Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"EDYTA CHUDZIK-POLISZAK"

Mikrostruktura i wła ściwo ści mec haniczne sta li manganowo -chromowo - -mo libdenowyc h o zawarto ści 0,8%c DOI:10.15199/67.2019.3.2


  WSTĘP Metalurgia proszków (MP) zapewnia szeroki zakres możliwości formowania produktów wykonanych z proszków metali i niemetali o specyficznych właściwościach mechanicznych i fizycznych. Technologia ta daje możliwość kontrolowania parametrów wytwarzania, takich jak skład chemiczny mieszanki proszków oraz spiekania, a tym samym właściwości i modyfikację struktury. Obecnie wyroby produkowane technologią metalurgii proszków znajdują duże zastosowanie w wielu dziedzinach życia, a głównymi ich konsumentami jest przemysł: motoryzacyjny, maszynowy, budowlany, elektrotechniczny oraz zbrojeniowy [13]. Na rysunku 1 przedstawiono zapotrzebowanie gałęzi przemysłu na materiały spiekane w 2017 r. O własnościach mechanicznych spiekanych stali konstrukcyjnych decyduje wiele czynników. Zaliczyć do nich można np.: skład chemiczny mieszanki proszków, parametry procesu prasowania, temperaturę spiekania, skład chemiczny atmosfery spiekania czy też szybkość chłodzenia od temperatury spiekania, a także zastosowaną, końcową, obróbkę cieplną spieków. Rudy Metale 2019, R. 64, nr 3 11 lepszą odporność na ścieranie warstwy nawęglonej. Z drugiej strony, przy większych zawartościach w stali, chrom opóźnia dyfuzję węgla, a wskutek zmniejszenia aktywności węgla w austenicie i w cementycie, przyczynia się do zbyt wysokiej zawartości węgla w warstwie nawęglonej. Molibden jest, obok chromu, węglikotwórczym pierwiastkiem stopowym, dość często występującym w spiekanych materiałach konstrukcyjnych oraz w konwencjonalnie wytwarzanych stalach konstrukcyjnych. Pierwiastki te (Cr i Mo) silnie zwiększają hartowność spiekanych stali (zmniejszając przy tym udarność stali ferrytycznych) oraz ich twardość i odporność na ścieranie, jak również wpływają na zmniejszenie wielkości ziarna, przeciwdziałają kruchości odpuszczania oraz pogarszają skrawalność i podwyższają temperaturę przemiany eutektoidalnej [1, 7]. Charakterystycznym zjawiskiem występującym w spiekanych st[...]

 Strona 1