Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Sylwia Wróblewska"

Zabezpieczenia elektroenergetyczne i automatyka w pracach Komitetu Studiów B5 CIGRE

Czytaj za darmo! »

Prace Komitetu Studiów B5 odbywają się w trzech grupach doradczych (AD - Advisory Group), dwudziestu jeden grupach roboczych (WG - Working Group) oraz trzech zespołach zadaniowych (TF - Task Force). Komitet Studiów B5 liczy 24 członków regularnych (Regular Members) i 12 członków obserwatorów (Observer Members). Poniżej zestawiono jego grupy robocze i zespoły zadaniowe. W grupie doradczej AG[...]

Władysław Miedziński (1927-2010)

Czytaj za darmo! »

16 grudnia ubiegłego roku pożegnaliśmy na warszawskich Starych Powązkach naszego Kolegę Władysława Miedzińskiego - wieloletniego członka Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP, zabezpieczeniowca.Władysław Miedziński urodził się 25 września 1927 r. w Poznaniu. Jego ojciec był inżynierem a matka nauczycielką. Po wybuchu wojny, w 1940 r. został przesiedlony z rodziną do Będzina, na teren Rzeszy. Jako młody chłopiec w 1941 r. został skierowany na teren Śląska Opolskiego do przymusowych robót rolnych, a w 1942 r. - do przymusowej pracy w niemieckiej firmie B. Hahn Sosnowitz, w charakterze pomocnika montera elektryka. Po zakończeniu wojny kontynuował naukę w Gimnazjum im. M. Kop[...]

Aktualne zagadnienia w dziedzinie elektroenergetycznych zabezpieczeń bloku


  W ostatnich latach dla bloków generator - transformator w krajowych elektrowniach instaluje się wyłącznie cyfrowe urządzenia zabezpieczeniowe, realizujące kompleksowo wszystkie wymagane od EAZ funkcje: zabezpieczeniowe, sterujące i rejestracyjne. Przegląd zabezpieczeń w kilkunastu krajowych elektrowniach systemowych, przeprowadzony w 2010 r. wykazał, że 72% bloków i 86% pól blokowych wyposażono w cyfrową aparaturę zabezpieczeniową [5]. Dla bloków dużej mocy stosuje się powszechnie rezerwowanie zabezpieczeń według sposobu "jeden z dwóch", przewidując podwajanie wszystkich funkcji zabezpieczeniowych, również tych których jeszcze kilka lat temu nie podwajano, np. zabezpieczenia różnicowego generatora, czy zabezpieczenia reagującego na poślizg biegunów wirnika generatora. Układ zabezpieczeń bloku stanowią dwa, nawzajem rezerwujące się zespoły zabezpieczeń A i B. W zależności od wytwórcy aparatury przekaźnikowej, każdy z tych zespołów może być realizowany w dwojaki sposób. Pierwszy sposób polega na tym, że każdy z zespołów A i B stanowi autonomiczne urządzenie, w którym zintegrowano wszystkie funkcje zapewniające pracę wszystkich zabezpieczeń w nim zgrupowanych. Przykładami takiego sposobu rozwiązania są urządzenia typu CZAZ-GT wytwarzanego przez ZEG-Tychy oraz urządzenia typu REG216 firmy ABB. Wymienione urządzenia są najbardziej rozpowszechnione w krajowych elektrowniach. Drugi sposób realizacji układów zabezpieczeń bloku polega na tym, że każdy z zespołów A i B stanowi grupę urządzeń, z których w każdym zrealizowano jedno lub kilka zabezpieczeń. Przykładami takiego sposobu rozwiązania mogą być układy z urządzeniami typu 7UM ... firmy Siemens lub układy z urządzeniami typu MiCOM firmy AREVA. Funkcje zabezpieczeniowe, realizowane w wymienionych urządzeniach wykorzystują kryteria, których prawidłowość wydawała się przez wiele lat niepodważalna. Najnowsze doświadczenia wykazały jednak, że kryteria działania zabezpieczeń różnicoweg[...]

XV Seminarium Energotestu "Automatyka elektroenergetyczna - problematyka eksploatacji i modernizacji"

Czytaj za darmo! »

W dniach 25-27 kwietnia br. odbyło się w Wiśle XV Seminarium Energotestu z okazji jubileuszu 20-lecia firmy. Seminarium otworzył dyrektor Energotestu mgr inż. Arkadiusz Klimowicz. Pierwszego dnia obrady seminaryjne prowadził mgr inż. Zbigniew Kochel. Tego dnia wygłoszono następujące referaty: - Dorobek i możliwości Energotestu z perspektywy dwudziestu lat działalności inżynierskiej firmy w elektroenergetyce (mgr inż. Arkadiusz Klimowicz, mgr inż. Zbigniew Kochel), - Wyzwan[...]

Aktualne informacje o działalności Komitetu Studiów B5 Cigre "Zabezpieczenia i Automatyka"


  Aktualna struktura Komitetu Studiów B5 Przewodniczącym Komitetu jest Javier Amantegui (SP ), a sekretarzem - Iony Patriot de Siqueira (BR ). Komitet Studiów B5 liczy 48 członków, w tym: 29 członków regularnych (regular members) i 19 członków obserwatorów (observer members). Prace Komitetu odbywają się w trzech grupach doradczych (AD - advisory group) i 21 grupach roboczych (WG - working group). Poniżej zestawiono grupy robocze (stan z sierpnia 2010 r.). W grupie doradczej AG B5-01 Automatyzacja i zdalne sterowanie stacji pracują następujące grupy robocze (tłumaczenia nazw grup roboczych wg autorki artykułu): WG B5-06 - Strategia utrzymania w ruchu cyfrowych systemów automatyki stacji, WG B5-08 - Strategia rekonstrukcji uwzględniająca koszty, ryzyko operacyjne i ograniczenia techniczne, WG B5-12 - Poradnik techniczny dla systemów IEC 61850, WG B5-36 - Stosowanie układów zabezpieczeń wykorzystujących IEC 61850, WG B5-39 - Wymagania dla dokumentacji systemów automatyki (DSAS ), począwszy od projektu aż do eksploatacji. W grupie doradczej AG B5-02 Zabezpieczenia i monitorowanie głównych urządzeń i sieci przesyłowej pracują następujące grupy robocze: WG B5-23 - Zabezpieczenia zwarciowe hybrydowych linii przesyłowych, WG B5-B4/C4-25 - Systemy zabezpieczeń AC w stacjach wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC ), WG B5-37 - Zabezpieczenia, sterowanie i monitorowanie dławików bocznikowych, WG B5-40 - Szkolenie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów automatyki, zabezpieczeń i sterowania, WG B5-24 - Wymagania dla zabezpieczeń cyfrowych w stanach przejściowych napięć i prądów, WG B5-27 - Standaryzacja schematów zabezpieczeń, WG B5-48 - Zabezpieczenia rozwijającej się sieci z rozmaitymi charakterystykami generacji, WG B5-49 - Zabezpieczenia i automatyka baterii kondensatorowych. W grupie doradczej AG B5-03 Nowe wymagania dla sieci pracują następujące grupy robocze: WG B5-14 - Technologia szerokoobszarowych systemów automaty[...]

Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP DOI:10.15199/74.2017.12.2


  Komitet Automatyki Elektroenergetycznej został powołany Uchwałą nr 12-84/87 Zarządu Głównego SEP z 19 czerwca 1986 r. Inicjatorami tego wydarzenia byli członkowie SEP, zabezpieczeniowcy kol.kol. Adam Pawłowski, Krystyna Przedmojska i Stanisław Wypych. Inicjatywa powołania nowego Komitetu znalazła się we wnioskach konferencji "Automatyzacja sieci rozdzielczych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego", która odbyła się w dniach 21-22 maja 1986 r. w Zamościu. Historia i ludzie Komitetu Inicjatywa ta znalazła zrozumienie u ówczesnego prezesa Zarządu Głównego - Jacka Szpotańskiego, który dotąd wspiera duchowo działalność Komitetu. Uzasadnieniem powołania Komitetu była specyfika problematyki dotyczącej automatyki elektroenergetycznej polegająca na złożoności zagadnień objętych jej zakresem, dużej odpowiedzialności w systemie elektroenergetycznym i wynikającej z tego potrzeby wzajemnych konsultacji popartych doświadczeniami specjalistów. Z tej specyfiki zapewne wynikała potrzeba organizowania przez Ministerstwo Energetyki od 1959 r. Narad Przekaźnikowych. Narady te, choć miały charakter urzędowy, to integrowały specjalistów wokół istotnych dla energetyki problemów technicznych. Inicjatorem i organizatorem wymienionych narad był śp. Władysław Miedziński. Powołanie Komitetu miało zamienić urzędowy charakter działalności w dziedzinie automatyki elektroenergetycznej na charakter społeczny, który łączyłby zajmowanie się zagadnieniami technicznymi z koleżeńskimi relacjami specjalistów, polegającymi zarówno na wymianie doświadczeń zawodowych, jak i na kontaktach towarzyskich. Wymieniona uchwała Zarządu Głównego SEP określała zakres działalności KAE w słowach: Działalność Komitetu obejmuje problemy produkcji urządzeń automatyki elektroenergetycznej, projektowania tej automatyki, montaż i eksploatację oraz zagadnienia dotyczące postępu technicznego we wszystkich dziedzinach - zarówno w zakresie systemu elektroenergetycznego, jako całości, j[...]

 Strona 1  Następna strona »