Wyniki 1-10 spośród 27 dla zapytania: authorDesc:"EDWARD SZCZECHOWIAK"

Rola uprzemysłowienia w budownictwie energooszczędnym

Czytaj za darmo! »

Zużycie energii podczas budowy i eksploatacji budynków zależy od wielu czynników, takich jak: klimat lokalny; dostępne technologie; poziom spełnienia wielu wymagań dotyczących np. komfortu cieplnego, jakości powietrza, komfortu użytkowania, poczucia bezpieczeństwa, wygody mieszkania i wypoczynku, jakości pracy. Na poziom zużycia energii ma ponadto wpływ polityka energetyczna i ekologicz[...]

Uwarunkowania unijne i polskie w zakresie efektywności energetycznej obiektów i procesów energetycznych

Czytaj za darmo! »

Opisano kierunki zmian w zakresie efektywności energetycznej obiektów i procesów energetycznych. UTRZYMANIE komfortu cieplnego i jakości użytkowania budynków wymaga zużycia energii elektrycznej i ciepła. Poziom tego zużycia jest zależny od wielu czynników, takich jak: klimat lokalny, dostępne technologie, poziom spełnienia wielu wymagań, dotyczących np.: komfortu cieplnego, jakości powietrz[...]

Certyfikacja i termomodernizacja budynków - wpływ na jakość prowadzenia działalności przedsiębiorstw ciepłowniczych

Czytaj za darmo! »

OD OKRESu neolitu do czasów współczesnych upłynęło ok. 11000 lat i dopiero o poziomie zużycia energii w budownictwie zaczęto mówić w okresie pierwszego poważniejszego kryzysu energetycznego w 1974 roku, kiedy uświadomiono sobie, że zasoby energii pierwotnej nie są nieograniczone. Roczne zużycie energii w krajach UE (2005 rok) wyniosło 1700 mln Mg oleju equiwalentnego i rozłożyło się następuj[...]

Realizacja polityki energetycznej w budownictwie w świetle nowych rozporządzeń

Czytaj za darmo! »

Utrzymanie komfortu cieplnego i jakości użytkowania budynków wymaga zużycia energii elektrycznej i ciepła. Poziom tego zużycia jest zależny od wielu czynników, takich jak: klimat lokalny, dostępne technologie, poziom spełnienia wielu wymagań, dotyczących np. komfortu cieplnego, jakości powietrza, komfortu użytkowania, poczucia bezpieczeństwa, wygody mieszkania i wypoczynku, jakości pracy itp. Poziom zużycia energii jest zależny ponadto od polityki energetycznej i ekologicznej, zamożności społeczeństwa oraz od dostępu do zasobów energii i jej ceny. Na potrzeby budynków trafia 30 - 50% całkowitego zużycia energii w danym kraju, zależnie od warunków klimatycznych i poziomu zamożności. Wistniejących zasobach budowlanych tkwi więc znaczny potencjał redukcji tego zużycia. [...]

Główne zagrożenia i wyzwania stojące przed branżą ciepłowniczą

Czytaj za darmo! »

WSPółCZESNE aglomeracje miejskie charakteryzują się dużym nasyceniem budynków o różnej wielkości i przeznaczeniu oraz infrastrukturą techniczną ułatwiającą życie mieszkańców. Utrzymanie w ciągłym ruchu tego skomplikowanego mechanizmu wymaga zaawansowanych technologii i energii oraz innych zasobów środowiska. Roczne zużycie energii w krajach UE (2005) rozkłada się następująco: transport - 31%, przemysł - 28%, budynki mieszkalne - 27%, budynki usługowe - 11% i rolnictwo - 3%. Budynki oraz transport miejski zbiorowy i indywidualny są więc głównym konsumentem energii w miastach i jednocześnie przyczyną zanieczyszczenia powietrza obszarów zurbanizowanych. W istniejących zasobach budowlanych tkwi znaczny potencjał redukcji tego zużycia, a budynki nowo wznoszone i poddawane moderniza[...]

Efektywność energetyczna w zaopatrzeniu budynków w ciepło


  Omówiono współczesne problemy wynikające ze zmiany potrzeb cieplnych odbiorców, zmian w otoczeniu, w tym związane z efektywnością energetyczną systemów zaopatrzenia w ciepło budynków i struktur urbanistycznych.W OSTATNIM dziesięcioleciu powstało wiele nowych rozwiązań w budownictwie i technice instalacyjnej, które umożliwiają projektowanie budynków energooszczędnych i pasywnych. Ponadto, wprowadzenie certyfikacji energetycznej budynków w krajach Unii Europejskiej, w tym od roku 2009 również w Polsce, wpływać będzie na wzrost świadomości odbiorców energii i inwestorów - co zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło do utrzymania komfortu cieplnego i użytkowego w budynkach istniejących, a szczególnie w budynkach nowo wznoszonych. Celem tych działań jest ochrona wyczerpujących się zasobów nieodnawialnej energii pierwotnej i zredukowanie obciążenia środowiska naturalnego produktami procesów spalania. Tendencje te powodują, że występują nowe sytuacje dla producentów i dystrybutorów ciepła. Wybór technologii energetycznych do zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną aglomeracji miejskich powinien jednocześnie uwzględniać cztery kluczowe punkty widzenia: energetyczny, środowiskowy, społeczny i ekonomiczny. Należy poszukiwać racjonalnego kompromisu, który prowadzi do rozwoju zrównoważonego. Oznacza to, że procesy konwersji energii oraz jej wykorzystanie przez odbiorców końcowych powinno odbywać się przy: - jak największej sprawności - co umożliwia minimalizację kosztów energetycznych, - jak najmniejszym obciążeniu środowiska produktami konwersji energii - co umożliwia minimalizację kosztów ekologicznych. Oznacza to, że procesy energetyczne powinny być efektywne energetycznie i ekologicznie. Ma to prowadzić do krajowego celu, jakim jest oszczędne gospodarowanie energią, co zostało wyraźnie zapisane w ostatnio uchwalonej ustawie o efektywności energetycznej (15.04.2011). Te tendencje powodują, że coraz szerzej są stosowane w technice[...]

Profesor dr inż. Ferdynand Dembecki nie żyje (15.01.1927 - 21.08.2013)


  Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej i niespodziewanej śmierci profesora Ferdynanda Dembeckiego. Jeszcze na początku lipca uczestniczył w zebraniach Zakładu oraz Instytutu i nic nie wskazywało, że niebawem zakończy ziemską wędrówkę. 29 sierpnia 2013 r. na Cmentarzu Miłostowo w Poznaniu z wielkim żalem, pogrążeni w bólu pożegnaliśmy naszego Profesora, znakomitego naukowca i inżyniera, organizatora nauki i dydaktyki, wieloletniego wykładowcę w Politechnice Poznańskiej i w innych uczelniach, wychowawcę[...]

Przemiany strukturalne systemów HVAC w budynkach przyszłości DOI:10.15199/9.2015.1.8


  W artykule przedstawiono spodziewane kierunki zmian w budownictwie, prowadzące do budynków zrównoważonych i o prawie zerowym zapotrzebowaniu na energię. Prowadzi to nieuchronnie do zmian obciążeń cieplnych i chłodniczych dla warunków obliczeniowych i w ciągu roku. Te tendencje wymuszają zmianę podejścia do filozofii projektowania i konfigurowania oraz sterowania systemów HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji).1. Wstęp Budownictwo w swojej długiej historii przechodziło różne etapy, zależne od wielu czynników, takich jak: lokalne zasoby materiałów budowlanych i energii, poziom wiedzy i technologii, style architektoniczne, klimat lokalny, doktryny polityczne, ustroje społeczne itp. Rozwój osadnictwa nastąpił w okresie neolitu w rejonach izotermy rocznej ok. 20÷22 °C. Najstarsze odkryte miasto to Jerycho - ok. 8500 lat p.n.e. Dopiero wynalezienie ogrzewania powietrznego podłogowego typu hypocaust (IV wiek p.n.e. - Grecja oraz I wiek p.n.e. - Rzym) umożliwiło intensywny rozwój osadnictwa i poprawę warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniach w Grecji, Rzymie, Galii i dalej na północ Europy. Od tego momentu można mówić o zużyciu energii w budynkach w celu zapewnienia akceptowalnych warunków termicznych. Od okresu neolitu do czasów współczesnych upłynęło ok. 11 000 lat i dopiero o poziomie zużycia energii w budownictwie zaczęto mówić w okresie pierwszego, poważniejszego kryzysu energetycznego w 1974 roku, kiedy uświadomiono sobie, że zasoby energii pierwotnej nie są nieograniczone. Z uwagi na to, że udział budynków w rocznym zużyciu energii jest najwyższy w porównaniu z pozostałymi sektorami, tj. przemysłem i transportem, niezbędna jest więc nowa rewolucja prowadząca do zmniejszenia zużycia energii i zasobów naturalnych, w tym paliw kopalnych nieodnawialnych oraz na ochronie ekosystemów i na takim ich eksploatowaniu, aby pozwolić na rozwój przyszłym pokoleniom. Ta rewolucja została już zapoczątkowana pod nazwą rozwój z[...]

Układy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach energetycznie efektywnych DOI:10.15199/9.2019.4.5


  W historii rozwoju budownictwa można wyróżnić pewne charakterystyczne okresy. Pierwszym ważnym okresem była tzw. rewolucja neolityczna, która zapoczątkowała okres neolitu (ok. 9000 lat p.n.e.). Wówczas nastąpiło przejście z koczowniczego trybu życia na tryb osiadły, co rozwinęło budownictwo, rolnictwo, hodowlę i ekstensywną eksploatację zasobów ziemi oraz lasów. Pierwsze skupiska ludzkie powstały w obszarze Lewantu (Syria, Jordania, Liban, Palestyna). Najstarsze odkryte miasto to Jerycho - ok. 8500 lat p.n.e. Z okresu starożytności i średniowiecza pozostało do naszych czasów wiele budowli monumentalnych - świadczących o wielu wspaniałych pomysłach cywilizacji, które przeminęły. Jednak dopiero po ok. 10700 latach tj. w wieku XVII nowe wynalazki, takie jak: luneta, mikroskop, arytmometr, barometr i zegar wahadłowy dały impuls do rozwoju nauk ścisłych oraz technologii świadczących o wielu wspaniałych pomysłach cywilizacji, które przeminęły. Nauka stała się motorem rozwoju techniki i innowacji. Powstanie manufaktur wpłynęło na rozwój produkcji na skalę przemysłową. Jest to drugi istotny okres w historii ludzkości, okres tzw. rewolucji przemysłowej - zapoczątkowany w Anglii (XVIII i XIX wiek n.e.). Był to okres węgla, pary i elektryczności. Na początku XIX wieku rozwijający się przemysł umożliwił wprowadzenie wielu nowości, m.in. budynki wielokondygnacyjne. Wynaleziony w roku 1867 przez Francuza Josepha Monier żelbet w połączeniu z kratownicowymi konstrukcjami stalowymi i dźwigami otworzyło przed budownictwem nieznane wcześniej perspektywy. Ponadto w okresie industrializacji, szczególnie w latach 1880-1930 zwracano uwagę na poprawę (w miastach) stanu sanitarnego i wyposażenia budynków w instalacje wodne i kanalizacyjne oraz elektryczne. Dalsze zmiany nastąpiły w okresie modernistycznym (1945-1970), kiedy wprowadzono w budynkach powszechnie instalacje ogrzewania, wentylacji a nawet klimatyzacji [20]. Nieograniczony rozwój prz[...]

Wpływ przepływu powietrza na parowanie i straty konwekcyjne w krytych basenach kąpielowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki analizy intensywności parowania wody w krytych basenach kąpielowych i przepływu ciepła między powierzchnią wody i otaczającym powietrzem oraz między powietrzem, a otaczającymi przegrodami - szczególnie przeszklonymi, biorąc pod uwagę sposób nawiewu powietrza do hali basenu krytego. Okazuje się, że nieodpowiednie zaprojektowanie rozdziału powietrza w hali basenu może spowodować istotne zwiększenie odparowania wody z basenu do powietrza oraz zwiększenie strat ciepła obiektu przez przegrody przeszklone w okresie zimowym.LIZUJĄC zjawiska zachodzące w krytych halach pływalni, należy dużą uwagę poświęcić parowaniu wody z powierzchni basenu i z powierzchni mokrych oraz przepływie ciepła przez przegrody zewnętrzne - zwłaszcza przeszklone i między powiet[...]

 Strona 1  Następna strona »