zaprezentowano zautomatyzowane systemy pomiarów geometrii torów z wykorzystaniem metod pośrednich i bezpośrednich. Systems of monitoring the conditions of railway infrastructu[...]

Geodezyjno-analityczne opracowanie projektów połączeń torowych. Cz. I

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono zasady geodezyjno-analitycznych opracowań projektów połączeń torowych wraz z praktycznym ich zastosowaniem. Podano charakterystykę układu geometrycznego urządzeń techniczno-eksploatacyjnych, bazując na tzw. rozjeździe zwyczajnym. Na podstawie własnych doświadczeń oraz zebranych informacji i wywiadów terenowych przedstawiono podstawowe wartości parametrów geometrycznych rozjazdów kolejowych jako niezbędne dla zespołów geodezyjnych. Abstract. The paper presents rules of geodetic-and-analytical designing of track connections together with their practical implementation. Characteristics of a geometric system of technical and exploitation installations has been specified, basing on the, so-called, standard crossover. Basic values of geometric parameters of railroad crossovers, required by teams of surveyors, have been discussed basing on gained experiences, as well as collected information and field reconnaissance.Zautomatyzowanie systemów pomiarowych do monitorowania geometrii urządzeń techniczno-eksploatacyjnych i torów kolejowych ma na celu usprawnienie pomiarów i opracowań wyników w celu przeprowadzenia odpowiednich analiz i ocen wymaganych przez instrukcje branżowe oraz wydania odpowiedniej diagnozy przez Zespoły Diagnostyczno- -Geodezyjne. Rozjazd kolejowy jest urządzeniem techniczno-kolejowym (eksploatacyjnym), umożliwiającym przejście taboru z jednego toru na drugi lub na grupę torów. Do urządzeń techniczno-kolejowych zalicza się również skrzyżowania. Skrzyżowanie torów jest urządzeniem umożliwiającym przecięcie się dwóch torów w jednym poziomie, które składa się z dwóch krzyżownic zwyczajnych i dwóch krzyżownic podwójnych. Urządzenia techniczno-eksploatacyjne takie jak rozjazdy, skrzyżowania itp. należą do najbardziej czułych miejsc w torach kolejowych, powodując ograniczenia szybkości jazdy pociągów przez stacje przelotowe i w większym i mniejszym stopniu hamują prace ruchową na stacjach postojowych i r[...]

Geodezyjno-analityczne opracowanie projektów połączeń torowych. Cz. II

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono zasady geodezyjno-analitycznych opracowań projektów połączeń torowych wraz z praktycznym ich zastosowaniem. Podano charakterystykę układu geometrycznego urządzeń techniczno-eksploatacyjnych, bazując na tzw. rozjeździe zwyczajnym. Na podstawie własnych doświadczeń oraz zebranych informacji i wywiadów terenowych przedstawiono podstawowe wartości parametrów geometrycznych rozjazdów kolejowych jako niezbędne dla zespołów geodezyjnych. Abstract. The paper presents rules of geodetic-and-analytical designing of track connections together with their practical implementation. Characteristics of a geometric system of technical and exploitation installations has been specified, basing on the, so-called, standard crossover. Basic values of geometric parameters of railroad crossovers, required by teams of surveyors, have been discussed basing on gained experiences, as well as collected information and field reconnaissance. Geodetic-and-analytical design of track connections. Part II Połączenie dwóch torów równoległych rozjazdem zwyczajnym Przejście z jednego toru na tor równoległy lub nierównoległy stanowi połączenie torów (wzory (5-8)), przejście zaś z jednego toru na tor lub tory rozgałęziające się w różnych kierunkach jest rozgałęzieniem torów. Połączenie dwóch torów równoległych może być wykonane przy użyciu dwóch rozjazdów o jednakowym skosie 1:n. Tyczenie punktów tego połączenia (rys. 8) rozpoczyna się od wyznaczenia punktów A1, M1, P1, usytuowanych wzdłuż toru 1. Następnie tyczy się punkt M2 (przez wystawienie prostopadłej d - rozstaw osi torów 1 i 2) z punktu B, leżącego na osi toru nr 1 w odległości b określonej wzorem (2), od punktu M1. Prawidłowość wyznaczenia punktu M2 sprawdza się przez pomiar odcinka M1 M2. Odcinek ten powinien być równy wielkości wyznaczonej wzorem (3): punktami P1’ i P2’ powstanie wstawka prosta, której długość będzie równa wielkości według wzoru (4): (4) Wszystkie punkty tyc[...]

Laserowe skanowanie

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne technologie otwierają ogromne możliwości zastosowania informacji przestrzennej w wielu dziedzinach życia, zwłaszcza w automatyzacji systemów pomiarowych mających zastosowanie w pracach ciągłego monitoringu, np. obiektów inżynieryjnych, infrastruktury transportu szynowego itd. Najnowszą techniką w dziedzinie pozyskiwania takich danych jest skanowanie laserowe.Skanowanie 3D pozwala na szybkie i dokładne przeniesienie do komputera trójwymiarowej geometrii obiektów fizycznych. Jego wynikiem jest kompletny cyfrowy model, który może być później edytowany i przetwarzany przez programy CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing), programy do prototypowania, wizualizacji czy animacji. Skanowanie laserowe polega na wyznaczeniu współrzędnych punktów definiujących geometrię inwentaryzowanej powierzchni na podstawie mierzonych kątów: poziomego i pionowego (względem kierunków referencyjnych) oraz odległości. Technologia skaningu laserowego ma nie tylko zastosowanie w geodezji, jest też przydatna w pacy policji - dokonującej skanowania miejsca zbrodni albo wypadku samochodowego czy wykorzystania systemów skanowania 3D do oględzin i dokumentowania miejsca zdarzenia, straży pożarnej - skanującej miejsce pożaru albo katastrofy budowlanej, czy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie np. promocji i reklamy turystycznej swych regionów. Dane uzyskane ze skanowania 3D można użyć między innymi przy kontroli jakości, programowaniu obrabiarek CNC (Computerized Numerical Control), w archeologii. Dużą przydatność wykazują również przy badaniu budowli powłokowych, np.: chłodni kominowych, zbiorników cieczy i gazów, które ze względu na znaczącą kubaturę, delikatną konstrukcję oraz swą eksploatacyjną funkcję pełnią w procesach przemysłowych ważną rolę. Rozwijające się technologie XXI w. w zakresie tworzenia modeli 3D to zar[...]

Laserowe skanowanie

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne technologie pozwalają przenosić obiekty z natury do rzeczywistości wirtualnej. Są obecnie wykorzystywane w geodezji, transporcie, planowaniu przestrzennym, kryminalistyce i ratownictwie. W pierwszej części artykułu (PT 25/2010) pisaliśmy o mobilnych technologiach pozyskiwania danych, w tym szczegółowo o technice i zastosowaniu skaningu lotniczego.Naziemny skaning laserowy jest to technologia, która pozwala na bezkontaktowe wyznaczenie współrzędnych przestrzennych, modelowanie 3D, kompleksową wizualizację budynków, budowli oraz obiektów architektonicznych, wnętrz, obiektów podziemnych itd. z niezwykłą szybkością, precyzją, kompletnością i bezpieczeństwem. Dokonując klasyfikacji naziemnych skanerów laserowych należy uwzględnić różne czynniki jakimi charakteryzują się poszczególne modele m.in. metodę pomiaru odległości, zasięgu, dokładności, mechanizmu skanowania, prędkości skanowania, dokładności pomiaru itd. Należy podkreślić, że niektóre instrumenty są odpowiednie do użytku we wnętrzach budynków oraz do pomiarów na średnich odległościach, inne zaś osiągają lepsze rezultaty na zewnątrz i na dużych odległościach. Systematyka skanerów Stosowane obecnie urządzenia do skaningu naziemnego mogą być klasyfikowane według różnych kryteriów, w literaturze fachowej znajdujemy m.in. klasyfikację ze względu na: 1) metody pomiaru odległości - większość producentów sprzętu stosuje technologię pulsacyjnych s[...]

Tory integracji


  Umiędzynarodowienie zarządzania firmą transportu szynowego jest środkiem umożliwiającym utrzymywanie politycznej i administracyjnej zwartości państwa i UE.Współczesny rozwój społeczno-gospodarczy podlega globalizacji. Jest to widoczne w umiędzynarodowieniu zarządzania firmami i wiążą się z wychodzeniem działalności firmy poza granice narodowe. Firmy pozyskują nie tylko surowce i półfabrykaty spoza swoich granic narodowych i państwowych, ale umiędzynarodawia się rynek pracy, finansowy oraz prac badawczo- rozwojowych [1]. Firmy dokonują również eksportu tzw. wyrobów finalnych. Do pozyskiwania materiałów przez firmy, zarówno w granicach państwowych jak i poza nimi, jest niezbędny ich transport. Powiązanie transportu kolejowego z gospodarką narodową i życiem społecznym wymaga przedstawienia pojęcia "transport". Pojęcie to znakomicie przedstawił autor [2]: Transport jest to celowe przemieszczanie osób i ładunków wydzielone z innych czynności pod względem technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym. Transport, obok łączności, jest działem gospodarki, który zwiększa użyteczność dóbr poprzez ich przemieszczanie w przestrzeni. Jest ściśle powiązany z pozostałymi działami gospodarki. W połączeniu z logistyką oraz spedycją wchodzi w skład branży TSL (Transport + Spedycja + Logistyka). Z punktu widzenia ekonomii transport polega na odpłatnym świadczeniu usług, których rezultatem jest najczęściej przemieszczenie osób i ładunków. Stąd też bierze się podstawowy podział transportu na transport pasażerski (komunikację) i towarowy (ładunków). UJEDNOLIC ENI E TR ANSPORT U SZYN OWEGO Następstwem umiędzynarodawiania zasobów, procesów, efektów działalności przedsiębiorstw jest z jednej strony tworzenie filii wielkich firm poza granicami rodzimego kraju, z drugiej zaś - tworzenie firm międzynarodowych. Oczywiście w ślad za tym zjawiskiem następuję umiędzynarodowienie zarządzania. Transport kolejowy w Europie obejmuje przestrzeń z[...]

Prace geodezyjne i kartograficzne na terenach zamkniętych Narodowej Sieci Kolejowej w Polsce.2) Cz. I


  Zarządcą narodowej sieci kolejowej w Polsce jest spółka akcyjna PKP Polskie Linie Kolejowe SA (PKP PLK SA). Zarządca infrastruktury jest podmiotem wykonującym działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową na zasadach określonych w ustawie o transporcie kolejowym. Transport szynowy z ukierunkowaniem na transport kolejowy w Polsce jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego kraju. Spółka PKP PLK SA posiada teren wewnętrzny, czyli grunty wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą kolejową, po którym odbywa się ruch pociągów. Spółka ta aktualnie posiada 19 201 km linii kolejowych, tj. 37 289 km torów. Należałoby tutaj zaznaczyć, że w odróżnieniu od pasa drogowego linia kolejowa nie posiada charakteru publicznego, przebywanie osób postronnych jest ograniczone lub wręcz zakazane ze względu na ich bezpieczeństwo. Ta szczególna specyfika kolei oraz jej znaczenie obronne zostały określone - usankcjonowane nadaniem w oparciu o ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r. statusu terenów zamkniętych. Struktury geodezyjne, kartograficzne i diagnostyczne w infrastrukturze kolejowej Sposób wykonywania pomiarów terenowych i wymogi dokładnościowe uzyskiwanych wyników są dużo wyższe od standardów oraz instrukcji geodezyjnych wydanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii GUGiK, wynika to z przepisów dotyczących skrajni budowli. Grupa PKP powstała w 2001 roku w wyniku procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Głównym celem takich przemian było (zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej) rozgraniczenie działalności przewozowej kolei od zarządzania liniami kolejowymi oraz utworzenie samodzielnych podmiotów prawa handlowego, mogących świadczyć usługi nie tylko na rynku kolejowym [1], [4]. Z dawnego PKP wyłoniono tzw. spółkę wiodącą (dominującą) PKP SA i tzw. spółki operatorskie zajmujące się odpowiednio: infrastrukturą - PKP Polskie Linie Kolejowe SA, przewozami p[...]

 Strona 1  Następna strona »